Rättsosäkert, bristande konsekvensanalyser och en fara för den svenska ekonomin. I fredags löpte remisstiden ut för regeringens välfärdsutredning och det är en mörk bild som målas upp av en undermålig utredning med djupt kontroversiella förslag. Budskapet är tydligt: förbjud inte vinst.

Remissinstanserna har levererat tung kritik. Konkurrensverket har slagit fast att det inte finns några så kallade “övervinster” och att den svenska staten inte bör reglera vinst. Kammarrätten har underkänt antagandet om ett lågt antal rättsliga prövningar som skulle tvingas hanteras om förslaget går igenom och ifrågasätter vidare om förslaget verkligen stämmer överens med den av vår grundlag skyddade näringsfriheten. Advokatsamfundet går på samma linje och menar att förslaget strider mot regeringsformen och att det finns en stor risk att det dessutom strider mot EU-rätten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samlade bedömning är att de “inte kan tillstyrka utredningen”.

Men hårdast av dem alla är Riksrevisionen. Myndigheten lyfter fram allvarliga brister i förslaget och att utredningen rejält underskattar vilka konsekvenser förslaget skulle få. Den vård och skola som drivs av privata företagare och näringsidkare skulle i mycket högre grad än vad utredningen hävdar komma att slås ut. Ekonomistyrningsverket delar den analysen och lyfter också fram den negativa effekt det riskerar att få på hela den svenska ekonomin och i synnerhet kommunernas.

Den totala sågningen av utredningen är ett uttryck för att det aldrig varit en utredning för bättre välfärd utan ett uttryck för socialdemokraternas kamp mot privata välfärdsföretag. De vet bara att de tycker illa om privata välfärdsföretag och att människor genom dem får en valfrihet som går vid sidan om den politiska maktens kontroll över välfärden. Att de privata alternativen ger valfrihet, tillgänglighet och högre kvalitet spelar ingen roll.

Socialdemokraterna behöver nu ta av sig skygglapparna och se på verkligheten som den ser ut. Vinstbegränsning är ett farligt förslag. Det skulle leda till minskad valfrihet, ökad ineffektivitet och med det samhällsekonomiska förluster. Vinst är endast ett uttryck för en god användning av resurser och det sista Sverige behöver är att ta bort incitament för att leverera bra service till rätt pris. Varje år går offentlig verksamhet med miljarder i förlust, vilket till skillnad från vinst i välfärden är en direkt förlust av skattekronor.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna kan inte sälja ut svensk välfärd för att gå Vänsterpartiet och dess förakt för fritt företagande till mötes. Det är alldeles tydligt att ett vinstförbud skulle bli ett dråpslag mot vår omsorg med försämrad skola och vård som resultat. Ytterst handlar det om att verksamheter som människor har byggt upp skulle komma att läggas ner, människor skulle förlora jobben och sin läkare eller skola. Det är inte värdigt Sverige.