Hoppa till innehåll

Rapport från Europaparlamentet vecka 17

Veckorapport Europaparlamentet

Vecka: 17

2006-04-28

Rapporter

Budgetkontroll – Ansvarsfrihet 2004

Europaparlamentet har röstat om ansvarfrihet för EU:s institutioner och byråer för budgetåret 2004. Ansvarsfriheten har varit uppdelad på ett antal rapporter, sammanlagt 23 stycken, och fem olika ledamöter.

Europaparlamentets ansvarsfrihet var den mest kontroversiella frågan. Ansvarig rapportör var Ferber (EPP-ED, DE), A6 – 119/06. Bara ett par dagar innan omröstning kom det till budgetkontrollutskottets kännedom att Europaparlamentet har betalat mer i hyra för lokalerna i Strasbourg än vad de som äger lokalerna har fått. Mellanskillnaden har gått till Strasbourg stad. Moderaterna, liksom majoriteten av ledamöterna, röstade för att skjuta upp frågan om ansvarsfrihet under sex månader medan dessa oklarheter reds ut.

Rapporten om ansvarsfrihet för Kommissionen skrevs av Mulder (ALDE, NL), A6 – 108/06. Rapporten föreslår ansvarsfrihet för kommissionen. Den påpekar vissa brister i hur anslagen används, både generellt och områdesspecifikt men pekar även på förbättringar jämfört med tidigare år. Föreslår större roll för MS nationella revisioner samt förbättringar i rapportering.

Bland övriga institutioners ansvarsfrihet var rapporten om Regionkommittén den mest debatterade, A6 – 115/06, Lundgren (ID, SE). EP röstade för att ge ansvarsfrihet för 2004 trots att det fanns brister i utbetalningar av löner och ersättningar, till exempel reseersättningar. Detta med motiveringen att förändringar har skett och samma problem bör inte uppstå igen. Lundgrens rapporter för de övriga institutionerna, A6 – 111/06 till A6 – 117/06 föreslog beviljande av ansvarsfrihet. Den Europeiska Ombudsmannen anses vara ett exempel för övriga institutioner, i detta hänseende.

Parlamentet röstade för ansvarsfrihet för utvecklingsfonderna, Kratsa – Tsagaropoulou, (EPP-ED, GR) A6 – 110/06.

Även EU:s olika byråer beviljades ansvarsfrihet för 2004 även om vissa brister påpekades, Guidoni, (GUE, IT) A6 – 92/06 samt A6 – 95/06 till A6 – 105/06.

Vi moderater röstade för ansvarsfrihet för samtliga enheter utom Europaparlamentet och Regionkommittéen. /CDR

Transport – eCall åt medborgarna

Under sessionen har ett betänkande om trafiksäkerhet, eCall åt medborgarna (A6-0072/2006), med Gary Titley (PSE, UK) som rapportör behandlats.

Syftet med eCall är att via datorisering underlätta för räddningstjänst att snabbt dyka upp vid olycksplatser. Man ska kunna spåra bilar som råkar ut för trafikolyckor. Inträffar en olycka så syns det hos närmaste larmcentral, vart i Europa du än befinner dig. Men det finns redan en marknad för denna tjänst, i expanderande takt skaffar fler och fler bilmärken denna tjänst (bl.a Volvo och Saab). Vi anser därmed inte att EU behöver besluta om detta. En installation av detta skulle också medföra ökade kostnader för bilister, i och med att bilar blir dyrare att tillverka. Det bör vara upp till den enskilde bilisten att själv få välja huruvida man vill ha denna tjänst i sin bil och därmed också betala för en dyrare bil.

Ur integritetssynpunkt så innebär detta också att bilister kan övervakas. Om eCall skulle installeras i en bil kan man inte stänga av det, man kan alltså följa bilister över hela Europa. Om man som konsument väljer detta system är det ett frivilligt kontrakt mellan kund och företag, då har företaget baserat på kundens samtycke rätt att övervaka ens bilresande. Men beslutas det av EU tvingas man att bli övervakad, det ansåg inte vi i moderaterna att vi kunde ställa oss bakom.

Detta till trots så röstade en majoritet av parlamentet ja till eCall-betänkandet. /CD

Ekonomiska – Statligt stöd till innovation

Moderaterna stödde denna vecka ett initiativbetänkande av Sophie In’t Veld (ALDE, NL) om statligt stöd till innovation (A6-0073/2006). Betänkandet är ett svar på det samrådsdokument från kommissionen som är en uppföljning av handlingsplanen för statligt stöd.

EP anser att statsstöd för att främja innovation ska vara ett instrument för att korrigera obalanser som inte kan åtgärdas med vanliga politiska instrument. Vidare anser EP inte att innovation i sig ska leda till att man beviljas statsstöd. Det statliga stödet till innovation ska vara ett undantag som bör beviljas utifrån tydliga kriterier, under strikt kontroll och endast under en begränsad tidsperiod. /JA

Kultur – Övergång från analoga till digitala sändningar med avseende på kulturell mångfald

Vi röstade emot Henri Webers (PSE, FR) betänkande A6-0075/2006 eftersom vi inte anser att beslut som gäller övergången från analoga till digitala sändningar bör fattas på EU-nivå. Betänkandet innehöll även sakfrågor där vi har bestämda invändningar. Kulturell mångfald kan inte garanteras av offentliga myndigheter eller genom att skydda s.k. public serviceföretag från konkurrens. Vi motsätter oss även idén att byta tv-teknik genom dekret och politiska beslut i stället för att låta medborgarnas egna val råda. /JA

Rättsliga – Delgivning av handlingar

Europaparlamentet röstade i veckan för Jean-Paul Gauzès (EPP-ED, FR) betänkande (A6-24/06) om ändring av förordningen om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Anledningen till revideringen av förordningen är att avhjälpa existerande brister vid delgivning genom att påskynda och förbättra översändandet av juridiska och andra handlingar mellan EU:s MS. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för rapporten. /LE

Rättsliga – Konkurrensregler på produktion av handel med jordbruksvaror

Europaparlamentet röstade i veckan för Guiseppe Garganis (EPP-ED, IT) rapport (A6-121/06) om förordningen om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av handel med jordbruksvaror. Rapporten godkände kommissionens förslag i dess helhet. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för rapporten.

Rättsliga – Gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

Europaparlamentet röstade i veckan för Guiseppe Garganis (EPP-ED, IT) rapport (A6-120/06) om förordningen om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur. Rapporten godkände kommissionens förslag i dess helhet. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för rapporten.

Ekonomiska – Kapitalförvaltning

Vi röstade i torsdags för Wolf Klinz (ALDE, DE) betänkande om kapitalförvaltning, A6-106/06 som är ett svar på en grönbok om förbättrande av EU:s ramar för investeringsfonder publicerad av kommissionen. I betänkandet anser man att fondbranschen både är en viktig del av finanssystemet, samt att det bidrar till det ekonomiska och sociala systemets stabilitet när sparandet styrs till produktiva investeringar. Därför konstaterar man att bestämmelserna om kapitalförvaltning framför allt bör ge garanterat investerarskydd, lika villkor på den inre marknaden och att de bör gynna den europeiska unionens konkurrenskraft. /JA

Kultur – Europeisk indikator för språkkunskaper

Europaparlamentet antog ett betänkande av Manolis Mavrommatis (EPP, EL) som stöder införandet av en europeisk indikator för språkkunskaper. (A6-74/06)

EP påminner om att bättre språkkunskaper är avgörande om EU:s medborgare ska kunna dra nytta av den gemensamma arbetsmarknaden och för att utöva de fri- och rättigheter som man får i samband med den fria rörligheten inom EU. I betänkandet stöder parlamentet KOMs förslag om att indikatorn till en början bör användas för att utvärdera kunskaperna i unionens fem viktigaste undervisningsspråk. (engelska, franska, tyska, spanska och italienska). Uppgifterna för indikatorn ska samlas in genom stickprov i de olika MS med några års mellanrum. Slutligen påpekas i betänkandet att indikatorn inte medför extra budgetutgifter utan att driftkostnaderna täcks av befintliga program och av det nya integrerade programmet för livslångt lärande.

Moderaterna och EPP röstade för betänkandet som antogs med stor majoritet. /JA

Kultur – UNESCO:s konvention om främjande av mångfalden av kulturella uttryck

Moderaterna röstade för ett betänkande av Christa Prets (PSE, AT) där parlamentet stöder förslaget till rådets beslut om ingående av Unescos kulturkonvention från 2005 (A6-0079/2006). Samtliga stater i UNESCO stödde antagandet av denna konvention. Konventionen inte är underordnad andra fördrag eller internationella avtal utan kompletterar dessa. Den fond som ska upprättas för att täcka driftkostnaderna skall bl.a. finansieras med frivilliga bidrag från de medverkande parterna. /JA

Miljö – Kvoter av klorfluorkolväten

Vi röstade för rapporten Tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten med hänsyn till de nya medlemsstaterna, Florenz (EPP-ED, DE), A6 – 88/06. Rapporten är teknisk och inlemmar de nya medlemsstaterna i detta kvotsystem. /CDR

Fiske – Utgifter inom veterinärområdet

Kommissionen har lagt fram ett förslag för att göra det möjligt att använda redan befintliga medel inom den Europeiska Fiskerifonden även till vetrinärinsatser. Pengarna skall användas till att utrota viss sjukdomar hos djur som fötts upp i vatten. Europaparlamentets rapport av Kindermann, (PSE, DE) A6 – 67/06, föreslog inga ändringar till kommissionens text utom startdatum och antogs med bred majoritet. /CDR

Fiske – Vattenbruk

Moderaterna har stött rapporten Djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, Kindermann (PSE, DE) A6 – 67/06.

Kommissionen vill med detta förslag förenkla och modernisera veterinärreglerna kring vattenbruk. Med dessa förändringar underlättas även handeln med tredjeland. /CDR

Fiske – Avtal med Mauretanien

Vi har röstat emot förslaget om ett fiskeavtal mellan Mauretanien och EG, Guerreiro (GUE, PT), A6 – 66/06. Kommissionen föreslår en ökning av den Europeiska fiskeflottan i Mauretanien vilket vi inte stödjer då vi anser att denna typ av fiskeavtal är skadliga både för EU och för det berörda tredje landet. /CDR

Fiske – Interamerikanska tropiska tonfiskkommissionen

Moderaterna röstade för den rapport som ger sitt samtycke till Rådet rätt att ändra den legala basen i det dokument som ligger till grund för Konventionen för att stärka den Interamerikanska tropiska Tonfiskkommissionen. Freitas (EPP-ED, PT) rapport, A6 – 70/06, antogs med förenklat förfarande. /CDR

Miljö – Vatten

I miljöutskottet stödde moderaterna Klass (EPP-ED, DE) rapport om skydd av grundvatten inför andra läsningen. Det råder inga större kontroverser inför plenumbehandlingen i juni och EPP-ED är mycket nöjda med resultatet hittills. /CDR

Miljö – BSE

Miljöutskottet antog en rapport om BSE, ur folkhälsoaspekt, av Roth – Berendt (PSE; DE). I samband med BSE-krisens utbrott 2003 antogs ett antal regleringar för att skydda människors och djurs hälsa. Dessa regleringar skall nu uppdateras och förlängas. Samtliga politiska grupper är överens om att försöka hitta en överenskommelse med kommissionen och rådet redan i denna första läsning. /CDR

Utrikes – Förstärkt samarbete mellan EU och Latinamerika

José Salafrancas (EPP-ED, ES) betänkande om förstärkt samarbete mellan EU och Latinamerika (A6-0047/2006), som behandlades under sessionen, syftar till att fördjupa kontakterna och samarbetet mellan EU och Latinamerika. Det skall göras via ökat politiskt och ekonomiskt samarbete. Det positiva i betänkandet är de åtgärder som föreslås för att stärka och utöka frihandeln mellan EU och Latinamerika. Politiskt föreslås bland annat inrättandet av ett gemensamt parlamentariskt samarbetsorgan som skall främja samarbetet. Det mest konkreta är att betänkandet vill att det senast 2010 skall finnas ett frihandelsområde som omfattar EU och Latinamerika.

Det påtagligt negativa i betänkandet kommer fram i punkterna 31 och 32. Där vill José Salafranca via omfördelningspolitik och en särskild ”budgetpost” skapa en ”rättvis” handel med Latinamerika. Frihandel genererar välstånd och de förslag som Salafranca lade här skulle endast bidra till snedvriden konkurrens och bortkastade skattepengar. Trots vår negativa inställning till detta röstade moderaterna ja till detta betänkande i och med att det i grunden handlar om att främja dialog och frihandel. /CD

Resolutioner

Resolution om ändring av protokollet om privilegier och immunitet

Europaparlamentet röstade i veckan för Guiseppe Garganis (EPP-ED, IT) resolution (B6-275/06) ang. rådets löfte att inleda en regeringskonferens i syfte att ändra i protokollet enligt ovan. Moderaterna röstade, liksom EPP-ED, för rapporten.

Veckans citat

”Senare på dagen besöker jag Oaxens skärgårdskrog. White-guiden har två år i rad korat den till Sveriges bästa restaurang. Det är få länder som kan konkurrera med våra svenska kockar!” Leif Pagrotsky beskriver i socialdemokraternas valblogg sin mödosamma vardag.

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien