Stort är inte alltid bäst

Det kanske inte är så konstigt att en vd [BILD1]i ett företag vill att så mycket som möjligt ska stå under vederbörandes kontroll. Men det blir konstigt när Eva Hamilton i sin lördagsintervju i P1 hävdar att det blir bättre och effektivare om man slår ihop Sveriges Television och Sveriges Radio.

Det är en uppfattning som härstammar i en rak linje från det gamla monopoltänkandet.

Vilket är effektivast för en allsidig nyhetsförmedling: ett kamerateam som sänder om samma händelser i flera nyhetsprogram eller flera nyhetsteam som bevakar samma händelser på olika sätt och bevakar olika händelser än varandra? Vari ligger public service-effektiviteten?

Det är just denna fråga som det handlar om när SvT´s ledning återigen driver kravet på en sammanslagning SR. Det bygger för det första på den gammalmodiga industrialistiska idén att stort och ett är mer rationellt än litet och många. Det är en föreställning som inte gäller i det informations- och kunskapssamhälle vi i dag lever i. På vilket sätt blir väldigt stora SvT med sina effektivitetsbrister i förhållande till till exempel TV 4 mer effektivare än i dag genom att bli ännu mycket större? [BILD2]

Och på vilket sätt skulle SR bli effektivare genom att hamna i beslutsskuggan av ett ännu större företag där televisionens gamla logik blir mer styrande än det nya informationssamhället där teknologier konvergerar och det handlar om att utveckla nya möjligheter utifrån den gamla teknologiska basen. På vilket sätt kan SR förbli ledande när det gäller att använda webbteknologin genom att invänta besluten i det stora TV-dominerade företaget? På vilket sätt utvecklas organisatoriskt nytänkande: inom ramen för en jättestor organisation eller genom utvecklingen i olika lite mindre? Och vad är det som säger att man har mest att lära av varandra och inte av mångfalden bland andra?

Och den viktiga frågan som handlar om public-service effektiviteten: på vilket sätt blir den redaktionella mångfalden, självständigheten inom olika redaktioner, de skilda perspektiven, nytänkandet och förmågan att utveckla public service uppdraget i en ny och mångfacetterad mediemiljö större genom att alla ställs under en chef, en styrelse och inom ramen för en gemensam organisationskultur?