Hoppa till innehåll

Så ska Sverige möta hotet från diktaturens Kina – artikel i SvD

  • av

Vi måste förena ekonomisk öppenhet med säkerhetspolitisk medvetenhet.

Om tjugo år är världens största diktatur Kina också världens största ekonomi. Det kommer att i grunden förändra förutsättningarna för världens demokratier som sedan andra världskriget dominerat den globala ekonomin och därmed spelreglerna för handel och internationella relationer.

Demokratierna har format den internationella rättsordningen, reglerna för handel och standarder inom politik, handel, vetenskap och ekonomi. I takt med att Kinas ekonomiska dominans ökar riskerar demokratiernas inflytande att minska. Konsekvenserna är omfattande.

När samhällsförändrande teknologier växer fram i demokratiska rättsstater utvecklas de utifrån etiska standarder, respekt för den enskildes rätt och inom ramen för rättsstatens värn av integritet och frihet. När en diktatur dominerar den globala ekonomin gäller det omvända. Utvecklingen av övervakningsteknik, bioteknik, artificiell intelligens, nano-teknik och 5G kommer då ske på den diktaturens villkor, inte med respekt för mänskliga rättigheter och individuella friheter.

Det kommer påverka oss alla men också säkerhetspolitikens förutsättningar.

Redan i dag är Kina den största ekonomin i köpkraftsjusterade termer medan USA, följt av EU, är fortsatt störst i löpande priser något som bäst anger den relativa styrkan. Än så länge har Europa och USA en överlägsen ekonomisk tyngd på nära 50 triljoner dollar – andra delar av den fria världen oräknade – gentemot Rysslands och Kinas sammantagna 16 triljoner dollar. Det understryker att vi ännu har möjlighet att hantera en negativ utveckling.

Världens demokratier kommer emellertid inte kunna utnyttja denna styrka om man inte möter hoten tillsammans. Det behövs i synnerhet när hotbilden idag karaktäriseras av företagsköp, industrispionage, informationspåverkan, pengatvätt och korruption.

Vi måste förena ekonomisk öppenhet med politisk bestämdhet. Det är i ekonomin som Kina har sin växande makt, men det är också i ekonomin som världens fria länder och öppna ekonomier har sitt absoluta övertag. Europeiska Unionen är en självklar ekonomisk och politisk bas för denna utmaning. Globalt måste OECD bli till en stark gemenskap mot diktaturens metoder att i fria länder underminera friheten samtidigt som WTO måste bli en förnyad kraft för att fri handel ska vara fri inte bara till formen utan till sitt innehåll.

Sverige är redan idag måltavla för Kina när vi protesterar mot kidnappning och fängslande av en svensk medborgare. När kinesiska demokratikämpar talar i Sverige fördöms detta av den kinesiska regimens företrädare som en fientlig handling mot Kina. De respekterar inte att det tillhör det svenska samhällets grundläggande förutsättning. Den kinesiska ambassadens aggressivitet mot kritik, debatt och media som den ogillar är diktaturens agerande på svensk mark. Det följer samma mönster som när Kina mobbade och bojkottade Norge för att Nobels fredpris tilldelades en kinesisk dissident, eller i dag diskussioner om våldet mot Hongkongs demonstranter. Kina strävar att med ekonomiska medel skrämma andra länder till tystnad.

Den kinesiska diktaturen anser att det är dess ensak att förtrycka sina medborgare och att man med den egna ekonomins styrka kan tillåta sig att sträcka ut denna logik till andra stater.

Kina använder friheten i fria samhällen för att med förtryckets logik och metoder tysta kritik, motståndare och fria media. Den kinesiska företagsamheten skapar plattformar för makt, underrättelseinhämtning och överföring av ledande teknologi direkt underordnat kommunistpartiets ledning. Investeringar i kritisk infrastruktur eller stora företag blir medel i en aggressiv utrikespolitik. Det riktar sig mot alla länder och inget land bör stå ensamt i detta.

Vill vi värna oss mot detta måste vi förena ekonomisk öppenhet med säkerhetspolitisk medvetenhet. Kina är i dag ett bättre samhälle än när man var slutet mot omvärlden – samtidigt som den kinesiska regimen står starkare i världen. Kinesiska företag investerar utifrån ekonomiska men också politiska villkor. Volvo personvagnar hade förmodligen inte funnits utan kinesiskt ägande men det ägandet står under diktaturens kontroll.

Att Kina är en del av den globala ekonomin är viktigt men får inte leda till att Kina använder vår frihet för sitt förtryck. Det är friheten som ska öppna upp diktaturen, inte tvärtom.

Sverige bör genom EU och OECD bidra till förena fria demokratier och rättsstater i krav på Kinas deltagande i den globala ekonomin. Vi måste klargöra att demokratiska staters kritik av förtryck är regel – inte undantag – och inte får hindras, vare sig med ekonomisk diskriminering eller med investeringar som förenas med krav på politisk följsamhet. Fri handel måste förenas med respekt för frihet.

Utländska medborgares rätt i Kina måste vara en självklarhet. Vill Kina investera i den fria världen måste man respektera internationella regler och avtal. Kina måste till exempel frige Gui Minhai om man ska mötas med öppenhet i Sverige. EU bör tillsammans med andra demokratier runt om i världen göra frisläppandet av utländska medborgare till ett gemensamt krav.

Rätten till investeringar måste byggas på ömsesidighet. Fri handel är bara fri när den sker mellan fria ekonomier och fria samhällen. Den internationella handelsorganisationen WTO bör utveckla ett regelverk som innebär att Kina hindras från att missbruka andra länders öppenhet och frihet.

Kinesiskt industrispionage och cyberkrigföring måste avslöjas och mötas med ansvarsutkrävande. Kinesiska företag i Sverige och i Europa måste visa samma respekt för transparens i aktieägande och i frågan om verkliga ägare som alla andra företag verksamma i Sverige.

Kinesiska företag måste när de ska investera i Sverige eller EU bevisa att de inte kan användas för säkerhetspolitiska syften mot vår suveränitet. Detta handlar inte om omvänd bevisbörda utan om att Kina skapat en lagstiftning – den nationella underrättelselagen – som gör detta till regel. Statsägda eller statskontrollerade företag från länder som saknar demokratisk struktur och rättsstat bör utsättas för en screening vad gäller investeringar som kan ge otillbörlig ekonomisk makt eller säkerhetspolitiska implikationer.

Kina måste visa att man respekterar internationell lagstiftning för patent och intellektuella rättigheter som är en förutsättning för investeringar i avancerad teknologi i Sverige och i EU.

Vi måste skydda oss mot dem som vill använda vår frihet för att undergräva den. Vi behöver inte hemfalla åt protektionism. Det skulle motverka vårt eget välstånd och vår förmåga att ställa krav på respekt för öppenhet. Den fria handeln och det globala utbytet är till allas nytta och en nödvändighet för vår tids problem. Men den fria världen måste värna sin frihet, stå upp för anständiga spelregler och grundläggande värden såsom, respekt för medborgare, demokrati och rättsstat.

Vi måste göra det medan vi fortfarande har övertaget i styrka. Sverige bör bidra till att mobilisera denna kraft.