Rapporten om utnyttjande av aktieägares rösträtt i EU

Föredraganden i det ekonomiska utskottet, Wolf Klinz (ALDE, DE) har lagt fram sitt förslag till yttrande som diskuterades i utskottet idag. I dagens debatt betonade Gunnar Hökmark vikten av att inte utarma bolagsstämmor genom att göra det alltför enkelt att distansrösta. Distansröstning via post kan vidare innebära högre kostnader för företag och även mer komplikation.

Vidare poängterade Gunnar att det finns olika traditioner i Europa vad gäller ägande och företagskultur – till exempel antas beslut på svenska bolagsstämmor med acklamation medan man i Tyskland registrerar alla omröstningar och därmed får exakta procentsatser. Det finns även skillnader i hur man kallar till bolagsstämmor i de olika medlemsstaterna, och Gunnar Hökmark tänker därför lägga ändringsförslag på rapporten som kommer att syfta till att låta varje land självt bestämma hur detaljerna i aktieägarnas rösträttigheter utformas.

Synpunkter mottages gärna till gunnar.hokmark@europarl.europa.eu