Hoppa till innehåll

Rapport om konkurrenspolitiken 2005

Föredraganden Ferreiras (PSE, PT) utkast till betänkande är som är ett svar på kommissionens rapport på ämnet och behandlade en rad aspekter av konkurrenspolitiken, från konkurrensrätt till statligt stöd. Gunnar Hökmark och kollegorna i EPP-ED lade en rad ändringsförslag fick stöd i utskottsomröstningen. Bland annat antogs klargöranden om hur konkurrenslagstiftningen och statsstöd tillämpas,
”konkurrenslagstiftningen måste tillämpas på alla aktörer på den europeiska marknaden, oavsett om de har sitt säte inom eller utom EU”, samt krav på att statsstödets utveckling bör följas upp och redovisas öppet för att man ska uppnå målet om minskat statsstöd. De fullständiga ändringsförslagen kan läsas nedan.

Antagna ändringsförslag skrivna av Gunnar Hökmark:

14. Europaparlamentet betonar att en fullbordad uppdelning av ägandet i energisektorn borde prioriteras högre, tillsammans med en nedmontering av vertikala konglomerat och garantier för förutsättningar för ett verkningsfullt marknadstillträde. (text utgår)

14a. Europaparlamentet understryker att konkurrenslagstiftningen måste tillämpas på alla aktörer på den europeiska marknaden, oavsett om de har sitt säte inom eller utom EU. Det är viktigt att kommissionen agerar med samma fasthet och konsekvens gentemot utländska företag som gentemot inhemska.

20a. Europaparlamentet understryker tidigare krav på en uppföljning och öppen redovisning av statsstödets utveckling, med jämförelser mellan medlemsstaterna, för att uppnå det eftersträvade målet om en minskning.

23a. Europaparlamentet understryker att kommissionens analyser över konkurrenssituationen inom olika sektorer i samband med företagsköp bör göras mot bakgrund av hela den inre marknaden och inte i första hand gentemot situationen på den lokala och nationella marknaden.