Hoppa till innehåll

Rapport från Europaparlamentet vecka 28

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 28

2006-07-14

Parlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I industriutskottet har sjunde ramforskningsprogrammet behandlats. Gunnar Hökmark är skuggrapportör för EPP-ED och har varit framgångsrik i förhandlingar med rapportören, med ökad flexibilitet, förenkling och rationalisering av de administrativa förfarandena som resultat. Utrikesutskottet har diskuterat relationer med Kina och utskottet för internationell handel relationer med Indien. I det senare utskottet har även antidumping funnits på agendan. /GL

Moderaternas Brysselstab önskar veckorapportens läsare en riktigt skön sommar!

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Industri – Regler för deltagande i Sjunde ramforskningsprogrammet

Under torsdagsmorgonen röstades rapporten om deltagande i Sjunde ramforskningsprogrammet (Busquin, 2005/0277(COD)) i industriutskottet i Europaparlamentet. Ingen slutgiltig omröstning hölls dock vilket innebär att rapporten ännu inte formellt sett är antagen av parlamentet. Däremot antogs, med stor majoritet, samtliga 21 kompromissförslag som utarbetats och redigerats av EPP-ED:s skuggrapportör Gunnar Hökmark tillsammans med socialisternas rapportör Philippe Busquin. Omröstningen bör betraktas som en stor framgång för EPP-ED då en absolut majoritet av de principer som partigruppens ledamöter vill slå vakt om fick utskottets stöd. De antagna ändringsförslagen syftar till att åstadkomma ökad flexibilitet, förenkling och rationalisering av de administrativa förfarandena. EPP-ED:s ledamöter har främst lagt förslag som inriktas på att ge forskningsprojektets koordinator en förstärkt roll samt klargöra vilken funktion det konsortialavtal som upprättats mellan de deltagande parterna ska fylla. Andra ändringsförslag gäller frågan om införandet av det förändrade kostnadssystemet för stödberättigande av delar av de indirekta och direkta kostnaderna. De antagna ändringsförslagen förtydligar likaså bestämmelserna om nyttjanderätt och överföring av förgrunds- och bakgrundsinformation som uppstår i samband med forskningsprojekt. Eftersom målsättningen är att sjösätta det Sjunde ramprogrammet redan den 1 januari 2007 är det angeläget de regler som krävs för att universitet, forskningsinstitut och företag ska kunna delta i forskningsprogrammet finns fastlagda. Av yttersta vikt är också att dessa genom sin tydlighet och enhetlighet uppmuntrar aktörer från samhällets olika sektorer till ett aktivt deltagande. I september hålls den slutgiltiga omröstningen i industriutskottet. Denna kommer tätt att efterföljas av voteringen i plenum under den andra höstsessionen i Strasbourg./DC

Utrikes – Relationen EU/Kina

Efter mycket diskussioner och över 300 ändringsförslag enades majoriteten av ledamöterna i utrikesutskottet kring ett kompromisspaket angående relationerna mellan Kina och EU (2005/2161) varvid rapporten kunde röstas igenom. Socialistiska gruppen röstade dock mot både kompromisspaketet och rapporten som helhet då de inte ville kritisera Kina i den utsträckningen initiativbetänkandet gjorde. Vad gäller dödsstraff uppmanar EP Kina att avskaffa dödsstraff och göra det genom att börja med att sänka antalet brott som är bestraffade med dödsstraff. Moderaterna lyckades i förhandlingarna hindra ett förslag om Kinas textilkvoter där syftet var att begränsa Kinas textilexport för att undvika ”risken att Kina skall snedvrida textil- och konfektionshandeln”. Rapportör för betänkandet är Belder (IND/DEM, NL). /CH

Utrikes – Stabiliserings- och associationsavtal mellan EU och Albanien

EP röstade i veckan om två ärenden, en resolution och ett betänkande, rörande Albaniens förbindelser med EU. Ansvarig för resolutionen är Ilves (PSE, EE). Stabiliserings- och associationsavtalet mellan EU och Albanien ska ersätta 1992 års avtal om handel och kommersiellt och ekonomiskt samarbete. Albanien är fortfarande ett fattigt land och har problem med bland annat korruption och organiserad brottslighet. Detta gäller inte minst droghandel och handel med kvinnor och barn. EP menar att Albanien måste uppvisa bättre resultat i reformarbetet innan de kan gå vidare till nästa steg i den europeiska integrationsprocessen. EP välkomnar att EU och Albanien undanröjer hinder för gränsöverskridande handel och utbyte mellan näringslivets aktörer. Ledamöterna enades kring ett kompromissförslag och ärendet röstades således igenom med stor majoritet. Moderaterna och EPP röstade enat för ärendena./ CH

Sociala – Europeisk ram för kvalifikationer

Betänkandet om en Europeisk ram för kvalifikationer syftar till att underlätta erkännandet och överförbarheten av kvalifikationer och meriter mellan olika MS (2006-2002, INI). Föredragande Milan Galá (EPP-ED, SI) menar att det tydligare måste framgå hur referensnivåerna förhåller sig till varandra och i vilken utsträckning överföringar kan göras. Klassificeringen ska också bidra till att modernisera utbildningssystemet och därmed förbättra anställbarheten. Ramen för kvalifikationerna ska inte ersätta de nationella ramarna utan komplettera dem och ska genomföras på frivillig basis utan lagstiftande skyldigheter. Ramen kan bli ett viktigt bidrag till rörligheten inom EU och moderaterna liksom EPP-ED stödde rapporten. Ärendet behandlas genom förstärkt samarbete mellan sysselsättningsutskottet och utskottet för kultur. /CH

Ekonomiska – Den statistiska näringsgrensindelningen NACE 2

I det ekonomiska utskottet antogs denna vecka enhälligt en rapport av Krasts (GUE/NGL, LT) om en uppdatering av den statistiska näringsgrensindelningen NACE (Nomenclature des Activités économiques dans les Communautés Européennes). Revisionen av NACE är en del av KOMs strategi att se över EU:s statistik, framförallt för att se till att indelningen stämmer överens med den ekonomiska verkligheten. Syftet är att få statistik som är jämförbar med andra internationella klassifikationer som kommer att leda till bättre ekonomisk styrning på europeisk och nationell nivå. I enlighet med subsidiaritetsprincipen kommer det att vara upp till medlemsstaterna att utarbeta sina metoder för att uppfylla de nya statistiska standarderna. /JA

Handel – Antidumping

Utskottet antog Muscardinis (UEN, IT) initiativrapport om kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet om tredjeländers antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder mot gemenskapen (2004).

Kommissionen konstaterar att antalet fall av handelspolitiska skyddsåtgärder har ökat avsevärt under de senaste åren. Nya länder har börjat använda sig av sådana metoder, som Indien, Brasilien och Sydafrika, vid sidan om länder som av tradition använder sådana metoder, som USA, Kanada och Australien. När det gäller de utvecklade länderna (särskilt Förenta staterna, som ensamt står för 25 procent av de åtgärder som vidtas mot gemenskapen) beror de flesta problemen på en alltför bokstavlig och ensidig tillämpning av WTO:s bestämmelser och rättspraxis, samt ibland på att reglerna uppmärksammas för lite. I vissa länder genomför den myndighet som ansvarar för undersökningar nästan automatiskt en undersökning om antidumpning, och förhindrar att helt förlegade åtgärder inte upphävs.

Kommissionen förklarar dock i sin rapport att vissa ”nya” länder tillämpar kompensationsåtgärder, inte för att förhindra illojala handelsmetoder, utan för att se till att vissa av deras industrisektorer skyddas ytterligare mot utländska produkter. I många fall är bestämmelserna om undersökningar få, och leder i alla fall till att tvivel uppstår kring huruvida de helt överensstämmer med WTO:s regler.

Rapporten uttryckte sin oro för utvecklingen med allt fler skyddsåtgärder. Moderaterna och EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Handel – Relationer med Indien

Indien är en viktig handelspartner för EU, samtidigt som vi kan göra mer för att förbättra våra relationer med Indien. Det är kontentan av den rapport som antogs i handelsutskottet i veckan. Frågor som antidumping, rörlighet för arbetstagare, copyright och barnarbete avhandlades. Initiativrapporten är skriven av Karim (ALDE, UK). Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Miljö – Grönbok om mental hälsa

Miljöutskottet har antagit Bowis (EPP-ED, UK) rapport på kommissionens grönbok om mental hälsa. Syftet med kommissionens förslag är att dra igång en debatt om EU:s roll när det gäller mental hälsa, vilket utskottet välkomnar. Rapporten anser att mental hälsa skall vara en del av samtliga policyområden och att god mental hälsa är en grundförutsättning för hälsosamma ekonomiska aktiviteter. Det är även viktigt att arbeta för att få bort de mentala stigman som mental ohälsa omgärdas av. /CDR

Miljö – Perfluoroktansulfonat

Utskottet har antagit en kompromiss under behandlingen av rapporten om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av perfluoroktansulfonat, PFOS av Schlyter (VERTS/ALE, SE). Kommissionen har föreslagit restriktioner kring användandet av PFOS eftersom de anses mycket resistenta, mycket bioackumulativa samt toxiska. Föredragande föreslog lägre tröskelvärden, färre undantag samt tidsbegränsningar på de undantag som finns. I en bred kompromiss enades utskottet. /CDR

Veckans citat

”They’ve succeeded even beyond Art Laffer’s dreams, if that’s possible.” Wall Street Journal beskriver Bushadministrationens kritiserade skattesänkningar, som gett dramatiskt ökade skatteintäkter (2006-07-12).

Nästa vecka

Nästa vecka inleds parlamentets sommaruppehåll. Daniella Cassner, Clara Du Rietz, Catharina Hermansson, Pål Jonson och Christine Timmersjö kommer att finnas i tjänst i Stockholm från den 14 augusti. I Bryssel kommer Julia Altenhofer och Leila El Fahimi att finnas på plats från och med den 28 augusti, då parlamentet återupptar sitt arbete med utskotts- och gruppmöten. Den 4 september hålls höstens första session i Strasbourg. Veckorapporten åter den 8 september.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
NI Grupplösa