Hoppa till innehåll

Rapport från Europaparlamentet vecka 11

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 11

2006-03-17

Parlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Bland de ärenden som behandlades fanns en utvärdering av den europeiska arresteringsordern, där vi vill stärka skyddet för enskildas grundläggande rättigheter, en strategisk översyn av internationella valutafonden, samt inrättandet av ett europeiskt jämställdhetsinstitut. Institutet beräknas kosta 52 miljoner euro och knappast göra något för jämställdheten. Därtill antogs ett betänkande om en strategi för den framtida utvidgningen, där vi avvek bland annat i fråga om fastställande av Europas geografiska gränser och karaktär. Dessutom deltog Christofer Fjellner i debatt med handelskommissionären Peter Mandelson om tullar på skor från Kina och Vietnam. En kostsam historia för konsumenterna, enligt en dansk undersökning. Mer på http://www.europa.moderat.se/?page=3&id=359. /GL

Mer om den moderata delegationens arbete på http://www.europa.moderat.se.

Rapporter

Medborgerliga – Utvärdering av den europeiska arresteringsordern

Europaparlamentet röstade i veckan för betänkandet av Adeline Hazan (PSE, FR) om en rekommendation om utvärdering av den europeiska arresteringsordern (A6-49/2006). 521 ledamöter röstade för och 99 emot. Rapporten baserar sig på resultaten i kommissionens rapport om rådets rambeslut (13 juni 2002) om arresteringsordern, där det redogörs för det stora antalet svårigheter som fortfarande kvarstår i implementeringen av ordern, t.ex. tveksamma införlivanden.

Moderaterna röstade för betänkandet liksom EPP-ED. Moderaterna bifogade dock en röstförklaring som beklagar det faktum att arresteringsordern inte på ett mer tydligt sätt betonar skyddet för de grundläggande rättigheterna som borde lyftas upp på EU-nivå genom att domstolens jurisdiktion bör omfatta enskildas grundläggande rättigheter även i frågor som rör inre säkerhet. /LE

Ekonomiska – Internationella valutafondens strategiska översyn

Moderaterna röstade på tisdagen för ett initiativbetänkande om IMF:s strategiska översyn (Hamon, PSE). I betänkandet noteras de förändringar som skett inom IMF sedan bildandet, bland annat den roll IMF har fått vad gäller ländernas utveckling. Europaparlamentet anser att IMF bör omorientera sin policy för att understryka den huvudsakliga uppgiften, nämligen att stabilisera globala växelkursfluktuationer, samt i sista hand rollen som långivare till länder som står inför allvarliga problem med betalningsbalansen. Vidare understryks i betänkandet att de europeiska ståndpunkterna inom IMF måste samordnas i större utsträckning, och MS föreslås rikta in sig på ett enda omröstningsdistrikt så att EU på längre sikt företräds på enhetligt sätt inom IMF. I betänkandet stöds även ökad öppenhet och insyn när det gäller IMF och dess politiska åtgärder genom ett bättre samarbete mellan IMF, Europaparlamentet och nationella parlament, samt genom kontrollbefogenheter åt MS. /JA

Jämställdhet – Europeiskt jämställdhetsinstitut

I veckan antog EP ett betänkande om inrättandet av ett europeiskt jämställdhetsinstitut (A6-0043/2006). Rapportörerna Gröner och Sartori (PSE, DE och EPP-ED, IT) välkomnar inrättandet av institutet och vill att institutet skall vara i arbete under år 2007. EU har idag 25 olika institut runt om i gemenskapen och det här institutet kom till som ett initiativ från kommissionär Spidla för ett år sedan. För att finansiera jämställdhetsinstitutet, som kommer att kosta ca 52 miljoner euro, skall man ta medel från Progressprogrammet. Det innebär att de medlen skulle ha kunnat ha använts till exempelvis sysselsättningsåtgärder istället.

Moderaterna och EPP-ED valde att rösta emot inrättandet av institutet och istället föreslå att institutet utgör en integrerad del av EUs byrå för de grundläggande rättigheterna. Det finns även en stor risk att institutet kommer att ägna sig åt frågor som redan idag utförs av samrådsgrupper på jämställdhetsområdet, eurostat, internationella organisationer och nätverk. /SK

Utrikes – Strategin för den framtida utvidgningen

EP välkomnar i ett betänkande KOMs strategidokument inför utvidgningen som förespråkar en framåtblickande union (A6- 0025/2006). Turkiet noterar ledamöterna att förändringarna stannade av något under 2005, men de hoppas att inledandet av förhandlingar ska få en hävstångseffekt på andra nödvändiga reformer. EP välkomnar beslutet om att inleda anslutningsförhandlingar med Kroatien i oktober 2005 och KOMs rekommendation om att ge före detta jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland.

När det gäller övriga länder på Balkan påminner EP om att de i Thessaloniki i juni 2003 av stats- och regeringscheferna förespeglades utsikter om EU medlemskap den dag de uppfyller fastställda kriterier. Dessutom konstaterar EP att Albanien nästan slutfört förhandlingarna om ett stabiliserings och associeringsavtal och välkomnar rådets beslut att inleda förhandlingar om ett sådant avtal också med Bosnien och Hercegovina.

Moderaterna följde EPP-ED och röstade för betänkandet i slutet men avvek på flera punkter i betänkandet då vi har en mer positiv inställning till utvidgningen. Exempelvis så avvek vi från EPP-ED på en punkt där man understryker att fastställandet av EU:s karaktär, inkl dess geografiska gränser, är grundläggande för att kunna förstå begreppet absorptionsförmåga.. Grekiskt inflytande i EPP-ED gjorde att EPP-EDs inställning i frågan om Makedoniens namn var till grekernas fördel. Vi avvek på den punkten eftersom vi anser att Makedoniens namn inte är relevant för deras integration i EU. /SK

Miljö – Katastrofberedskap

EU har idag en mekanism för samordning av insatser vilket löper ut 2006. Papadimoulis (GUE, GR) rapport ”Instrument för beredskap och snabbinsats vid större katastrofer,” A6-27/2006 behandlar ett program som skall gälla 2007 – 2013.

Under behandling i miljöutskottet röstade ledamöterna för att ändra den legala grunden för denna typ av katastrofberedskap. Vi moderater anser inte att det är lämpligt att se katastrofberedskap enbart som en miljöfråga utan valde att rösta för kommissionens förslag att låta instrumentet ligga kvar med den legala grund som den har idag. Då vi i omröstningen förlorade på den här punkten, valde vi till skillnad från EPP-ED att rösta emot förslaget så som ändrat och i stället stödja kommissionens text. /CDR

Sociala – Negativ bild av omstruktureringar

I ett betänkande som antogs av EP i veckan utmålas omstruktureringar som riskabla och negativa (A6-0031/2006). I betänkandet understryks att omstruktureringar inte nödvändigtvis leder till social tillbakagång och ekonomiska förluster, men förutsätter en dialog mellan företag, personal och fackföreningar samt förebyggande åtgärder som vidareutbildning för att lyckas. Rapportörens, Cottigny (PSE, FR), ursprungliga förslag var ännu mer negativ till omstruktureringar, men det kvarstod fortfarande en syn på omstruktureringar. I betänkandet föreslås att, med tanke på unionens ansvar för politiken i samband med omstruktureringar, en fond bör skapas som skall främja anpassning till tillväxten och reserver för oförutsedda händelser. Vi moderater kunde inte stödja betänkandet eftersom det ger en alltför ensidig och negativ bild av omstruktureringar. Dessutom motsätter vi oss inrättandet av en globaliseringsfond och anser att det är MS som är ansvarig för att vidta lämpliga åtgärder om omstruktureringar får negativa effekter i vissa regioner. /SK

Regionala – Omlokaliseringar och regional utveckling

Europaparlamentet röstade i veckan för ett initiativbetänkande om omlokaliseringar och regional utveckling (A6-13/2006). Syftet med betänkandet av Alain Hutchinson (PSE, BE) är att komma åt och straffa de företag som beviljats finansiellt stöd av EU och som sedan omlokaliserar sina verksamheter inom sju år från det att stödet beviljades. Rapporten säger vidare att EU-medel inte längre ska kunna utbetalas i andra syften än ekonomisk sammanhållning och strategiska mål om full sysselsättning. Stöd får inte användas till omotiverade omlokaliseringar som riskerar att leda till förlorade arbetstillfällen. Vidare föreslås närmare utredningar kring i vilken utsträckning den aktuella formen av omlokaliseringar förekommer.

EPP-ED röstade för förslaget men moderaterna valde att rösta emot av flera anledningar, bl.a. på grund av att rapporten innehöll ett antal protektionistiska punkter och att de åtgärder som föreslogs, för att förhindra dessa omlokaliseringar, är alltför långtgående och hindrar i förlängningen företagandet på den inre marknaden. Rapportens förslag om att vidta närmare utredningar för att kartlägga dessa omlokaliseringars omfattning välkomnas dock av moderaterna, även om vi inte håller med om att ett separat institut skall inrättas för att genomföra dessa utredningar. /LE

Rättsliga – Bildande av aktiebolag samt bevarande och ändrande av dettas kapital

Europaparlamentet röstade i veckan igenom betänkandet, av Piia-Noora Kauppi (EPP-ED, FI), om förslag till ändring av direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (A6-50/2006).

Förslaget går ut på att revidera det andra bolagsdirektivet från -76 genom att förenkla och förtydliga vissa regler och förfaringssätt. Revisionen går framförallt ut på att ändra reglerna om bildandet av aktiebolag och bevarande resp. ändring av dess kapital. Det nuvarande direktivet har upplevts som alltför oflexibelt och kostsamt. Det nya förslaget ger dock medlemsstaterna möjlighet att, under vissa förutsättningar, ta bort vissa krav på finansiell rapportering. Ett antal regler om förändringar i delat ägarskap förenklas också.

EPP-ED röstade för förslaget vilket även moderaterna gjorde. /LE

Miljö – Kvicksilver

Vi röstade för Matsakis (ALDE, GR) A6- 44/2006 rapport om kvicksilver. Rapporten syftar till att minimera frekomsten av kvicksilver, både inom EU och globalt vilket vi stödjer. I frågan om tidsplan för kommissionen att lägga fram en handlingsplan röstade vi emot de snävaste tidsplanerna då de inte är helt realistiska. Desutom finns det redan en frivillig överenskommelse för utfasning av kvicksilver som bör respekteras.

Moderaterna röstade för ytterligare utredning av konsekvenserna av amalgam för att laga tänder, ur kvicksilverperspektiv och påverkan på miljön. Även EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Miljö – Hälsoprogrammet 2007 – 2013

Idag har EU ett handlingsprogram inom hälsoområdet som löper ut 2006. Europaparlamentet har nu antagit Gemenskapens handlingsprogram inom hälsoområdet för perioden 2007 till 2013, Trakatellis (EPP-ED, GR), A6-0030/2006.

I inledningen slås det fast att det är medlemsstaterna som är ansvariga för folkhälsan men EU bör och skall göra de insatser på gemskaphetsnivå som ger mervärde. En god hälsa bland befolkningen är ett sätt att lyckas med Lissabonstrategin.

Vi röstade för programmet då det är bra i de delar där patienten ges mer makt över sin egen situation, genom möjlighet till bättre rörlighet över gränserna men även genom större tillgång till information. /CDR

Jordbruk – Traditionella och geografiska beteckningar

I två rapporter av Graefe zu Baringdorf (VERT, DE), A6-34/2006 och A6-33/2006 behandlas skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar samt garanterade traditionella specialiteter när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel.

Rapporten om geografiska beteckningar är mer omfattande och vill skydda ursprungsbeteckningar, både från andra produkter inom unionen och produkter från tredjeland. Skyddet anses vara del av våra immateriella rättigheter. Parlamentet föreslår inrättandet av ett multilateralt register inom WTO samt mer information och marknadsföring från EU:s sida. Vi röstade emot dessa punkter men röstade för rapporten i slutomröstningen.

I frågan om traditionella specialiteter följde vi EPP-ED och röstade för rapporten. /CDR

Fiske – Fiskelicenser

Moderaterna och EPP-ED röstade för Braghettos (EPP-ED, IT), rapport Fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser, A6 – 37/06. Kommissionen anser det nödvändigt att ändra de uppgifter som måste ingå i fiskelicenser och harmonisera dem. Det är även nödvändigt att klargöra konceptet fiskelicens och exakt ange dess roll som ett verktyg i förvaltningen av flottans kapacitet. Europaparlamentet hade ingen annan åsikt än kommissionen i frågan. /CDR

Fiske – Avtal med Mikronesien

Vi har röstat emot ett Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Mikronesiska federationen, Miguélez Ramos (PSE, ES), A6-0035/2006. Vi anser att denna typ av fiskeavtal med tredjeland är skadliga, både för EU och tredjeland. /CDR

Fiske – Miljövänligare fiskemetoder.

I en initiativrapport av Ó Neachtain (UEN, IR), A6-0019/2006 diskuteras olika miljöproblem i samband med fiske. Rapporten pekar på problem med så kallat spökfiske, det vill säga herrelösa fiskeredskap som fortsätter att fånga fisk i havet, att det slängs för mycket fisk överbord samt emot föroreningar av havet.

Parlamentet förespråkar nya tekniska lösningar och utökad övervakning av skyddsområden vilket vi ställer oss bakom. Däremot röstade vi emot ytterligare kompensationsåtgärder till fiskarna. /CDR

Industri – Europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning

I veckan röstade moderaterna för Paasilinnas (PSE) initiativbetänkande om området informations- och kommunikationsteknik (IKT) som behandlas i strategidokumentet i2010. Initiativrapporten noterar att IKT är en stark drivkraft för tillväxt och sysselsättning, men att MS måste satsa mer på forskning och innovation inom området. KOM uppmanas reformera lagstiftningen på området för att den framtida marknaden för IKT-tjänster ska vara öppen, konkurrenskraftig och innovativ så att teknologin blir mer tillgänglig för medborgare och på så sätt ökar tillväxt och sysselsättning. /JA

Transport – Luftavtal med Ukraina

EP antog i veckan ett betänkande om ingående av ett avtal mellan EG och Ukraina om vissa luftfartsaspekter (A6-0029/2006). Rapportören, Costa (ALDE, IT), fick med sig hela EP på att ge rådet sitt samtycke till ingåendet av avtalet. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /SK

Sociala – Socialt skydd och social integration.

EP antog i veckan Bauers (EPP-ED, SK) betänkande om socialt skydd och social integration (A6-0028/2006). I betänkandet efterlyses ytterligare åtgärder för att öka yrkeskvalifikationerna hos män och kvinnor i alla åldersgrupper. Man måste också förebygga fattigdom genom att bidra till kvinnors integration på arbetsmarknaden och säkra deras rätt till lika lön för lika arbete. Dessutom kan man förebygga fattigdom i samband med åtgärder för att bemöta de demografiska problemen med en åldrande befolkning. Slutligen välkomnar EO KOMs avsikt att utse 2007 till ett europeiskt år för lika möjligheter för alla. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /SK

Budget – Garantifond för åtgärder avseende tredje land

Under onsdagen behandlades Esko Seppänens (PSE, FI) rapport om en garantifond för tredje land (A6-0054/2006). Fonden syftar till att kunna hantera situationer om länder som erhållit lån från den Europeiska investeringsbanken inte kan betala tillbaka lånen. Tanken är då att dessa eventuella underskott inte ska tas från EU:s ordinarie budget utan från en garantifond. Moderaterna ställer sig principiellt sett kritiska till att olika fonder för oförutsedda händelser upprättas inom eller utom ramen för EU:s budget eftersom detta inte borgar för en återhållsam budgethantering. I detta fall handlade det dock om en teknisk justering av en redan etablerade fond som ett led i anpassningen till EU:s kommande långtidsbudget. Moderaterna röstade därför liksom EPP för rapporten. /PJ

Budget – Budgetberäkningar för 2007

Moderaterna röstade liksom EPP i veckan för Louis Grechs (PSE, MT) rapport om Europaparlamentets budgetberäkning för 2007 (A6-0058/2006). Rapporten som endast berör EU:s institutioner vid sidan av kommissionen kräver bland annat att en större öppenhet skall råda för hur institutionerna använder sina budgetmedel. Vidare kritiserar rapporten att Europaparlamentets verksamhet är uppdelad på tre orter. Dock lämnade Moderaterna in en röstförklaring som tydliggjorde att vi inte stödjer rapportens förslag att det utvecklas en särskild stadga för ledamöternas assistenter. Detta skulle leda till att assistenterna skulle leva under helt andra villkor än de medborgarna i de valkretsar de skall arbeta nära. Moderaterna ställer sig även kritisk till rapportens förslag upprätta ett Europahuscenter i Bryssel för att bedriva informationspolitik om EU. /PJ

Budget – Förenklad budgetförordning

I veckan röstade moderaterna liksom EPP för en mycket teknisk rapport från Ingeborg Grässle (EPP-ED, DE) om budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (A6-0057/2006). Syftet med rapporten är att förenkla EU:s mycket komplicerade budgetförfarande. /PJ

Veckans citat

”Helt absurt.” Jacques Chirac tillbakavisar påståenden om att Frankrike skulle ha blivit mer protektionistiskt. Enligt Chirac är Frankrike i själva verket ”ett av Europas mest ekonomiskt liberala länder” (Financial Times, 2006-03-14).

Nästa vecka

Nästa är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (Moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (Socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (Folkpartiet och Centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (Vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (Höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (Junilistan)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

JA Julia Altenhofer, +32 2 284 77 75, julia.altenhofer@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
LE Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, leila.el-fahimi@moderat.se
UE Ulf Emanuelli, +32 2 284 78 22, ulf.emanuelli@moderat.se
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 75 36, catharina.hermansson@moderat.se
PJ Pål Jonson, +32 2 283 78 22, pal.jonson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jkraft@europarl.eu.int
SK Sofia Krigsman, +32 2 284 77 75, sofia.krigsman@moderat.se
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se
KT Katarina Tunhammar, +32 2 284 78 23, katarina.tunhammar@moderat.se

Moderaterna i Europaparlamentet har en egen website, som finns på http://www.europa.moderat.se
Information om aktiviteterna i Europaparlamentet, på engelska och franska, finns på internet.
Http://www.europarl.eu.int
Sammanfattningar på svenska av ärenden inför sessionerna och av debatterna finns på:
Översikten: http//www.europarl.eu.int/dg3/sdp/brief/sv/index.htm
Dagens debatt: http://www.europarl.eu.int/dg3/sdp/journ/sv/index.htm
EPP: epp-ed@epp-ed.org