Rapport från Europaparlamentet vecka 4

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 4

2006-01-27

Parlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel.

Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se

Ekonomiska – Statsstöd

Ekonomiska utskottet antog på tisdagen med enhällighet och endast en nedlagda röst Gunnar Hökmarks initiativrapport om statsatsstöd. Rapporten är parlamentets bidrag till den handlingsplan som Kommissionen lagt fram om samma ämne. Rapporten uppmanar EU:s medlemsstater att utveckla ett betydligt mer fokuserat statstöd samt att reglerna för stödet blir striktare och mer transparenta. Målsättningen är att statsstödet på sikt skall fasas eftersom det kan snedvrida konkurrens och utgöra ett hinder mot strukturomvandlingar genom att bevara industrier med dålig konkurrenskraft. Det statsstöd som är kvar skall i större omfattning inriktas mot innovation och tillväxtfrämjande åtgärder. /PJ

Transport – Österrikiska ordförandeskapets prioriteringar

Österrikes vice förbundskansler och minister för transport Hubert Gorbach kom till transportutskottet i veckan för att redogöra för ordförandeskapets prioriteringar. Gorbach inledde med att poängtera vikten av att stärka de europeiska medborgarnas förtroende för unionen, inom detta område genom att effektivisera EU:s transportpolitik. Österrikiska ordförandeskapet vill framför allt prioritera insatser för bättre trafiksäkerhet på vägarna. Det långsiktiga målet är att halvera antalet trafikdöda till år 2020. Insatserna ska inkludera både ny säkerhetsteknik i fordonssektorn och en utvärdering av nationella säkerhetskampanjer.

Den andra viktiga prioriteringen är inre vattenvägar. Inom unionen finns detta enorma transportnät som hittills inte utnyttjas tillräckligt. Dessutom kommer ordförandeskapet fokusera på förenklandet av existerande bestämmelser inom sjötrafik, uppbyggande av europeiska flygförvaltningssystemet SESAR samt utveckling av yttre förbindelser inom luftfartstrafiken.

Österrike kommer även att driva på existerande lagförslag som anses vara viktiga för medborgarna, till exempel det tredje järnvägspaketet, det europeiska körkortet och satellitprogrammet GALILEO. Flera MEPs frågade om budgeten och menade att den föreslagna budgeten bara är ca en tredjedel av den utlovade budgeten. Detta skulle innebära att man inte kan komma framåt med alla projekt. Gorbach ombads därför att se till transportpolitikens intressen i rådet. Även han eftersträvar en högre budget. /JA

Sociala – Österrikiska ordförandeskapets framtida prioriteringar

Under veckan var Österrikes minister för ekonomi och arbetsmarknadsfrågor, Martin Bartstein, i sysselsättningsutskottet för att redogöra för ordförandeskapets prioriteringar. Tjänstedirektivet är förstås en prioriterad fråga där diskussionen framförallt kom att handla om MEPs oro för ursprungslandsprincipen och dess effekter på arbetstagarna. Bartstein underströk att vi måste finna en överenskommelse som ser till att utesluta risker för social dumping och lönedumping. EPs omröstning kommer att ske den 15:e februari och därefter lämnar KOM sina synpunkter på EPs ändringar till förslaget till direktiv, samtidigt som arbetsmarknadens parter konsulteras. Det skall ske före vårtoppmötet där rådets gemensamma ståndpunkt skall slås fast.

Flera MEPs från nya MS frågade när de kommer att få tillgång till hela EU:s arbetsmarknad. En utvärdering av övergångsreglernas effekter från kommissionär Spidla förväntas att komma under en snar framtid. Finland, Spanien och Portugal har beslutat att ta bort de begränsningar som de infört för arbetskraften från de nya MS. Österrike har däremot redan sagt att de kommer att förlänga perioden ytterligare två år, även Tyskland har uttryckt samma synpunkt. Ministern försvarade åtgärden med att arbetsmarknaden i Tyskland och Österrike ser dålig ut och den tendensen måste man vara uppmärksam på. Dessutom gjorde man i Österriket en överenskommelse med facket att införa övergångstider pga. av rädslan för negativa effekter av arbetskraftsinvandringen vid utvidgningen till EU25.

Den mest omtvistade frågan i rådet, arbetstidsdirektivet, skall behandlas på rådsmötet den 10 mars. Ståndpunkterna går vitt isär och ordförandeskapet skall försöka ta itu med den här frågan under våren. Den stora tvistefrågan är förstås opt-outens överlevnad, som Storbritannien och flera nya MS vill ha kvar. Frågan måste få en lösning i enighet med subsidiaritetsprincipen, enligt ordförandeskapet. Avslutningsvis talade man om rådets åtgärder för att få en ”better regulation” i unionen. Bartstein menade att det framförallt handlar om att MS själva måste förenkla sina regelverk för företagen. Han understök även att vi talar om bättre lagstiftning inte mindre. En åtgärd för att förbättra lagstiftningen är att göra kostnadsanalyser när man föreslår ny lagstiftning, både från KOM och EP. /SK

Utrikes – Österrikiske utrikesministern Ursula Plassnik

Balkan är en särskild prioritet för det österrikiska ordförandeskapet, slog den österrikiske utrikesministern Ursula Plassnik fast under sitt besök i EP. Alla Baltiska stater har ett europeiskt perspektiv och alla dessa länders framtid ligger inom EU. Kosovo kom att diskuteras och vissa MEPs undrade vad som nu skulle ske med statusfrågan efter president Rugovas död. Plassnick hoppades att vi så snart som möjligt skall komma i en förhandlingsposition om Kosovos status och att målsättningen är att komma till klarhet med statusfrågan under året.

Ordförandeskapet kommer även att stärka det strategiska partnerskapet med Kina. Plassnik menar att vapenembargot kommer att revideras, i enighet med rådets tidigare uttalanden. Det krävs enhällighet i rådet för att häva vapenembargot och med flera MS som motsätter sig detta. Därför krävs att ordförandeskapet finner konsensus för att komma till någon lösning. I maj kommer EU att ha en EU-Kina dialog om MR. Iran diskuterades även där Plassnik redogjorde för att EU3 (Storbrittanien, Frankrike och Tyskland) och Javier Solana har hennes fulla stöd och uttryckte betänkligheter över Irans agerande.

Då ordförande var i utskottet på tisdagen, före onsdagens val i Palestina, frågade flera ledamöter vilken hållning rådet skulle inta gentemot Palestina om Hamas skulle få en majoritet i valet. Plassnik var inte speciellt konkret men uttalade att man inte skulle acceptera ett parti som inte erkänner staten Israel. Dessutom betonade hon vikten av arbetet mot en fredlig och positiv utveckling i Mellanöstern. /SK

Veckans citat

“I have always taken the view that somebody’s sexuality should not be of great significance in the public domain. It is a private matter. It should not be significant in terms of people standing for public office.” Brittiske liberaldemokraten Simon Hughes ”kommer ut” i intervju och hoppas att hans kandidatur till partiledarposten inte ska bli lidande. Hughes valdes in i parlamentet 1983, efter att ha vunnit ett fyllnadsval i bitter strid med gay rights-aktivisten Peter Tatchell. Hughes framställdes i valkampanjen som ”the straight choice” (The Sun, 2006-01-26).

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (Moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (Socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (Folkpartiet och Centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (Vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (Höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (Junilistan)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 77 75, julia.altenhofer@moderat.se
RA Roberta Alenius, +32 2 284 78 23, roberta.alenius@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
UE Ulf Emanuelli, +32 2 284 78 22, ulf.emanuelli@moderat.se
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 75 36, catharina.hermansson@moderat.se
PJ Pål Jonson, +32 2 283 78 22, pal.jonson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jkraft@europarl.eu.int
SK Sofia Krigsman, +32 2 284 77 75, sofia.krigsman@moderat.se
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
KT Katarina Tunhammar, +32 2 284 78 23, katarina.tunhammar@moderat.se

Moderaterna i Europaparlamentet har en egen website, som finns på http://www.europa.moderat.se
Information om aktiviteterna i Europaparlamentet, på engelska och franska, finns på internet.
Http://www.europarl.eu.int
Sammanfattningar på svenska av ärenden inför sessionerna och av debatterna finns på:
Översikten: http//www.europarl.eu.int/dg3/sdp/brief/sv/index.htm
Dagens debatt: http://www.europarl.eu.int/dg3/sdp/journ/sv/index.htm
EPP: epp-ed@epp-ed.org