Hoppa till innehåll

Två nya mandat, ett nytt kontor och diverse annat – vecka 41

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 41

2007-10-12

Europaparlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel. På torsdagen voterades ett betänkande om mandatfördelningen i parlamentet efter 2009 års val. Slutresultatet blev en stor framgång för Sverige, som kompenseras för mandat Göran Persson förhandlade bort i Nice. Om det kommande toppmötet i Lissabon följer parlamentets rekommendation får Sverige 20 mandat i stället för de 18 Nicefördraget stipulerar. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Konstitutionella – Europaparlamentets sammansättning

Parlamentet har med klar majoritet antagit ett betänkande av Lamassoure (EPP-ED, FR) och Severin (PSE, RO) om mandatfördelningen i EP (A6-351/07), där man föreslår en övergripande gräns på 750 platser i EP, med högst 96 platser per MS, lägst 6 platser och däremellan en fördelning enligt degressiv proportionalitet. Sverige skulle på så sätt få 20 mandat, dvs. 2 fler än vi skulle ha fått enligt den uppgörelse som nåddes sist fördraget reviderades. EPs förslag ska ligga till grund för rådets formella beslut om fördelningen, med debatt under Europeiska rådet i Lissabon 18-19 oktober 2007. /JA

Ekonomiska – Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin

Det ekonomiska utskottet har röstat för ett betänkande om skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin, där man behandlar ämnen som en gemensam europeisk bolagsskattebas, beskattning vid flytt till utlandet, skattemässig behandling av förluster vid ärenden som rör överskridande gränser, samt Europas konkurrenskraft. Utkastet till betänkande skrevs av rapportör Wagenknecht (GUE/NGL, DE) men genom ändringsförslag har betänkandet tagit en mer konkurrensvänlig riktning. /JA

Jämställdhet – Mord på kvinnor i Centralamerika och i Mexico

Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Mexico och Centralamerika att undanröja alla former av diskriminering mot kvinnor sin nationella lagstiftning. Parlamentet kräver att länderna följer internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Länderna uppmanas också att stärka kapaciteten hos domstolar och säkerhetsstyrkor samt öka skyddet för vittnen och deras familjer. EU:s roll i arbetet ska vara samordnande och stödjande. Dels genom utbyte av god praxis och dels genom att främja den institutionella samordningen med länderna genom att inrätta utbytes- och samarbetsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor. EU:s representationskontor och MS ambassader uppmanas att anordna rundabordssamtal om kvinnovåld. Initiativbetänkandet A6-0338/2007 av Romeda i Rueda (Gröna/ALE, ES) fick stort stöd från alla stora partigrupper och röstades med bred majoritet igenom av parlamentet. /CH

Transport – Luftfartsavtal mellan EU och USA

EP och moderaterna gav genom sin röst i plenum i veckan sitt stöd till det luftfartsavtal mellan EU och USA som rådet skrev under i våras. Rapporten från El Khadraoui (PSE, BE) som röstades igenom sätter även ut frågor EP vill ska prioriteras i nästa fas av förhandlingarna med USA. EP vill fortsatt arbeta för att ta bort hindren för att flygbolag fritt ska få etablera sig på båda sidor om Atlanten. De förespråkar också att bagage endast ska kontrolleras en gång per resa, och inte vid varje transfer. De negativa miljöaspekterna av flygtrafik poängteras och EP vill att ansträngningar görs för att inkludera transatlantisk trafik i utsläppsrättshandeln. /PB

Transport – Effektivare flygplatskapacitet

Huvudsyftet med Jensens (ALDE, DK) rapport om flygplatskapacitet och marktjänster: mot en effektivare politik A6-0349/2007, är att utveckla en handlingsplan för flygplatskapacitet i ett längre perspektiv. Parlamentet vill att KOM före 2009 utarbetar en översiktsplan för att främja och förenkla koordinering mellan MS för planeringen av ny flygplatsinfrastruktur.
Koordinering av start- och landningsscheman, vidare utveckling av tidigare direktiv om marktjänster på flygplatser samt miljöaspekterna av ökande flygtrafik är ämnen som också tas upp.

Moderaterna anser att rapportens förslag innebär en alltför toppstyrd plan för utveckling av framtida flygplatsinfrastruktur. Dessutom innehåller den en rad andra tveksamma punkter vad gäller exempelvis statligt stöd till flygplatser i isolerade områden . Rekommendationer för flygplatsbyggen och stadsplanering samt särskild licensiering för leverantörer av marktjänster bör även de fortsatt hanteras av varje MS. EPP-ED röstade för initiativrapporten som godtogs med stor majoritet av EP medan moderaterna valde att rösta emot. /PB

Sociala – Socialt skydd och social integration 2007

Lynnes (ALDE, UK) initiativbetänkande beskrivs som en kartläggning av den sociala verkligheten. Rapporten täcker ett brett område och handlar om allt från social utestängning till att utrota fattigdom. Men istället för att markera att socialt skydd och integration handlar om trygg uppväxt, god utbildning och arbete har utskottet valt att lägga fokus på offentliga skyddsnät, gratis vård och billiga bostäder. Moderaterna är tyvärr näst intill ensamma i sin uppfattning om rapportens brister. Betänkandet gör flera övertramp på medlemsstaternas ansvarsområden genom att bland annat föreslå minimilöner och gratis sjukvård till äldre, funktionshindrade och till personer med kroniska sjukdomar. EPP-ED röstade för rapporten som godtogs av det sociala utskottet. /CH

Transport – En ny turismpolitik för EU

Costas (ALDE, IT) rapport om en gemensam turismstrategi för EU röstades i veckan igenom av transportutskottet. Moderaterna ställer sig klart frågande till varför EU överhuvudtaget ska ha en gemensam turismpolicy, och inte istället lämna det området till MS?

Exempelvis föreslår rapporten att man ska jobba mot en harmonisering av kvalitetsstandarder för hotellinkvartering i EU, och att EU aktivt ska delta i att främja särskilda turism¬destinationer. Detta är inte frågor som EU bör ägna sig åt. /PB

Rättsliga – Konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

Europaparlamentet röstade i veckan för Cristian Dumitrescus (PSE, RU) betänkande (A6-319/07) om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. De två länderna har redan i teorin anslutit sig till konventionen i och med EU-medlemskapet och anslutningsakterna men nuvarande beslut utgör den sista formella handlingen för ländernas anslutning till konventionen. EPP-ED och Moderaterna röstade för betänkandet. /LE

Budgetkontroll – Smuggelcigaretter och gränskontroll

Om följderna av avtalet mellan gemenskapen/medlemsstaterna och Philip Morris om bekämpning av cigarettsmuggling och uppföljning av rekommendationerna från undersökningskommittén för gemenskapens transiteringssystem Staes (Gröna/ALE, BE) A6-0327/2007.

Rapporten som Europaparlamentet enhälligt antog på torsdagen mynnar från den bot på 1,25$ dollar som Philip Morris ska betala under 12 år till EU pga. försäljning av cigaretter på EU:s svarta marknad. Böterna betalas som en ersättning för de momsförluster svartförsäljningen medförde och 9 procent av summan (resten gick direkt omärkt till MS) används nu av EU för att förbättra EU:s system för att bekämpa bedrägerier genom att bland annat analysera av hur NCTS (New Computerised Transit System) fungerar, förbättra byråkratin vid gränserna, förbättra kontrollerna vid transit samt bättre statistisk bokföring för att möjliggöra för OLAF att upptäcka störningar och oegentligheter. /SB

Internationell handel – Handel och klimatförändringar

Handelsutskottet röstade på onsdagen igenom Lipietz (Gröna/ALE, FR) rapport om handel och klimatförändringar. Rapporten utrycker oro över att den ökade handelsvolymen i världen bidrar till klimatförändringen och önskar därför se olika åtgärder för att ändra handelsflödena. Bland annat föreslår rapportören att människor ska köpa mer lokalproducerad mat, att varor ska märkas med ekologiskt fotavtryck samt att de länder som ej är medlemmar av Kyotoavtalet ska drabbas av en koldioxidskattsjustering vid gränsen till EU samt obligatorisk licensiering av miljöteknik.

Tyvärr fick moderaterna ej med sig övriga utskottet att rösta emot de förslag som på olika sätt försöker minska handeln. /SB

Internationell handel – Ukraina

Handelsutskottet röstade på onsdagen igenom en rapport av Zaleski (EPP-ED, PL) om handel och ekonomiska förbindelser med Ukraina. Därmed vill handelsutskottet att Parlamentet ska utvidga och förbättra handels- och ekonomiska förbindelser med Ukraina ytterligare bland annat genom, ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina, att hjälpa till med Ukrainas WTO ansökan, samt utbyte av administrativa erfarenheter för bättre harmonisering av byråkratiska system. Detta för att Ukraina är en viktig partner i östra Europa men också för att utgöra en reell motvikt mot Ryssland. /SB

Jordbruk – Ändring av finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

Parlamentet antog på torsdagen Chatzimarkakis (ALDE, DE) rapport om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(A6-0321-2007).

Därmed stödde Europaparlamentet de förslag till omorganisation av rutiner kring utbetalning och ansökan av medel från fonder för jordbruksstöd inom gemenskapen som kommissionen föreslagit, om än med ett antal förändringar. I huvudsak är syftet med rutinförändringarna att öka legitimiteten för gemenskapspolitiken genom ett offentliggörande av utgiftsförhållandena.

Bland de reformförslag som röstades igenom finns att det skall råda ökad transparens kring vem som söker och erhåller ekonomiskt stöd för jordbruk och att det skall vara enklare för gemenskapens medborgare att ta reda på sådan information. Med parlamentets ändringsförslag åläggs också kommissionen en officiell skyldighet att både aktivt och passivt övervaka medlemsstaternas godkännande av utbetalande organ. /OC

Miljö – Export och import av farliga kemiska produkter

Miljöutskottet inledde veckan med att på tisdagen anta Bloklands (IND/DEM, NL) rapport om export och import av farliga kemiska produkter. Själva syftet med ärendet är att utveckla den rättsliga grunden för gemenskapslagstiftningen rörande export och import av kemiska produkter. Domstolen har haft synpunkter på den aktuella förordningen och på vilka artiklar i fördragen den bygger. I och med det aktuella förslaget skapas den dubbla rättsliga grund som domstolen efterfrågat. Samtidigt föreslås vissa tekniska förbättringar av lagstiftningen mot bakgrund av erfarenheterna hittills med förfarandena. Moderaterna röstade med EPP-ED och emot bl.a. ändringsförslag ifrån Carl Schlyter. /GZ

Miljö – Fastställande av ram för markskydd

Under onsdagen röstade miljöutskottet om Guitérez-Cortines (PSE, EPP-ED) rapport om en strategi för markskydd. Ärendet, som är ett medbeslutandeförfarande, är relativt kontroversiellt. Inför omröstningen i utskottet hade rapportören nått tio kompromissändringsförslag med de stora grupperna. Dessa röstades igenom av utskottet. Dessa kompromissförslag garanterar mer subsidiaritet än vad som föreslogs i kommissionens förslag och fastslår allmänna mål för markskyddet men överlämnar i stort valen av metod till medlemsstaterna. Moderaterna, via Christofer Fjellner, följde EPP-ED-linjen. /GZ

Miljö – Luftkvalitet och renare luft i Europa

Miljöutskottet fortsatte onsdagen med att rösta om Krahmers (ALDE, DE) rapport om luftkvalitet och renare luft i Europa. Ärendet är ett medbeslutandeförfarande i andra behandlingen. Den stora tvistefrågan är vilka gränsvärden som ska gälla för de olika partikelnivåerna, s.k. PM10 och PM2,5. När det gäller PM10 följde utskottet rådets linje om ett årligt värde om 40 μg/m3 och dagligt värde om 50 μg/m3. När det gäller PM2,5 stod utskottet fast vid parlamentets linje från den första läsningen om målvärden på 20 μg/m3 från 2010 och gränsvärden på samma nivå ifrån 2015. Generellt kan man säga att rådet har föreslagit mindre stränga gränsvärden men hårdare implementering medan parlamentet drivit hårdare gränsvärden men en mindre hård implementering. Moderaterna har följt EPP-ED:s linje, som har lutat främst emot rådets linje. Vi har också varit noggranna med att också komma tillrätta med källan till utsläppen. /GZ

Miljö – Gemenskapens politik för havsmiljön

Miljöutskottet antog under onsdagen Lienemanns (PSE, FR) rapport om gemenskapens politik för havsmiljön. Ärendet är ett medbeslutandeförfarande i andra läsningen. Rådet har i stort antagit parlamentets ändringsförslag ifrån första läsningen. I omröstningen i utskottet följde moderaterna EPP-ED:s linje och är därmed i stort nöjd med rapporten. Dock fastslog utskottet en strikt definition av marina skyddsområden och vad som ska gälla i dessa. /GZ

Fiske – Gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter

Under minisessionen antog parlamentet Casacas (PSE, PT) rapport om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken. Under 2008 förväntas en ny förordning om insamling av uppgifter om fiskeriverksamhet träda i kraft. Casacas rapport behandlade kommissionens förslag till övergångsprogram som förhindrar överlappning mellan det gamla och nya systemet, bl.a. inrapportering av sexårsplan enligt det gamla systemet. Det är en logisk och förnuftig förändring. Ärendet var ett samrådsförfarande. /GZ

Miljö – Handel med utsläppsrätter för luftfartsverksamhet

Miljöutskottet röstade på tisdagen om Lieses (EPP-ED, DE) rapport om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. Rapporten innehåller flera frågor som varit kontroversiella, framförallt startdatum, hur utsläppsrätterna skall fördelas och hur flygplan från tredje land skall behandlas. Utskottet beslutade att stödja rapportörens förslag om 1 januari 2010 – jämfört med kommissionens förslag om 2010 – som startdatum. Detta startdatum gäller både för interna och internationella flygningar med start eller landning i EU. Fördelningen av utsläppsrätter skall enligt den antagna rapporten till 50 % ske genom auktion. Moderaterna föreslog till 100 % med auktion, medan kommissionens förslag var 10 % auktion. /GZ

Miljö – Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

Miljöutskottet röstade under tisdagen även om Scheeles (EPP-ED, AT) rapport om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet. Rapportören föreslog inga ändringar till kommissionens förslag. Ändringar föreslogs däremot av Krupa (IND/DEM, PL), vilka EPP-ED motsatte sig men som ändå antogs av utskottet. Även sysselsättningsutskottet föreslog ändringar vilka antogs. /GZ

Miljö – Strategi för markskydd

Under onsdagen röstade miljöutskottet om Prodis (ALDE, IT) rapport om den temainriktade strategin för markskydd. Moderaterna – genom Christofer Fjellner – fick igenom två ändringsförslag som värnar subsidiaritetsprincipen. Överhuvudtaget tar det antagna förslaget till rapport hänsyn till nationella lösningar och subsidiaritetsprincipen. Vad gäller finansiering av de kostnader som kan uppstå lämnar rapporten dock obesvarade frågor. /GZ

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
HH Helena Hånell, +32 2 283 78 22, helena.hanell@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
GZ Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, gabriel.zsiga@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu