Hoppa till innehåll

Svårare få jobb utomlands

I dag har EU-kommissionen lagt ett förslag om förändringar i direktivet om utstationering av löntagare till annan medlemsstat. Det är ett förslag som innebär nya krav som motverkar rörlighet men som framförallt kommer att dra till sig nya förslag på inskränkningar bland alla dem som vill motverka rörligheten över Europas gränser. Och sådana finns det många av i dessa tider, som de flesta har noterat. Inte minst LO men också socialisterna kommer att kräva ytterligare regelsystem som kommer att motverka och försvåra för den rörlighet som i grunden är en viktig del i den europeiska öppenheten och konkurrenskraften.

Ytterligare krav på byråkrati och regelverk kommer att drabba alla dem som i dag arbetar i en annan medlemsstat, och har kunnat få jobb där. Redan i dag finns regler som motverkar att någon blir utnyttjad, men nu kommer regler som kommer ge fackliga organisationer rätt att hävda detta oavsett hur det förhåller sig. Så som Byggnads agerade i Laval-fallet kommer fler nu kunna göra. Det kommer inte hjälpa dem som vill söka sig ett jobb och erfarenheter i ett annat land.

Under dagen har jag träffat min kroatiska motsvarighet och medordförande i den gemensamma EU-kroatiska parlamentariker-delegationen Andrej Plenkovic med diskussioner kring vårt kommande sammanträde i Zagreb och ratificeringsprocessen som nu pågår när det gäller Kroatiens medlemskap.

Delegationsmöte med den svenska EPP-delegationen med genomgång av läget i de olika utskotten, med reflektionen att vi håller ett rätt bra grepp om de olika frågor som utvecklas i 20 olika utskott och dessutom lyckas sätta vår prägel på en hel del av det som rör sig.

Lämnat in ändringsförslag till lagstiftningen om kreditvärderingsinstitut som är ett förslag som närmar sig censur av ekonomisk analys och som är obegripligt, med krav på att kreditvärderingsföretag ska kunna stämmas om de har fel, att bara ett företag ska få göra kreditvärderingar på ett objekt för att sedan roteras vidare till andra. Jag tillhör inte dem som anser att europeisk lagstiftning riktar in sig på dumheter , tvärtom har merparten av det vi lagstiftar om en betydelse för att öppna upp Europa än mer, men i det här fallet är det svårt ett förslag som riskerar att hindra oberoende aktörer att fritt analysera och utvärdera länders ekonomiska ställning.

I ett annat sammanhang lagt mina förslag för reformprocessen till den inre marknaden och utvecklad konkurrenskraft. Mött spanska journalister som är präglade av den kris som den spanska ekonomin genomgår men som också utgår från det reformbehov som finns. Vi ser i dag, sent omsider, en rätt kraftfull reformprocess i länder som Grekland, Italien, Spanien och Portugal. Den går i olika takt men i framförallt de tre första är den rätt grundläggande och innebär också att det skapas förutsättningar för en ekonomisk återhämtning.

Dagen gav också tillfälle till en diskussion kring hur vi kan visa på hur mycket de europeiska välfärdsmodellerna kan förnyas och utvecklas. Det är sannolikt det område som kan ge Europa mest dynamik, en reformprocess som tar sikte på hela den tjänstesektor som utvecklar välfärdens strukturer.