Hoppa till innehåll

Rapport från Europaparlamentet vecka 18

Veckorapport Europaparlamentet

Vecka: 18

2006-05-05

Rapporter

Internationell handel – Handel och fattigdom

Moderaterna röstade för en initiativrapport av Markov (GUE, DE), Handel och fattigdom: Utformning av en handelspolitik som maximerar handelns bidrag till fattigdomslindringen. Rapporten som Markov lade fram var mycket globaliseringsfientlig och visade på de problem som han anser ha uppkommit med den rika delen av världen som suger ut den fattiga. Markovs lösning var mer regleringar så som prisregleringar samt politisk styrning av resurser som vatten.

Christofer Fjellner hade lagt ett stort antal ändringsförslag till fördel för globalisering och ökad frihandel samt med en del fakta om det verkliga tillståndet i världen, enligt statistik från bland andra UNDP. Även andra ledamöter hade lagt många ändringsförslag i samma linje och rapporten blev i samband med omröstningen starkt förbättrad även om inte alla omröstningar vanns. /CDR

Internationell handel – Rättvis handel

I ett yttrande av Leichtfried (PSE, AT) uttalar sig handelsutskottet över utvecklingsutskottets rapport över Rättvis handel och utveckling. I yttrandet rådde det viss förvirring kring begreppen rättvis handel och Rättvisemärkt handel. Det ursprungliga förslaget ville gynna Rättevisemärkt som den enda vägen att råda bot på fattigdom och orättvis i världen. Även här föreslogs prisregleringar men också inrättandet av en ny budgetpost, utbildningsprogram för att uppmuntra till att handla Rättvisemärkt samt att inrätta en speciell kontaktpunkt för att hantera frågor kring Rättvisemärk handel.

Christofer Fjellner och EPP-ED motsatte sig grundsynen på Rättvisemärkt och föreslog i stället förändringar för att få till stånd en mer rättvis handel i världen. Fjellner fick med knapp marginal igenom en ny portalparagraf som slår fast att grunden för rättvis handel är fri företagsamhet och öppna marknader samt ett multilateralt handelssystem vilket är nödvändigt för utvecklingen i utvecklingsländerna. De ovan nämnda problematiska punkterna röstades ner eller förändrades radikalt av EPP-ED som även röstade för förslaget i sin helhet. /CDR

Miljö – Översvämningar

Efter översvämningarna under 2002 lade Europeiska kommissionen fram ett åtgärdsprogram för EU mot översvämningar, som bl.a. skulle förbättra forskningen och informationen. Nu har kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv som syftar till att hantera riskerna, hälsomässiga såväl som materiella, i samband med översvämningar. Ett uppenbart problem med att diskutera översvämningar på EU-nivå är subsidiaritet. Kommissionen förslag tar strikt hänsyn till medlemsstaternas rätt att själva fatta beslut vad gäller till exempel skyddsnivå och val av skyddsåtgärder. Samtidigt ska man komma ihåg att många floder och floddelta sträcker sig över och genom flera medlemsstater. EU:s roll begränsas i förslaget till preliminärbedömningar av riskerna, utarbetande av kartor och planer för hantering av översvämningar. /CDR

Miljö – Läkemedel för barn

Inför parlamentets andraläsning av Grosstêtes (EPP-ED, FR) rapport Läkemedel för pediatrisk användning antog utskottet vissa förändringar till rådets text. Utskottet var i stort överens med rådet efter den första läsningen men ville förtydliga vissa punkter samt slå fast att den legala basen ska vara artikel 95, d v s inre marknad. Syftet med rapporten är att få fram mediciner som är anpassade för barn, i dagsläget ges barn mediciner som är gjorda för vuxna men i mindre doser. Då barn har en annan ämnesomsättning är det inte alltid bästa sättet att bota barns krämpor. /CDR

Ekonomiska – Företagsregister för statistiska ändamål

Det ekonomiska utskottet antog denna vecka ett betänkande om inrättandet av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål. Bakgrunden är att den gällande förordningen om företagsregister antogs 1993 och delvis är föråldrad i och med globaliseringen och förändrade statistiska krav. Syftet med Martins (NI, AT) betänkande är att anpassa företagsregistren, dvs. statistiken om de företag som är verksamma i EU, dels genom att utvidga förordningens räckvidd till att gälla även jordbruk och offentlig förvaltning, och dels genom att ta med uppgifter om multinationella företagsgrupper. Genom en sådan anpassning får man en mer fullständig statistisk bild av unionens ekonomi, vilken är nödvändig för att kunna göra tillförlitliga jämförelser med andra ekonomiska block. Moderaterna röstade för betänkandet som gick igenom med endast en nedlagd röst. /JA

Nästa vecka

Nästa vecka är det gruppmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien