Sommar i Strasbourg – veckorapport v 17

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 17

2007-04-27

Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. När 2005 års ansvarsfrihet för EU:s institutioner behandlades vann två ändringsförslag från Christofer Fjellner bifall. I det ena förslaget uppmanas parlamentets administration att utreda kostnaderna för parlamentets återkommande flytt mellan Bryssel och Strasbourg. I det andra begärs en analys av miljökonsekvenserna av att parlamentet håller sig med tre säten; Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Senast en kostnadsanalys gjordes var för sju år sedan och därefter har antalet parlamentariker ökat från 626 till – i dag – 783 ledamöter. Något tusental nya anställda, som även de fraktas mellan Bryssel och Strasbourg, har dessutom tillkommit. Under sessionen röstade moderaterna även emot ett betänkande om straffrättsliga åtgärder vid intrång i upphovsrätten. Straffrätten ska förbli en nationell kompetens. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Budgetkontroll – Ansvarsfrihet

Under veckans session har Europaparlamentet röstat om ansvarsfriheten för EU:s institutioner 2005. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för att samtliga EU:s institutioner skulle beviljas ansvarsfrihet för 2005. Moderaterna röstade även för att Europaparlamentarikernas pensioner ej längre skulle dras från kontorsbidraget för att försäkra att finansieringen av pensionssparandet betalas med egna medel samt att deltagarna i det frivilliga pensionsprogrammet ska vara offentliga men tyvärr hade vi inte majoriteten på vår sida och vi förlorade omröstningen.

Förutom omröstningen kring ansvarsfriheten för EU institutionerna röstades det också om två utredningar vilka Christofer Fjellner lagt två tilläggsförslag kring inför sessionen. Dessa två tilläggsförslag gav Europaparlamentets generalsekreterare i uppdrag att utreda kostnaden för Europaparlamentets tre arbetsplatser (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg) både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. En ekonomisk utredning kring kostnaderna gjordes år 2000 när EU hade 15 medlemsstater därför var det hög tid för en uppdatering. 475 av de 688 närvarande medlemmarna röstade för ändringsförslagen och därmed kan vi förvänta oss en utredning av de ekonomiska och miljörelaterade kostnaderna av Europarlamentets flyttkarusell inför ansvarsfriheten nästa år. /SB

Rättsliga – Straffrättsliga åtgärder på EU-nivå vid intrång i upphovsrätten

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Nicola Zingarettis (PSE, IT) betänkande (A6-73/07) om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter. Målet med lagstiftningen är att på europeisk nivå kriminalisera uppsåtligt intrång i immateriella rättigheter som begås i kommersiell omfattning. Olikheterna i de nationella påföljdsreglerna har enligt studier visat sig skada den inre marknadens funktion och försvåra kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. EPP-ED röstade för betänkandet. Moderaterna valde dock, tillsammans med de andra i den borgerliga alliansen, att rösta emot betänkandet men motiveringen att straffrätten enligt EU:s fördrag är nationell kompetens./LE

Budget – Strategi för 2008

Parlamentet har antagit Virrankoskis (ALDE, FI) rapport ”Kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008 – Kommissionen,” A6 – 123/07. Parlamentet konstaterar att det är en budget utan större planerade händelser som ytterligare utvidgning. Dessutom är budgeten en del i det längre budgetperspektivet 2007 – 2013. Rapporten efterfrågar valuta för pengarna, bättre lagstiftning och bättre uppföljning av hur medlen används. Budgeten fokuserar på de politiska prioriteringarna tillväxt och människor i arbete, men lyfter även fram klimatförändringen, energifrågan och migration. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Industri – EU:s ramavtal för kärnenergisektorn med Ryska federationen

I veckan antog parlamentets ledamöter med handuppräckning Remeks (GUE/NGL, CZ) betänkande om ett ramavtal för ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryska federationen. Europaparlamentet godkänner därmed, inom ramen för samrådsförfarandet, ingåendet av ramavtalet och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning. Moderaterna liksom EPP-ED röstade för betänkandet. /DC

Medborgerliga – Grupper för snabba ingripanden vid medlemsstaternas gränser

Europaparlamentet röstade i veckan för Gérard Deprez (ALDE, BE) betänkande (A6-135/07) om grupper för snabba ingripanden vid medlemsstaternas gränser. Syftet med den redan existerande förordningen är att bekämpa olaglig invandring, människohandel och hot mot EU:s inre säkerhet. Ändringen i förordningen introducerar en möjlighet för en medlemsstat begära extra bistånd vid särskilt betungande lägen. Den hjälp som en medlemsstat kan få är förstärkning av grupper för snabba ingripanden vid gränserna för att tillhandahålla tekniskt och operativt bistånd. EPP-ED och Moderaterna röstade för betänkandet. /LE

Medborgerliga – Grundlöner och tillägg för Europols personal

Europaparlamentet röstade i veckan för Jean-Marie Cavadas (ALDE, FR) betänkande (A6-136/07) om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal. Föredraganden höll med om att den föreslagna justeringen av lönen är rimlig i sak men att det egentligen är irrelevant att höra Europaparlamentet om de ekonomiska följdverkningarna så länge Europol är ett mellanstatligt organ som finansieras av medlemsstaterna. EPP-ED röstade, liksom Moderaterna, för betänkandet. /LE

Regionalpolitik – Sammanhållningspolitik vid framtida utvidgningar

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Markus Piepers (EPP-ED, DE) initiativbetänkande om framtida utvidgningars konsekvenser för regionalpolitikens effektivitet. I betänkandet slår Pieper fast att nuvarande så kallade mål-1-stödområden (regioner med det mest akuta behovet av regionalpolitiskt stöd) inte får missgynnas vid eventuella nyanslutningar till unionen. Vidare vill rapportören att stödet i fortsättningen skall vara mer målinriktat och att en bättre uppföljning av sammanhållningspolitiken måste till. Detta för att säkerställa att verklig progression sker i de områden som emottagit bidrag under en längre tid. Det bör också bli enklare att, vid eventuellt missbruk av stödmedel kräva tillbaka detta. En större öppenhet vid fördelningen av strukturfondsmedlen efterlyses också. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för betänkandet. /ES

Ekonomiska – Betaltjänster på den inre marknaden

Parlamentet har efter en uppgörelse med rådet i en första läsning antagit ett direktiv om betaltjänster som syftar till att skapa en inre marknad för betalningstransaktioner inom EU, A6-298/06. Just nu omfattas betaltjänster framför allt av nationell lagstiftning, vilket försvårar genomförandet av ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA). Det antagna direktivet skapar en övergripande rättslig ram för betaltjänster inom EU och undanröjer på så vis de rättsliga hinder som finns. Grundprincipen är att alla betalningar i euro som sker inom EU ska ses som nationella även om de är gränsöverskridande och får inte diskrimineras genom t.ex. avgifter. Denna harmonisering leder till lika villkor och ökad konkurrens, och stimulerar marknaden till konsumenternas fördel. Det ekonomiska utskottet antog en rapport av Gauzès (EPP-ED, FR) redan i september 2006, men det var först nu man kunde enas med rådet. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /JA

Ekonomiska – Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler

Ett initiativbetänkande av Sánchez Presedo (PSE, ES) om villkoren för att väcka skadeståndstalan vid brott mot konkurrensreglerna har antagits av EP idag, A6-133/07. Betänkandet är ett svar på KOMs grönbok på temat från 2005. EPP-ED ansåg att medan man kunde välkomna grönboken som sådan så var det inte aktuellt att föreskriva hur KOM ska gå tillväga, vilket blev resultatet efter omröstningen. EPP-ED och moderaterna röstade därför emot betänkandet. /JA

Ekonomiska – Överlämnande av nationalräkenskapsuppgifter

Parlamentsledamöterna har ställt sig bakom KOMs förslag till att ändra den nuvarande förordningen om rapportering av nationalräkenskapsdata, A6-122/07. Syftet är att uppgifterna ska uppdateras till de nya ekonomiska omständigheterna, framför allt Lissabonstrategin och EMU. Ledamöterna antog i en enda omröstning föredraganden García-Margallos (EPP-ED, ES) betänkande, där nationella statistikinstitut får mer tid att anpassa sig till de nya reglerna och villkoren. Moderaterna röstade tillsammans med partigruppen för betänkandet. /JA

Ekonomiska – De offentliga finanserna i EMU 2006

Ett initiativbetänkande av Lauk (EPP-ED, DE) om EMU:s offentliga finanser har antagits av EP, A6-76/07. Betänkandet är ett svar på KOMs meddelande på temat från 2006, första året då den ändrade stabilitets- och tillväxtpakten tillämpats. I betänkandet påpekas att det fortfarande finns skillnader MS emellan avseende underskott, skuldsättning och tillväxt, samt att man är oroad över de negativa tendenserna. Man betonar att om stabilitets- och tillväxtpakten tillämpas konsekvent så är den det mest effektiva instrumentet för samordning av den ekonomiska politiken i EU. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /JA

Ekonomiska – Statistik över köpkraft

I veckan ställde sig EP bakom ett förslag till förordning om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter, A6-77/07. Dessa är ekonomiskt och politiskt oumbärliga indikatorer för EU används för att räkna om ekonomiska aggregat till en gemensam valuta och används på många sätt inom EU, bl.a för BNP-jämförelser och för att se vilka länder som har rätt till stöd från strukturfonder. I praktiken kodifieras bara de regler som redan använts i flera år och som MS frivilligt lämnat in uppgifter till.främjas insyn och aktualitet för statistiken. EPP-ED och moderaterna stödde föredraganden Bowles (ALDE, UK) och röstade för betänkandet. /JA

Miljö – Läkemedel för avancerad terapi

Europaparlamentet har i veckan röstat om förslaget till förordning om läkemedel för avancerad terapi (A6-0031/2007). Avancerade terapier är mycket innovativa medicinska produkter som utgår från gener (genterapi), celler (cellterapi) eller vävnader (vävnadsteknik). Medicinvetenskapen hoppas att dessa moderna tekniker ska kunna lindra eller bota sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar eller degenerativa sjukdomar som Parkinson och Alzheimers sjukdom. Förslaget till förordning har emellertid givit upphov till en omfattande debatt inom parlamentet till följd av skilda etiska ståndpunkter om vad som ska vara tillåtet på området avancerade terapier.

Rapportören Mikolasik (EPP-ED, SL) företrädde en grupp som ansåg att förordningen inte skulle gälla produkter framtagna från exempelvis embryonala stamceller eller primordiala könsceller. Detta var en ståndpunkt som inte kunde accepteras av rådet, då de menade att Mikolasik därmed försökte tvinga på resten av EU sin särskilda syn på medicinsk etik genom att försvåra utvecklingen och spridningen av produkter han ansåg strida mot etiska normer. Kommissionens ursprungliga förslag klargör att det är upp till varje medlemsstat att avgöra om en produkt ska tillåtas inom landets gränser eller inte. Förordningen innebär enbart att dessa produkter ska godkännas centralt och sedan kunna säljas fritt inom de medlemsstater som tillåter det. Rapportören avbröt förhandlingarna med rådet och det såg därför länge ut som om förslaget skulle behöva gå till en andra läsning.

Majoriteten i parlamentet stödde emellertid rådets uppfattning om att etiska beslut ska fattas på medlemsstatsnivå och inte av EU. PSE, ALDE och GUE lade därför fram en rad ändringsförslag som syftade till en kompromiss med rådet i första läsningen. Moderaterna röstade för kompromissen som också fick stöd av en bred majoritet av Europaparlamentets ledamöter. /SN

Miljö – Översvämningar

Europaparlamentet har godkänt den kompromiss som träffats mellan rådet och parlamentet om innehållet i direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker (Seeber (EPP-ED, AT), A6-0064/2007). Direktivet syftar till att bättre samordna översvämningar som är gränsöverskridande inom Europa, samt att stödja medlemsstaterna i deras planering för att hindra översvämningar och problem i samband med översvämningar. Moderaterna, liksom EPP-ED, stödde kompromissen. /SN

Miljö – Bekämpning av HIV/Aids

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Andrejevs (ALDE, LV) rapport om bekämpning av hiv/aids 2006-2009 (A6-0091/2007). Rapporten ställer sig positiv till att kommissionen har valt att inkludera länder som angränsar till EU i sina strategier för att bekämpa spridningen av viruset. Den lyfter även fram vikten av förebyggande insatser och pekar på den viktiga roll det civila samhället har att spela i denna fråga. Moderaterna, liksom EPP-ED, röstade för rapporten. /SN

Miljö – Hållbart nyttjande av naturresurser

Parlamentet har i veckan röstat igenom Liotards (GUE/NGL, NL) betänkande om en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (A6-0054/2007). Rapportens huvudbudskap är att vi drastiskt måste minska vårt nyttjande av naturresurser och att den bästa metoden för att få till stånd denna minskning är omfattande politisk reglering. Moderaterna röstade, till skillnad från EPP-ED, emot rapporten. /SN

Jordbruk – Socker

I tisdags antogs Graefe zu Baringdorfs (Gröna/ALE, DE) förslag till betänkande om öppnande av import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 (A6-0072/2007) i plenum. I förslaget till betänkande behandlas möjligheten att importera rårörsocker från tredje land under en övergångsperiod av två år i syfte att inte störa leveranserna till raffinaderierna. Undantaget ska ses mot bakgrund av Bulgarien och Rumäniens senare anslutning till unionen. Moderaterna röstade för rapporten i överensstämmelse med EPP-ED. /DU

Jordbruk – Potatisstärkelse

I det förslag till betänkande (A6-0137/2007) av Wojciechowski (UEN, PL) som antogs i plenum fastställdes kvoterna avseende produktionen av potatisstärkelse de kommande fyra åren. Kommissionens ursprungliga förslag att fastställa kvoterna enbart de kommande två åren reviderades med motiveringen att en kortare regleringsperiod minskar industrins förutsebarhet i produktionen. Moderaterna röstade för rapporten såsom den modifierats av jordbruksutskottet i överensstämmelse med EPP-ED. /DU

Fiske – Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna

I torsdags antogs Gklavakis (EPP-ED, GR) betänkande för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeriresurserna (A6-0085/2007) av parlamentet. Således antogs den från fiskeriutskottet föreslagna uppjusteringen från kommissionens föreslagna 4 %, till 10 % av det genomsnittliga årliga tonnaget som kan dras tillbaka med offentligt stöd till förmån för säkerheten ombord, arbetsförhållanden, hygien, produktkvalitet och energieffektivitet. Kravet på en motorkraftsreducering med 20 % som lades fram i kommissionens ursprungliga förslag ströks med motiveringen att det skulle äventyra fartygssäkerheten vid oväder på havet. Moderaterna röstade för rapporten i överensstämmelse med EPP-ED. /DU

Fiske – Införande av ett kompensationssystem

Rapporten behandlar införandet av ett kompensationssystem för produktion och saluföring av vissa fiskeriprodukter från de så kallade randområdena (Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Guyana och Réunion), Freitas (EPP-ED, PT), A6-0083/2007. Fiskeriutskottets ändringar syftade bland annat till att kompensationssystemet skulle bli permanent, att införa ett undantag från kommissionens politik till förbud för statligt driftstöd, samt att ta bort maximiregeln för kompensation av transportkostnader. Kompensationssystemet motiverades av områdenas avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga klimat- och terrängförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter. Moderaterna röstade till skillnad från EPP-ED emot rapporten för att inte subventionera icke konkurrenskraftig produktion på grund av dess ofördelaktiga geografiska position. /DU

Fiske – Regionala rådgivande nämnder

I veckan antogs Attwoolls (ALDE, UK) betänkande om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (A6-0078/2007) som syftade till att trygga de regionala rådgivande nämndernas finansiering genom att definiera dem som organ som eftersträvar ett generellt europeiskt intresse och på så vis införliva dem i den gemensamma fiskeripolitiken. Moderaterna röstade för rapporten i överensstämmelse med EPP-ED. /DU

Transport – Gemensamma regler för utredning av olyckor i sjötransportsektorn

Direktivet om att ha gemensamma regler för utredningar av olyckor, (A6-0079/2007) syftar till att förbättra sjösäkerheten genom att snabbt genomföra säkerhetsutredningar och göra ordentliga analyser av sjöolyckor. Idag finns det stora skillnader i genomförandet av oberoende utredningar efter incidenter till sjöss. Enligt internationell sjörätt är flaggstaterna förpliktade att genomföra utredningar men det finns inga bindande internationella bestämmelser som ser till att länderna uppfyller kraven. IMO:s (International Maritime Organisation) kod för utredningar av olyckor till sjöss är endast rekommendationer och följs i mycket olika grad. Parlamentet vill förbättra sjösäkerheten genom att ha klara harmoniserade gemenskapsriktlinjer där MS har skyldighet att genomföra säkerhetsutredningar efter sjöolyckor. Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om samarbete mellan MS, samt erfarenhetsutbyte och bevarandet av bevis. Direktivet syftar inte till att fastställa något civil- eller straffrättsligt ansvar. EP är tydliga med skydd av vittnesmål i samband med utredningar. Personer som avger vittnesmål i samband med en säkerhetsutredning bör garanteras skydd mot åtal vid eventuell brottsutredning. Vad gäller sekretessregler vill EP inte ha lika hård sekretess av uppgifter från olycksfall som KOM föreslår. Inte heller anser EP att fiskefartyg vars längd underskrider 24 meter eller fasta oljeborrplattformar till sjöss skall undantas. Rapportör Kohlicek (GUE/NGL, CZ) vill inrätta ett permanent undersökningsorgan som ska vara oberoende av andra myndigheter. Moderaterna och EPP-ED röstade för förslaget som godtogs av parlamentet. /CH

Transport – Ändring angående övervaknings- och informationssystem för sjötrafik

Europaparlamentet röstade i veckan igenom Sterckxs (ALDE, BE) rapport som avser ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen A6-0086/2007. Nuvarande direktiv från 2002 handlar om att all utrustning för fartygsövervakning som finns sammanförs och organiseras. När direktivet upprättades skapades SafeSeaNet vilket är en plattform för utbyte av information mellan unionens sjöfartsmyndigheter. Genom de kompletterande bestämmelser som görs ska samtliga nationella system vara kompatibla med SafeSeaNet och hänsyn ska tas till ny teknik t.ex. till AIS -systemet som automatiskt identifierar fartyg. Medlemsstaterna ska också utarbeta beredskapsplaner för att ta emot fartyg i nöd på skyddade platser. Vissa MS kommer även att införa system för att underrätta besättningar om isläget och navigationsförhållandena. Den största stötestenen har varit om AIS ska inbegripa fiskefartyg över 15 meter vilket var KOM:s förslag, eller om det räcker med att fartyg över 24 meter omfattas av reglerna. Parlamentets hävdar att med bakgrund av det relativt ringa antalet olyckor med fartyg på under 24 meter är det inte befogat att kräva att de ska behöva införskaffa dyrbar AIS-utrustning. Dessutom omfattas dessa fartyg redan av nuvarande övervakningssystem. Moderaterna och EPP-ED gick på EP:s linje i denna fråga och röstade för rapporten som helhet. /CH

Transport – Hamnstatskontroller

Syftet med förslaget om hamnkontroller A6-0081/2007 är att få fartyg att uppfylla internationella konventioner och se till att de inte utgör en risk för sjösäkerheten eller miljön. Direktivet ska garantera en harmoniserad tillämpning av inspektionsförfarandet och informationsutbyte mellan MS via ett gemensamt informationssysten. Genom en omarbetning av gällande direktiv frångår man regler om att minst 25 procent av det årliga antalet fartyg som anlöper dess hamnar ska inspekteras. Det behövs hårdare tag mot högriskfartyg och därför ska riskprofiler fastställas för varje fartyg genom att anta tre riskprofiler, hög mellan och låg risk. Utifrån riskprofilen bestäms sedan hur ofta kontroller ska genomföras. Högriskfartyg föreslås inspekteras var sjätte månad medan lågriskfartyg ska inspekteras var 24-36.e månad.

Reglerna för tillträdesförbud till hamnar ska utvidgas och förenklas. Bedömningar ska grundas på två kriterier. Dels av hur väl operatören sköter fartyget och dels av hur tidigare uppföljning från flaggstatens sida sett ut. Detta avgörs av huruvida flaggstaten figurerar på Paris MOU:s svarta eller grå lista. Fartyg som fått flera tillträdesförbud ska straffast hårdare och ett permanent förbud att anlöpa Europeiska hamnar kan komma ifråga. Vidare skärps lotsarnas rapporteringsplikt samt inspektörernas roll i samband med att kraven av deras status preciseras. Moderaterna följde EPP-ED och röstade för betänkandet av Vlasto (EPP-ED, FR). /CH

Transport – Skadeståndsansvar vid passagerarolyckor till sjöss

Betänkandet handlar om hur bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar A6-0063/2007 ska hanteras. Syftet är att införliva Atenkonventionen i EG-lagstiftningen med ett antal anpassningar. Detta innebär att en obligatorisk försäkring med strikt skadeståndsansvar ska tillämpas (tidigare begränsat ansvar) vilket skall täcka passagerare till sjöss samtidigt som ansvarsgränserna höjs. Kravet på försäkring ska omfatta fartyg godkända för fler än tolv passagerare. Passagerare ska före avgång informeras om sina rättigheter och ska lättare kunna få ersättning för skadat eller förlorat resgods. Vid olyckor som medför kroppsskada eller dödsfall skall föreskottsutbetalning göras inom 15 dagar. KOM vill utvidga tillämpningsområdet till att omfatta inrikesfart och inre vattenvägar. Transportutskottet liksom moderaterna röstade emot detta förslag. EPP-ED och moderaterna röstade för Costas (ALDE, IT) betänkande som godtogs av parlamentet. /CH

Transport – Gemensamma regler för klassificeringssällskap

Parlamentet har i veckan röstat igenom betänkandet om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg samt för sjöadministrationernas verksamhet A6-0070/2007. Syftet med de Grandes Pascals (EPP-ED, ES) förslag är att få bort de fartyg som inte uppfyller standarden från gemenskapens vatten och att förbättra funktionen hos klassificeringssällskapen, dvs. de organ som inspekterar och certifierar fartyg, genom att använda gemensamma standarder och harmonisera reglerna.

Ett gemensamt oberoende organ ska inrättas och fungera som en kommunikationsbro mellan kommissionen och medlemsstaterna. Organet ska också föreslå gemensamma åtgärder för att förbättra organisationerna och samarbetet. Systemet med ordinarie och begränsat erkännande ersätts av ett enda erkännande baserat på kvalitet och säkerhet och inte av storlek vilket tidigare var fallet. Vidare ska kontrollen av de erkända organisationerna skärpas och påföljdssystemet reformeras och bli flexiblare. En förteckning ska upprättas över överträdelser och påföljder som ska kombineras med att upphävandet av erkännanden ersätts av ekonomiska påföljder. Vi anser att dessa reformer och harmoniseringsregler är nödvändiga och röstade i likhet med EPP-ED för betänkandet. /SH

Transport – Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

Parlamentet har i andra läsningen röstat om Costas (ALDE, IT) rapport A6-0134/22007 om att införa gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och upphäva förordning (EG) 2320/2002. Förordningen man vill upplösa utarbetades snabbt efter terroristattackerna i USA 2005. Regleringarna blev dock för detaljerade och ska därför ersättas med allmänna principer och vid behov regleras utförligare med genomförandelagstiftning.

Bestämmelserna omfattar bland annat säkerhetskontroller på flygplatser, förbjudna föremål, utrustning och utbildning av personal. Det är första gången som reglerna också ska omfatta säkerhet ombord under flygning. Ledamöterna insisterar på att vapen inte får bäras ombord på ett luftfartyg om inte säkerhetsvillkoren uppfylls och tillstånd har beviljats av den stat som utfärdat operativ licens till det berörda lufttrafikföretaget. Ingen MS är tvungen att godta säkerhetsansvarig personal ombord, i synnerhet inte beväpnad, trots att de utfärdat licens till lufttrafikföretaget.

Vätska ombord har varit omdiskuterat och nu anser EP att dessa regler ska upphävas. Reglerna får dock behållas om man efter säkerhets- samt kostnadsanalys kan påvisa att behov finns. De gemensamma säkerhetsreglerna kan komma att innebära en förhöjd kostnad och denna ska delas mellan MS och användarna. Om kostnaderna för säkerheten är inkluderad i biljettpriset ska detta anges på biljetten eller på annat sätt meddelas resenären. /CH

Utrikes – Kroatien

Med Swobodas (PSE, AT) betänkande beskrivs Kroatiens framsteg under 2006 A6- 0092/2007. Kroatien får mycket beröm för sina politiska och ekonomiska framsteg. En öppen och konkurrensutsatt marknadsekonomi är ett grundläggande krav för ett EU-medlemskap och EP uppmanar de kroatiska myndigheterna att snabbare genomföra försäljning av statliga aktieinnehav i företag samt att minska statliga bidrag, särskilt inom varvs- och stålsektorerna.
Landet har förbättrat centrala delar som offentlig förvaltning, domstolsförvaltningen och antikorruptionspolitiken. Parlamentet påpekar behovet av att rationalisera antalet domstolar i landet och öka deras professionalism och effektivitet. En arbetsgrupp ska tillsättas för att utveckla nya ramkriterier för bedömning av domare och ändringar i lagen som rör domstolsväsendet.

Att Kroatien gör goda framsteg räcker dock inte för ett medlemskap i EU. Allmänhetens stöd för en EU-anslutning börjar nämligen mattas av. EP uppmanar därför regeringen och oppositionen att med förenade krafter informera allmänheten om vinsterna av ett medlemskap. Gemensamma krafter behövs även för att motverka allmänhetens bild av Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien vilken ses som en fientlig institution. Vad gäller gränsfrågan har ledamöterna varit oeniga om huruvida konflikterna ska lösas bilateralt (Kroatien och Slovenien) eller med hjälp av EU. EPP-ED och moderaternas ståndpunkt gick igenom och säger att en tredje part ska anlitas om man inte finner någon bilateral lösning på gränskonflikterna. EPP-ED och moderaterna röstade för rapporten. /CH

Utrikes – Den årliga rapporten om mänskliga rättigheter i världen 2006

Europaparlamentet har röstat för Coveneys (EPP-ED, IE) årsrapport om mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området A6-0128/2007. Rapporten fokuserar bland annat på FN:s nya råd för mänskliga rättigheter. Rådet kritiseras för ineffektivitet när det gäller att bemöta människorättsliga kriser i världen. Många stater utnyttjar rådet som forum för politiska påtryckningar istället för främjande av mänskliga rättigheter. Vidare kritiseras rådet för sin svaga resolution om Darfur.

Parlamentet vill att KOM och rådet i sina årsrapporter följer samma strategi som flera MS regeringar, nämligen att upprätta en förteckning över ”länder som ger upphov till särskild oro” i fråga om kränkningar av mänskliga rättigheter. När det kommer till kränker av mänskliga rättigheter påpekar EP att länder som inte respekterar detta inte bör få ansvarsposter i internationella forum. Det är därför anmärkningsvärt att Vitryssland valts till Internationella arbetsorganisationens (ILO) styrelse i juni 2005 när fyra MS är permanenta medlemmar av denna styrelse.

Rådet och KOM bör koncentrera sig på avskaffandet av dödsstraffet som helhet och inte inrikta sig för mycket på sin strategi med moratorium som slutmål. EP välkomnar Kinas beslut att alla ärenden om dödsstraff ska omprövas av högsta domstol men påpekar samtidigt landets tvivelaktiga rykte när det gäller mänskliga rättigheter. EU:s handelsförbindelser med Kina ska därför vara avhängigt reformer på människorättsområdet. Moderaterna i likhet med EPP-ED röstade för rapporten. /CH

Jämställdhet – Funktionshindrade kvinnors situation i EU

Funktionshindrade kvinnor löper större risk att utsättas för våld, diskriminering och social utestängning än andra kvinnor. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och MS att på olika sätt införa verkningsfull lagstiftning för att skydda och främja funktionshindrade kvinnor. Moderaterna anser att funktionshindrade, kvinnor såväl som män, självklart ska ha samma möjligheter som övriga. Därtill bör samhället på olika sätt främja och vidta åtgärder som förenklar tillgång till exempelvis utbildning, arbete och ett socialt liv. I betänkandet A6-0075/2007 av Herranz Garcia (EPP-ED,ES) går vissa skrivningar för långt. Parlamentet bör inte ha åsikter om skattemässiga incitament vad gäller anställningar av funktionshindrade. Inte heller om kommunala parkeringsbestämmelser eller om transportpriser för ledsagare. Likaså vore det felaktigt att funktionshindrade kvinnor ska ha fri tillgång till audiovisuella medier. Moderaterna anser inte att det är EU:s roll, särskilt inte att genom lagstiftning, besluta om åtgärder för funktionshindrade personer. Detta ligger inom MS kompetensområde. Europaparlamentet röstade för betänkandet utan några separata omröstningar. Moderaterna följde EPP-ED och röstade för betänkandet som var bra generellt men utan möjlighet att markera ovanstående ståndpunkter. /CH

Resolutioner

Resolution om homofobi i Europa

Europaparlamentet röstade i veckan för en resolution (B6-167/07) om homofobi i Europa som initierades av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Ursprunget till resolutionen var en rad händelser av homofobisk karaktär som påstods ha ägt rum i Polen och som sanktionerats av högt uppsatta politiker. Resolutionen behandlade även det övergripande problemet och dess effekter i Europa. Liberalerna, socialisterna, de gröna och vänstern enades om en gemensam resolutionstext som Moderaterna valde att stödja i slutändan. EPP-ED valde att rösta emot de föreslagna resolutionerna med motiveringen att för stor betoning lagts på homofobidebatten i just Polen. /LE

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Utskott

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

Nationalitetsbeteckningar

AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, julia.altenhofer@moderat.se
SB Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, sara.bengtsson@moderat.se
DC Daniella Cassner, +32 2 284 78 22, daniella.cassner@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 283 78 22, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, catharina.hermansson@moderat.se
SH Stephanie Hsieh, +32 2 284 77 75, stephanie.hsieh@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jonas.kraft@europarl.europa.eu
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
SN Sara Norrman, +32 2 284 75 36, sara.norrman@moderat.se
ES Eric Salmgren, +32 2 284 78 23, eric.salmgren@moderat.se
CT Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, christine.timmersjo@moderat.se
DU Daniel Urso, +32 2 284 75 36, daniel.urso@moderat.se

Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på http://www.europarl.europa.eu