Hoppa till innehåll

Sjukvården en framtidsbransch

Vårdsektorn kan bli en framtidsbransch för Sverige

Bättre än bra!

Det är en grundläggande utgångspunkt för varje verksamhet att den alltid kan utföras bättre. Den stora skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi är att nya idéer och förslag alltid kan prövas fritt och utvecklas utifrån människors efterfrågan och värderingar. Denna skillnad har gett gigantiska skillnader i fråga om att ta tillvara mänskliga resurser, använda ekonomiska resurser rätt och för att uppnå både effektivitet och kraven på en god service.

Lärdomarna från telemarknadens avreglering är spännande. Teletjänsterna blev inte bara bättre och billigare. Den stora förändringen var nya verksamheter och nya tjänster som bidrar till större produktivitet och som sätter den enskilde mer i centrum. Genom nytt företagande och konkurrens ökade innovationstakten och anpassningen till kundernas efterfrågan.

Sjukvården är en speciell verksamhet. Den är den mest kunskapsinriktade branschen. Spjutspetskaraktären ställer krav på hög föränderlighet och innovationsförmåga. Dne kräver mer än andra verksamheter personligt engagemang och utrymme för den enskilde medarbetaren. De kvalitativa kraven måste ställas högt och kan variera mellan olika människor. Sjukvård är inte en kollektiv tjänst utan något av det mest individuella. Sjukvården kräver däremot en gemensam finansiering i ett civiliserat samhälle.

Det gamla industrisamhällets företag måste följas av nya

Bioteknik och vård ger växande dynamiska branscher. De präglas av IT-utvecklingens förnyelse men innehåller också en mer beständig efterfrågan. God och innovativ vård kapar kostnader oerhört. Vi ser detta tydligt i tidigare genombrott som till exempel penicillinet, vaccinet eller röntgen, för att bara ta tre medicinsk-teknologiska genombrott. Kan motsvarande genombrott göras inom behandlingen av senildemens, Alzheimers, och andra diagnoser sparar vårt samhälle ekonomiska resurser liksom mänskligt lidande.

Sambandet mellan vård och medicinsk forskning är avgörande och viktigt. En ledande sjukvård i Sverige befrämjar den medicinska forskningen och företagens verksamhet i Sverige samtidigt som det omvända också gäller. Därför är det viktigt med mångfald och stor förmåga till förnyelse. Affärsmässighet och större självständighet inom sjukvårdens olika enheter frigör nya och större resurser samtidigt som finansieringen av den enskildes vård förblir gemensam.

En agenda för att göra Sverige ledande som sjukvårdsnation

1. Öppna för privat företagande som kan ge svenska företag en ledande internationell ställning.

2. Skapa en dynamisk bas för medicinsk forskning och utveckling som bidrar till att stora företag stannar här och utvecklas. Staten måste ta sitt ansvar genom att öka anslagen till den biotekniska forskningen. Vi bör pröva stiftelseformer för strategiska offentliga verksamheter för att den vägen skapa en större frihet och öppenhet. Svensk forskning måste vara konkurrenskraftig när det gäller ledande internationella forskare.

3. En hälsovårdsförsäkring som bidrar till att pengar för sjukvård, medicin och sjukfrånvaro kan samordnas i varje enskilt fall frigör resurser och utveckling.

4. Ett företagande och etableringsfrihet inom sjukvården frigör en arbetsmarknad som kan bli mer attraktiv och som möjliggör mer företagande för både män och kvinnor. Det leder också till en bättre rekrytering av invandrargrupper.

5. Medicinsk teknologi och management kan bli exportvara. Vård kan bli exportvara om svenska verksamheter kan byggas ut och genom investeringar bli ledande inom sina fack.. Det skapar i sin tur en bättre bas för hög innovationsförmåga och därmed en stabil grund för forskning och utveckling kring teknik, management, vård och medicin.

6. Det bör etableras högskola för sjukvårdsmanagement inom både den offentliga och privata sjukvården.

7. En snabb utveckling av sjukvård baserad på patientbehov och resurser som följer den enskilde kommer att bidra till att utveckla företagande kring medicinsk teknologi och utveckling i Sverige.

8. En sjukvård som förmår ge vård när den behövs kommer bli lönsam bland annat genom att den pressar ner andra kostnader och kommer att bidra till sunda offentliga finanser. Det kräver en dynamisk utveckling av organisationen för sjukvården som bygger på decentralisering och företagsamhet.

9. Säg ja till alla resurser och bejaka nya idéer. Dagens små initiativ kan vara de stora svenska företagen om några år.

10. Skall vi inom sjukvården kunna uppnå bättre än bra ställer det krav på konkurrens, mångfald och etableringsfrihet. Var och en som vill bibehålla dagens monopolliknande verksamheter med starka planekonomiska förtecken misshushållar med både mänskliga och ekonomiska resurser. Den höga sjukfrånvaron inom den offentliga sjukvården och köerna talar sitt eget språk om ett system som fungerar dåligt för de enskilda människorna.