Hoppa till innehåll

Statsstödspolitiken, Danmark och tjänstedirektivet.

Den moderata delegationens veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 7

2006-02-17

Parlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Det omdebatterade tjänstedirektivet voterades efter utdragna förhandlingar. Ett kompromissförslag med stöd från de båda största partigrupperna vann och ett steg på vägen i riktning mot en friare tjänstehandel har därmed tagits. Starkt stöd fick även Gunnar Hökmarks rapport om ett reformerat statsstöd. Hökmark föreslog striktare regler och ett mer fokuserat stöd. Ett antal resolutioner om bland annat yttrandefrihet och respekt för religioner, samt Irans ambitioner att skaffa kärnvapen, behandlades också.

Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se

Rapporter

Inre marknad – Tjänstedirektivet

EP har i veckan lagt sina ändringar till KOMs omstridda direktiv om tjänster på den inre marknaden (A6-0409/2005). Målet med direktivet är att inrätta en rättslig ram för att avskaffa hindren för tjänstetillhandahållares fria etablering och fri rörlighet för tjänster mellan MS. Tillhandahållaren av tjänster från en MS som vill tillhandahålla sina tjänster i en annan MS drabbas idag ofta av komplicerade tillståndsförfaranden, onödiga administrativa formaliteter, diskriminerande krav eller en ekonomisk prövning. Det var därför mycket viktigt att få till stånd ett tjänstedirektiv som syftar till att underlätta för fri rörlighet av tjänster. Tjänstesektorn svarar för nästan 70 % av BNP och sysselsättning i Europa och många av framtidens jobb kommer att skapas i denna sektor.

Från behandlingen i utskottet för den inre marknaden hade socialisternas förslag, av föredraganden Gephardt (PSE, FR), att byta ut ursprungslandsprincipen till en princip om att värdlandets lagstiftning skall gälla röstats ned och istället antogs en något urvattnad ursprungslandsprincip. Socialisterna kunde heller inte få stöd för den linjen i plenum, vilket hade inneburit status quo för tjänstehandeln, och därför ingicks en kompromiss med EPP-ED.

Kompromissen fastslår att den MS där tjänsten tillhandahålls skall garantera fritt tillträde till och fritt utövande av tjänsteverksamhet inom sitt territorium. MS får endast ställa krav på tillhandahållaren av tjänster som respekterar principen om icke-diskriminering eller motiveras med skäl som avser den allmänna ordningen eller säkerheten eller skydd av hälsa och miljö. Dessutom måste värdlandets krav respektera principen om proportionalitet. Socialisternas försök att MS även kan ställa krav på tillhandahållaren av tjänster vad gäller socialpolitik och konsumentskydd gick inte igenom.

I kompromissen säger man ingenting om att värdlandet inte får ställa krav om att tillhandahållaren av tjänsten skall ha en adress eller en representant, vilket inte var tillåtet i KOMs ursprungliga förslag. Det innebär att MS kan ställa sådana krav om de är icke-diskriminerande och motiverade av tidigare nämnda skäl. Vidare hindrar inte bestämmelserna MS från att, i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen, tillämpa sina regler för anställningsvillkor, inbegripet regler i kollektivavtal. Dessutom har vi nu lyckats att klargöra, det som vi moderater sagt från första början, att direktivet inte skall påverka arbetslagstiftningen, såsom de bestämmelser som avser förbindelserna mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet rätten att vidta fackliga åtgärder och teckna kollektivavtal.

Det är många sektorer/branscher som undantas helt från direktivet, exempelvis finansiella tjänster, elektroniska kommunikationstjänster, kommunikationsnät och transporttjänster. Tjänster som inte är av ekonomisk art undantas också, exempelvis offentlig förvaltning och utbildningsväsende, dvs. verksamhet som staten bedriver utan ekonomisk ersättning inom ramen för statens skyldigheter gentemot medborgarna, tjänster av allmänt intresse såsom de definieras av MS, tjänster som avser krediter, försäkringar, tjänstepensioner etc, judiska tjänster, säkerhetstjänster. Tyvärr undantas även spel, lotterier, sociala tjänster, ”social housing”, bemanningsföretag, audiovisuella tjänster och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Beroende på hur man tolkar omröstningsresultatet undantas även hälso- och sjukvårdstjänster, oavsett om de är offentliga eller privata.

Den administrativa förenklingen som direktivet innebär, i synnerhet inrättande av gemensamma kontaktpunkter där tillhandahållarna av tjänsterna kan fullgöra de administrativa förfaranden som rör verksamheten och förenklat tillståndssystem för tjänsteverksamhet., är ett stort steg framåt för att underlätta för den fria rörligheten av tjänster inom EU.

Nästa steg i beslutsprocessen är nu att invänta input från KOM, som förväntas komma i april. Därefter behandlas direktivet i rådet någon gång under våren eller sommaren 2006. Moderaterna lade ned sina röster i de delar som gjorde referenser till stadgan om de grundläggande rättigheterna. Vi anser att stadgan alltid skall respekteras, oavsett vilken fråga eller vilken lagstiftning det gäller, och att man därför inte bara skall lyfta fram de arbetsrättsliga delarna av denna stadga. Moderaterna och EPP-ED röstade för EPs ändringar till direktivet. /SK

Ekonomiska – Reform av det statliga stödet 2005-2009

Europaparlamentet har denna vecka antagit Gunnar Hökmarks (EPP-ED, SE) initiativbetänkande om en reform av det statliga städet 2005-2009, A6-0009/2006. Detta betänkande är en uppföljning av KOMs handlingsplan från 2005 och stöder KOMs prioriteringar om mindre men bättre riktat statligt stöd.

Marknadsekonomin är det effektivaste sättet att fördela begränsade resurser och statligt stöd bör därför ses som en sista utväg, ha tydligt definierade mål och bara beviljas för en begränsad tid. I betänkandet rekommenderas också att MS ska kräva att företag blir skyldiga att offentliggöra detaljer om beviljade bidrag för att aktieägare bättre ska kunna bedöma företagens resultat. /JA

Ekonomiska – Upphävande av två förordningar avseende penningpolitik

Europaparlamentet antog utan debatt ett betänkande om förslaget till rådets förordning om upphävande av två av rådets förordningar avseende penningpolitik, A6-0010/2006. Föredragande var Berès (PSE, FR). Dessa två förordningar har identifierats som förlegade och föreslogs därför upphävas. Moderaterna följde EPP-ED och röstade för. /JA

Industri – Uppvärmning och avkylning från förnybara energikällor

I ett initiativbetänkande som antogs denna vecka kommer EP med rekommendationer till kommissionen om uppvärmning och nedkylning från förnybara energikällor, A6-0020/2006. Föredraganden Rothe (PSE, DE) uppmuntrar MS till energisparande och energieffektivitet. Målet med förslaget är att granska och utnyttja den ekonomiska potentialen i syfte att öka andelen förnybar energi som används för uppvärmning och nedkylning i EU, från den nuvarande nivån på ungefär 10 procent till en realistisk och ambitiös nivå motsvarande minst det dubbla år 2020.

Moderaterna följde EPP-ED som var för betänkandet och hade lagt ett viktigt ändringsförslag som såg till att en referens till mervärdesskatt togs ur betänkandet. /JA

Inre marknaden – Globaliseringens effekter

Vid tisdagens plenarsession röstades Edit Herczogs (PSE, HU) betänkande om globaliseringens effekter på den inre marknaden (A6-0021/2006) igenom. Rapporten ger huvudsakligen en positiv bild av globaliseringen och vikten av att fullborda den inre marknaden poängteras. Moderaterna röstade för Herczogs rapport./ED

Inre markanden – Grekiska bilar

Michael Cashmans (PSE, UK) initiativrapport om grekiska myndigheters konfiskering av bilar (A6-0394/2005) voterades. Moderaterna röstade emot rapporten, vilken ändå röstades igenom./ED

Inre marknaden – Lokal gränstrafik

Mihael Brejcs (EPP-ED, SL) betänkande om lokal gränstrafik vid MS yttre gränser (A6-0406/2005), vilken Moderaterna röstade för, antogs även den. Syftet med förordningen är att fastställa gemensamma kriterier och villkor för gränstrafik vid MS yttre gränser./ED

Jordbruk – Minimiregler för slaktkycklingar

Europaparlamentet vill ha strängare regler för slaktkycklingars välbefinnande, Berman (PSE, NL), A6-0010/2006. Det har idag antagit ett betänkande som vill ha minimiregler på EU-nivå.

Enligt det ändrade förslaget ska alla anläggningar god belysning, god ventilation, regelbundna utfodringstider, permanent tillgång till vatten, så lite störande oljud som möjligt, torra bäddar och tillsyn två gånger om dagen.

Parlamentet vill vidare ha enhetliga klassificeringssystem för konstaterade sjukdomar, standardiserade normer och gemensamma sanktioner för de hönsfarmare som inte efterlever EU-bestämmelserna, samt ett gemensamt märkningssystem för konsumenterna.

Slutligen måste EU även kontrollera, och, om nödvändigt, förbjuda import av kycklingar från tredje land, vilka kommer från anläggningar som inte tillämpar sådana bestämmelser om slaktkycklingars välbefinnande som de som kommer att antas av EU.

De gröna försökte få igenom ett krav på att inga snabbväxande kycklingar ska vara tillåtna, vilket i praktiken enbart skulle acceptera ekologiska kycklingar, det förslaget förkastades dock.

Moderaterna röstade för gemensamma minimiregler men anser att det är viktigt att inte upprätta handelshinder gentemot tredje land. Dessutom röstade moderaterna för en linje som innebär att även snabbväxande kycklingar skall accepteras, givet att de följer de allmänna reglerna för djurens välbefinnande. /CDR

Jordbruk – Skogsstrategi

Europaparlamentet har antagit ett initiativbetänkande av Heinz Kindermann (PSE, DE) om genomförandet av en skogsbruksstrategi för EU, A615/06.

EU saknar idag en rättslig grund för en gemensam skogspolitik, men gemenskapspolitiken inom andra områden har inflytande på skogen. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att i enlighet med rådets (jordbruk och fiske) slutsatser i maj 2005 utarbeta en handlingsplan för hållbart skogsbruk i EU. Men uttalandet påpekar att utgångspunkten för allt beslutsfattande som påverkar de europeiska skogarna måste vara att de europeiska skogarna ser väldigt olika ut. En stor majoritet av ledamöterna röstade emot skrivningar om att införa en gemensam skogspolitik.

När det gäller skydd av Europas skogar, uppmanar parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att föreskriva effektiva åtgärder för riskförebyggande och hantering av svåra katastrofer (bränder, stormar, insekter och torka) i handlingsplanen. Det anser vidare att handlingsplanen för hållbart skogsbruk i större utsträckning måste beakta skogens multifunktionalitet, skyddet av mark, vatten och luft samt den biologiska mångfalden och de typiska skogslandskapen. Ledamöterna vill att skogens och de skogsbaserade produkternas betydelse för att mildra klimatförändringarna erkänns och efterlyser EU-forskning och kampanjer för att förbättra träets anseende. Ledamöterna kräver att biomassa, i synnerhet av trä, beaktas fullt ut i de politiska åtgärderna för utveckling av förnybar energi (kraftvärme och biobränslen).

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Jordbruk – Landsbygdens utveckling

Parlamentet har röstat för en rapport om Strategiska riktlinjer för landsbygdens utveckling (2007-2013), McGuinness (EPP-ED, IR), A6-23/06. Rapporten betonar vikten av att hitta marknadsmässiga alternativ för utkomster på landsbygden, samtidigt som den förordar fortsatt stöd. Rapporten röstades med förenklat förfarande och moderaterna förljde EPP-ED och röstade för den. /CDR

Jordbruk – Riskhantering

I en initiativrapport diskuteras olika möjligheterna för risk och krishantering inom jordbruket. Det finns fyra olika huvudalternativ för hantering; privata förskringar, offentliga försäkringar, gemensamma fonder och grundskydd mot inkomstförluster. Graefe zu Baringdorf (Verts, DE), A6 – 14/06.

Rapporten i sig lägger inte fast en genomgående linje utan resonerar kring de olika alternativen men konstaterar att i ett flertal situationer är privata försäkringar det bästa alternativet. Moderaterna röstade emot en punkt om obligatoriska försäkringar på EU-nivå men röstade för rapporten i slutomröstningen vilket även EPP-ED gjorde. /CDR

Jordbruk – Torkat foder

Europaparlamentet antog ett betänkande som enbart skall justera felaktiga siffror för den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder, Daul (EPP-ED, FR), A6 – 8/06. Moderaterna och EPP-ED röstade för justeringen. /CDR

Fiske – Shetlandsboxen och rödspätteboxen

Parlamentet antog en rapport av Stihler (PSE, UK), A6 – 16/06: Översyn av vissa begränsningar av tillträdet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (Shetlandsboxen och rödspätteboxen) som stödjer kommissionen. Kommissionen tillmötesgår kravet enligt ramförordningen i den gemensamma fiskeripolitiken om att se över vissa begränsningar av tillträde till vissa områden för att skydda vissa fiskarter. Översynen begränsas till två åtgärder; Shetlandsboxen och rödspätteboxen. I denna översyn har kommissionen biståtts med råd från sin vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF) och bidrag från berörda aktörer såsom den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön (NSRAC), Storbritannien och Tyskland och konstaterar att det finns anledning att fortsätta begränsningarna. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Fiske – Avtal med Salomonöarna

Parlamentet stödde ingåendet av ett avtal mellan Salomonöarna och EU. Avtalet som ingås för en inledande period på tre år, fastställer fiskemöjligheter för fyra notfartyg och tio ytlångrevsfartyg från gemenskapen. Den fastställda referensmängden fångst uppgår till 6 000 ton. Av licenserna för notfartyg kommer 75 procent att beviljas till Spanien och 25 procent till Frankrike. Spanien kan även ansöka om sex licenser för långrevsfartyg och Portugal om fyra. Om alla licensrätter inte utnyttjas kan vilken annan medlemsstat som helst ansöka om en licens.

Moderaterna röstade till skillnad från EPP-ED emot avtalet då vi anser att denna typ av avtal är dålig politik. /CDR

Handel – Internationella anpassningar

I två rapporter av Barón Crespo (PSE, ES) gav Europaparlamentet samtycke till internationella anpassningar av krav på regummerade däck, A6 – 12/06 samt Enhetliga regler för mekaniska kopplingsanordningar för fordonskombinationer, A6 – 11/06. Moderaterna och EPP-ED röstade för båda. /CDR

Sysselsättning – Minimikrav för arbetstagarens hälsa

EP har i veckan godkänt förlikningskommitténs överenskommelse om direktivet om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid artificiell optisk strålning (A6-0026/2006). EP röstade vid sin andra behandling hösten 2005 för en uteslutning av skydd mot strålning från naturliga källor från direktivets tillämpningsområde, med argumentet att detta i enlighet med subsidiaritetsprincipen var en fråga som borde behandlas på nationell nivå, beroende på förhållandena (t.ex. antal soltimmar) och behoven i varje medlemsstat. EP fick stöd för sitt resonemang av KOM, men rådet gav sig inte och en förlikning blev nödvändig.

Rådet har nu gått med på att alla hänvisningar till exponering för naturlig strålning utesluts. Direktivets tillämpningsområde begränsas således till artificiell strålning. Direktivet fastställer minimikrav för förebyggande och tidig diagnos av skador som kan uppstå då ögon och hud utsätts för artificiell optisk strålning och för förebyggande av sjukdomar på längre sikt. Det fastställer också gränsvärden och ålägger arbetsgivaren att göra riskbedömningar. Moderaterna och EPP-ED följde rapportören, Öry (EPP-ED, HU), och röstade för förlikningen. /SK

Transport – Gemenskapscertifikat för flygledare

EP antog i veckan ett betänkande om inrättandet av ett gemenskapscertifikat för flygledare som förväntas bidra till säkerheten och till att minska bristen på kvalificerad personal (A6-0007/2006). Betänkandet innebär att bestämmelser för utbildning och certifiering av flygledare kommer att harmoniseras. Syftet är att förbättra säkerhetsnormerna och göra det lättare för flygledare att arbeta i andra länder än sitt hemland genom att man inför ömsesidigt godkännande av nationella certifikat. Föredraganden var De Veyrac (EPP-ED, FR). Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /SK

Utrikes – Klausul om mänskliga rättigheter

EP har antagit ett betänkande om klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i EU-avtal med tredje land. Betänkandet stärker betydelsen av mänskliga rättigheter vid ingående av avtal och föreslår en ny modellklausul som kan garantera en mer sammanhängande, effektivt och öppet synsätt på EU:s politik för MR i avtal med tredje länder. Vi stödjer betänkandets vilja om att EP skall ha en större roll att spela vid ingående och upphävande av avtal. Däremot anser vi inte att klausulen om mänskliga rättigheter skall vara rättsligt bindande vid ingående avtal med tredje land. Moderaterna och EPP-ED röstade i övrigt för betänkandet. /SK

Resolutioner

Resolution om yttrandefrihet och respekt för religioner

Moderaterna röstade i veckan för en resolution om yttrandefrihet och respekt för religionerna. Resolutionen framhåller att yttrandefrihet är en okompromissbar hörnsten inom unionen. Europaparlamentet fördömer angreppen på ambassader samt hot mot danska och andra europeiska medborgare som följt i efterdyningarna av publiceringarna av karikatyrer av profeten Mohamed. Samtidigt uttrycker resolutionen förståelse för att karikatyrerna är provocerande för muslimer. Avslutningsvis påpekar resolutionen att bojkotter riktade mot danska produkter är ett brott om WTO:s handelsregler. /PJ

Resolution om Iran

I veckan röstade Moderaterna för en resolution om Iran. Resolutionen kräver att den iranska regeringen fullt ut samarbetar med FN:s atomenergiorgan IAEA. Vidare fördömer parlamentet president Ahmadinejads uttalade hot mot Israel. Avslutningsvis vädjar parlamentet till EU:s medlemsstater att fortsatt ha en nära koordinering av sina utspel på detta område. /PJ

Resolution om finansieringen för att uppnå Millenniummålen

Moderaterna röstade på torsdagen emot resolutionen om finansieringsformer för att uppnå FN:s millenniummål. Anledningen till detta är att resolutionen förespråkade en skatt på flygbiljetter inom EU för att inbringa anslag till millenniummålen. Moderaterna anser att det är viktigt att bekämpa fattigdom och understödja ekonomisk utveckling men att detta bäst görs genom att främja frihandel och en dynamisk marknadsekonomi. /PJ

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (Moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (Socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (Folkpartiet och Centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (Vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (Höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (Junilistan)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 77 75, julia.altenhofer@moderat.se
RA Roberta Alenius, +32 2 284 78 23, roberta.alenius@moderat.se
ED Emma Dufva, +32 2 284 78 23, emma.dufva@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
UE Ulf Emanuelli, +32 2 284 78 22, ulf.emanuelli@moderat.se
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 75 36, catharina.hermansson@moderat.se
PJ Pål Jonson, +32 2 283 78 22, pal.jonson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jkraft@europarl.eu.int
SK Sofia Krigsman, +32 2 284 77 75, sofia.krigsman@moderat.se
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
KT Katarina Tunhammar, +32 2 284 78 23, katarina.tunhammar@moderat.se

Moderaterna i Europaparlamentet har en egen website, som finns på http://www.europa.moderat.se
Information om aktiviteterna i Europaparlamentet, på engelska och franska, finns på internet.
Http://www.europarl.eu.int
Sammanfattningar på svenska av ärenden inför sessionerna och av debatterna finns på:
Översikten: http//www.europarl.eu.int/dg3/sdp/brief/sv/index.htm
Dagens debatt: http://www.europarl.eu.int/dg3/sdp/journ/sv/index.htm
EPP: epp-ed@epp-ed.org