On valfriheten och förmynderiet

Publicerat av Staben den

Det finns ett uttryck som ibland används både till höger och vänster, som jag ogillar djupt. Det är uttrycket DDR-Sverige, som används för att beskriva vårt land på 1970- och 1980-talen. Det är slafsigt och ohistoriskt, och det relativiserar ett förtryck som var en brutal verklighet i vår närhet. Det används av dem som i efterhand erkänner att det var lite väl reglerat, men att det i dag råder nya tider som motiverar nya regleringar och inskränkningar av människors frihet.

Det är ett uttryck som desorienterar och förvillar vad vår tids utmaningar handlar om. Sverige var även på 1970- och 1980-talen ett bra land och stabil demokrati. Vår välfärd hade inte så mycket med Socialdemokraterna att göra, utan med näringslivs- och marknadsreformer från slutet av 1800-talet, att vi stått utanför världskrigen, från sekelskiftet fått en industriell utbyggnad baserad på en unik tillgång av råvaror från skogen, gruvorna och älvarna, en ingenjörskultur som fanns i folksjälen samt en investering i kunskapssamhället som tog sin fart från 1800-talets mitt. En kanske avgörande orsak till den långa historien av ekonomisk framgång, i det stora perspektivet från 1870 till 1970,  var en stor ekonomisk frihet, en offentlig sektor som var mindre än i jämförbara länder och en stat som avstod från att lägga sig i själva företagandet. Frånvaron av socialism var en framgångsfaktor. Och lägg till en i det stora hela harmonisk samhällskultur.

Det var först på 1970-talet som Sverige började skilja ut sig från andra länder, genom en aktivistisk vänsterpolitik inom näringsliv, socialpolitik och skola. Det var 1960-talets vänstervåg som drev fram den statliga företagspolitiken, den växande offentliga sektorn och snabbt stigande skatter, löntagarfonderna och en skolpolitik som fokuserade på att ersätta kunskap med social fostran. Begreppet kunskapsskola blev ett skällsord.

Efterkrigstidens långa period av växande välfärd och välstånd kom däremot inte att präglas av en växande mångfald och valfrihet. Det var det gamla 1800-talets patriarkala och paternalistiska strukturer och tankesätt som fördes över till den nya tiden genom socialdemokratisk dominans, inte bara i politikens församlingar utan också i vardagens verkligheter.

Kollektivanslutningen till Socialdemokraterna, välfärdens utveckling enbart inom den politiska sektorns styrning, tanken på den starka staten och politiken som alltings goda givare. Det för bara hundra år sedan fattiga Sveriges beroende till den kommunala skolläraren, den statliga läroverkslektorn, det landstingsdrivna sjukhusets läkare och sjuksköterskor omvandlades med växande välfärd till en beroendeställning till det offentliga som kom att ha allt mer aktivistiska uppfattningar om hur den enskildes välfärd skulle utformas, även när välfärden möjliggjorde mer än det nödvändiga.

Så kom det offentligas ansvar för den enskildes trygghet att växlas över till den socialdemokratiska styrningen och det offentligas makt ett medel för att styra medborgarnas vardag. I Myrdalsk anda skulle livet läggas till rätta, familjers välfärd strömlinjeformas utifrån den politiska elitens mål för effektivitet och den starka staten skulle vara den starka patriarken.

Sverige var i sin monopolism – sjukvård, taxi, äldreomsorg, apotek, skola, transporter, försändelser, barnomsorg, arbetsförmedling, förskolor samt radio och TV – ett land som inte hade kunnat bli medlem i dagens EU.

Inte för att det var något DDR – det kan bara den som inte vet vad DDR var säga – utan för att det var ett förmyndarsamhälle som genom monopolisering gjorde människor maktlösa. Jämför man detta med DDR förstår man vare sig Östtyskland eller förmynderiets natur.

Förmynderiet var alla de som anser att de ska styra över människors välfärd, för att de anser sig veta bättre än sina medmänniskor. Individerna ska ge efter till förmån för de politiska tänkarnas förmåga att lägga deras liv till rätta. Det är denna samhällsanda som nu på nytt kommer upp till ytan, i tron att man har upptäckt något nytt.

Det finns just nu inget område där denna riktning är så stark som inom skoldebatten. Alla de brister som man kan hitta, eller anser sig hitta, sägs bero på frånvaron av politisk kontroll och på att människor väljer fritt som de vill. De gemensamma problemen som berör hela den svenska skolan beror på att individer har valt en annan väg för sig själva. Många socialistiska debattörer som reflexmässigt varit emot friskolereformen väljer nu att använda problemen i dagens skola som skäl för att attackera friskolorna, trots att det inte är där som de riktiga problemen finns.

Sedan 1990-talet har vi fått fler och fler friskolor, av det enkla skälet att fler har valt dem. I dag har vi 400 000 elever som går i fristående skolor, på grund av att de har valt dem för att få den bästa möjliga utbildningen som en start för sina liv.

Nya skolor med nya inriktningar eller med tydligt fokus på kunskap och ordning har lockat fler och fler. Det svenska skolväsendet är genom detta under ständig utveckling, baserad på elevers och föräldrars val och på utvecklingen av pedagogik, ledning och lärande. Denna utveckling vill nu många stoppa. Istället för att se till att fler kan få plats i den skola de vill gå i, vill regering och även borgerliga debattörer hantera det så kallade orättvisorna genom ransonering, offentlig tilldelning och vinstförbud som stryper skolor.

I en tid då vi behöver utveckla kunskapssamhället mer än någonsin, då vi skulle behöva utveckla skolreformer med mångfald för vår tid, på samma sätt som den allmänna skolplikten en gång var ett gigantiskt steg framåt, har vi fått en skoldebatt som har sitt fokus på rykten, anekdoter och demonisering av fristående skolor. Detta istället för en debatt om skolans allmänna ambitioner och kvalitet, med fokus på de skolor som fungerar dåligt och ger unga människor en dålig start i livet.

Det stora problemet med den svenska skolan handlar om alla de skolor där en mycket stor andel elever inte uppnår gymnasiebehörighet. I snitt är det 15% av eleverna i Sverige som inte når behörighet som i praktiken är ett lågt satt mål vad gäller kunskaper.

Lägg till de 15% av eleverna som precis klarar sig ovanför denna ribban och som får problem med att följa med i gymnasiets undervisning därför att deras faktiska kunskaper inte räcker till. Detta motsvaras av samma situation i den högre utbildningen, där de som klarat gymnasiet likväl saknar de viktiga baskunskaperna. Vi har i Sverige en betydande utmaning med att höja lägstanivån och samtidigt utveckla de duktigaste eleverna till sin fulla potential.

Det är detta problem som till en del fångas i Pisa-undersökningen, där ansvariga i regering och myndighet dessutom exkluderade en allt för stor grupp av elever. I ett större perspektiv handlar det om att svenska elever inte har tillräckliga kunskaper när det gäller ämnen som bland annat matematik eller fysik. Och nu talar vi ändå om de elever som presterar bra i skolan och når dess mål.

Det är om detta den svenska skoldebatten borde handla om. Den borde också handla om vad som händer alla de elever som går i skolor som år efter år inte klarar att ge mer än 70% av eleverna gymnasiebehörighet. De drivs djupare ner i den segregation de växer upp i.

Orsakerna till allt detta är många. En är den bristande ordningen och lärares hinder för att ingripa och ställa krav på ordning. En annan är en långsiktigt försvagad ställning för läraren som sådan och för läraryrket. Antagningskraven till lärarutbildningen är för låga och för få söker. Ytterligare en är att fokus har förts bort från kunskap till social fostran eller andra mål för skolans verksamheter. 

Det är svårt att förstå att det inte är dessa långsiktiga fenomen och förutsättningar som står i fokus för skoldebatten. Istället ligger fokus på de fristående skolor som 400 000 elever väljer, just för att få ordning i skolan och fokus på kunskaper. Det är generellt sett inte här problemen i den svenska skolan ligger även om det bland friskolor liksom bland alla andra skolor finns sämre och bättre skolor. Några som inte uppfyller skollagen och är föremål för extremisters skolverksamhet borde till exempel inte få bedriva sin verksamhet. Men när Skolinspektionen redovisade 28 skolor med de djupaste problemen var 26 av dem kommunala.

Friskolorna lever på sina meriter och får sina elever genom att befintliga kommunala skolor väljs bort. De stora problemen i den svenska skolan finns självfallet inte i den sektor som består av 15% av eleverna som har gjort ett aktivt val för att få en bättre skola. Likväl vill socialdemokrater och andra debattörer fokusera på friskolorna, medan hundratusentals elever går igenom skolor som inte klarar att ge dem gymnasiebehörighet. Det ligger en dogmatikens cynism i detta.

Som argument för detta ligger fördomar, skrönor, anekdotiska berättelser, rykten samt demonisering av privat företagande.

En sådan sak som hävdas om friskolor är att de suger ut det kommunala skolsystemet. Ingen har kunnat påvisa i saklig utredning att det är så. Eftersom de får samma skolpeng som kommunala skolor är det fel och saknar proportionalitet.

Nu är skolpengen i praktiken inte den samma eftersom problemfyllda skolor får mer pengar per elev. Så påståendet att friskolor med ”bra” elever suger ut skolor med ”dåliga” elever håller heller inte.

Indelningen i bra och dåliga elever kommer för övrigt från friskolemotståndarna, som anser att ”duktiga” elever ska ta bördan för att en skola inte kan hålla ordning eller ge kunskaper till alla. Allra värst är slutsatsen att vi får leva med att vissa skolor inte ger de resultat som krävs, eftersom eleverna har dåliga förutsättningar. Ett alternativ till detta synsätt är att ge dem bättre förutsättningar, genom en bättre skolgång anpassad för dem.

Det kan göras både vad gäller kommunala och fristående skolor, eftersom skolornas resurser skiljer sig. Det handlar nämligen inte bara om skolpengen som sådan, utan också om de resurser som kommunala skolor har jämfört med de fristående skolorna. Detta eftersom administration, byråkrati och det fulla värdet av fastigheter på olika sätt oftast ligger utanför det som skolpengen beräknas på.

Då sägs det att friskolor fördjupar segregationen. Det är direkt fel och riktar sig mot det självklara att fristående skolor rekryterar dem som gör aktiva val och vill göra det mesta möjliga av sin skolgång. Det är inte segregation, utan ett verktyg för den enskilde som vill bryta den segregation.

Segregationen i den svenska skolan är en direkt funktion av segregationen i bostadsområden och utanförskapet. Friskolor är det enda sättet att bryta den för elever och föräldrar som vill göra det bästa möjliga av skolgången. Det leder sedan till att friskolor i större utsträckning har elever som vill göra det bästa av sin skolgång. De eleverna bör uppmuntras, inte stoppas. 

Men då hävdas istället att friskolorna är dåliga och att undervisningen är undermålig på grund av vinstjakten i skolor som drivs som aktiebolag. Ej heller detta finns det någon som har kunnat belägga i sak.

Lika lite finns det någon saklig analys bakom påståendet att skolföretag tar ut obegränsade vinster. Den genomsnittliga vinsten är nämligen cirka 3,5% före skatt, vilket är lite högre än räntan på lånat kapital och ska ses mot att det är ett risktagande.

Dålig kvalitet är däremot alltid vägen till förlust. Inte till fler elever, bättre struktur och lönsamhet. Det finns få företag som har kunnat växa och gå med vinst på affärsidén att leverera undermåliga tjänster och varor. Det finns bara i ett system man kan göra det och det är när man har monopol och inga krav på sig att vara effektiv.

Man kan däremot notera att argumentet undermålig undervisning inte är förenligt med argumentet att man bör ha lottning för att få en plats i en fristående skola. 

Då har vi frågan om att fristående skolor har betygsinflation. Det har ständigt hävdats, men inte bekräftats i saklig utredning. Lika lite har någon kunnat utesluta att kommunala skolor, kanske i utsatta områden med redan allt för långa betyg eller i områden med konkurrens från fristående skolor, inte sätter högre betyg. Den frågan bör man hantera genom nationella centrala prov.

Attackerna på friskolorna och skolpengen ska inte ses isolerat. Synsättet att vinstdrivande företag är oseriösa och ger dålig kvalitet, kortsiktighet och utsuger den offentliga skolan drabbar nämligen hela den svenska välfärdssektorn och leder tillbaka till monopolismens tid. Den innebar köer, ransonering och vikande kvalitet samt den enskildes ofrihet. Det är anmärkningsvärt att vänsterns attacker på friheten att välja, utan sakliga och konkreta fakta, har lett till en debatt som innebär att 400 000 elever riskerar att förlora sin skola och den svenska skolan i sig sin utvecklingskraft, samtidigt med en fortsatt acceptans av skolor som inte håller måttet.

Då är vi tillbaka i den tid då sjukvård, äldreomsorg, förskolor och skola demoniseras för att de inte är offentliga. I Sverige har vi i dag kommit mycket längre än så. Den svenska modellen bygger i dag på valfrihet, mångfald och konkurrens som gör den enskilde starkt. Den modellen bör vi utveckla. Ökade kvalitetskrav. Fler möjligheter att välja. Fler aktörer som tävlar med varandra om att erbjuda det bästa. Den enskildes behov av välfärd före den offentliga strukturens behov av den enskilde.


29 kommentarer

kd shoes · 06 januari 2022 kl. 23:00

My wife and i felt now fulfilled that Chris could carry out his basic research from your ideas he was given from your very own weblog. It is now and again perplexing to just find yourself giving away information and facts that many a number of people have been trying to sell. So we understand we now have the blog owner to give thanks to for this. The entire explanations you made, the easy blog navigation, the friendships you will help to instill – it is most incredible, and it’s really aiding our son and us imagine that this content is thrilling, which is certainly extremely mandatory. Thanks for the whole lot!

jordans · 06 januari 2022 kl. 23:00

Thank you so much for providing individuals with an extremely superb opportunity to read articles and blog posts from here. It really is very sweet and as well , stuffed with a lot of fun for me personally and my office friends to search your blog the equivalent of three times per week to read the latest issues you will have. And of course, I am just usually amazed with all the very good methods you serve. Certain 1 facts in this article are indeed the simplest I’ve ever had.

golden goose sneakers · 08 januari 2022 kl. 3:24

I simply desired to appreciate you once more. I am not sure the things I could possibly have implemented without the techniques contributed by you about such subject matter. This has been a very challenging scenario for me, but observing a new well-written fashion you solved the issue forced me to weep for gladness. I’m just grateful for this service and even pray you realize what a great job your are providing educating the mediocre ones via your webblog. More than likely you’ve never met all of us.

supreme clothing · 08 januari 2022 kl. 3:24

My wife and i got so thankful that Raymond could finish off his survey because of the precious recommendations he discovered from your very own site. It’s not at all simplistic to simply always be giving for free secrets and techniques which most people might have been selling. We see we have you to be grateful to because of that. The most important illustrations you made, the straightforward blog menu, the friendships you will make it easier to foster – it’s got many astounding, and it’s really helping our son in addition to the family consider that the situation is cool, which is certainly wonderfully important. Thanks for the whole lot!

jordan 1 off white · 08 januari 2022 kl. 3:25

I would like to express my thanks to you just for rescuing me from this instance. Because of checking through the online world and obtaining opinions which are not productive, I was thinking my life was over. Existing without the presence of approaches to the issues you have resolved by means of the site is a serious case, and the ones which could have badly damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your primary natural talent and kindness in controlling a lot of things was priceless. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a stuff like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for your reliable and amazing guide. I will not hesitate to refer your web sites to any person who would like tips about this subject.

longchamp · 09 januari 2022 kl. 9:03

I in addition to my friends have already been checking the best items from your site and then suddenly came up with a horrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. All the ladies were absolutely glad to read all of them and have clearly been taking advantage of these things. I appreciate you for actually being indeed thoughtful and for opting for some brilliant topics millions of individuals are really eager to be aware of. My personal sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

lebron shoes · 09 januari 2022 kl. 9:03

I wanted to put you that little observation to finally say thanks a lot once again for those striking tricks you’ve shown in this article. It is really surprisingly generous of people like you to give openly what exactly many of us could have offered for sale as an e-book to end up making some bucks for their own end, notably considering that you might have tried it if you ever desired. These advice as well served to be the easy way to fully grasp that many people have the same dreams really like my very own to know a lot more on the subject of this issue. I am certain there are millions of more pleasurable instances up front for people who browse through your blog.

kyrie 6 · 10 januari 2022 kl. 16:42

I precisely had to say thanks once more. I’m not certain what I would have achieved without the suggestions revealed by you directly on such a subject. It became an absolute terrifying crisis in my circumstances, but seeing the skilled fashion you managed that forced me to jump for fulfillment. Now i’m grateful for your service as well as believe you really know what a powerful job your are doing instructing most people by way of your website. More than likely you have never met any of us.

supreme clothing · 10 januari 2022 kl. 16:43

I simply needed to thank you very much once more. I am not sure what I would’ve undertaken in the absence of the entire ideas shared by you over this theme. It has been a real frustrating case in my view, however , taking note of the expert technique you solved it made me to weep for happiness. I’m happy for this work and as well , trust you know what a great job you are always undertaking teaching many people with the aid of your blog. I know that you have never come across all of us.

off white clothing · 10 januari 2022 kl. 16:43

A lot of thanks for all your valuable labor on this web page. My aunt enjoys doing investigation and it’s easy to understand why. Most people notice all of the compelling form you offer good tactics by means of your web blog and as well as foster participation from some other people on the article plus my child is without a doubt discovering a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always performing a really good job.

curry 7 shoes · 10 januari 2022 kl. 16:43

I must express thanks to the writer just for rescuing me from such a difficulty. After browsing through the the web and finding tips that were not pleasant, I thought my life was gone. Living without the solutions to the difficulties you have resolved by means of your website is a critical case, as well as the ones which could have negatively damaged my career if I hadn’t encountered your web page. Your main expertise and kindness in handling the whole thing was tremendous. I am not sure what I would have done if I had not come across such a subject like this. It’s possible to at this moment look forward to my future. Thank you so much for the professional and effective guide. I won’t think twice to suggest your blog to any person who wants and needs support on this issue.

golden goose · 10 januari 2022 kl. 16:44

Thank you a lot for providing individuals with such a superb chance to read critical reviews from this site. It is often so excellent and full of a great time for me and my office fellow workers to visit the blog nearly 3 times weekly to find out the fresh tips you will have. And indeed, I am usually motivated concerning the remarkable opinions you serve. Some 2 facts in this post are rather the most suitable we have all had.

kd 10 · 11 januari 2022 kl. 23:15

I simply wanted to construct a message in order to say thanks to you for those nice points you are giving out at this site. My extended internet search has finally been recognized with reliable facts and techniques to write about with my family and friends. I would point out that most of us readers actually are quite blessed to exist in a superb network with so many brilliant people with interesting methods. I feel somewhat happy to have encountered your entire web page and look forward to really more excellent moments reading here. Thanks a lot once more for everything.

off white · 11 januari 2022 kl. 23:15

Thanks for all your valuable work on this web page. My mother takes pleasure in carrying out internet research and it is simple to grasp why. We all learn all about the powerful manner you create vital tips and tricks through your blog and even cause contribution from people on that situation and our favorite simple princess is undoubtedly discovering so much. Take pleasure in the rest of the year. Your carrying out a powerful job.

kyrie 7 shoes · 13 januari 2022 kl. 7:05

I have to express thanks to the writer just for bailing me out of this instance. Right after checking throughout the online world and obtaining ideas which are not helpful, I assumed my entire life was gone. Living without the approaches to the difficulties you have sorted out by way of your guideline is a critical case, and ones that might have in a negative way damaged my career if I hadn’t encountered your blog post. That understanding and kindness in playing with all the details was invaluable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I’m able to at this time relish my future. Thank you very much for this professional and effective help. I won’t be reluctant to propose your web site to any individual who will need assistance on this area.

jordan 6 · 14 januari 2022 kl. 15:49

I am writing to make you be aware of what a useful experience my friend’s princess developed browsing the blog. She came to find a good number of things, with the inclusion of how it is like to have an awesome teaching heart to let other people just completely grasp specific very confusing things. You really surpassed readers’ desires. Thank you for coming up with these beneficial, trusted, explanatory and as well as unique tips on this topic to Evelyn.

kyrie irving shoes · 16 januari 2022 kl. 0:57

I definitely wanted to write a quick word in order to say thanks to you for the splendid instructions you are giving out at this site. My time intensive internet lookup has at the end of the day been compensated with pleasant facts and techniques to talk about with my friends and classmates. I ’d declare that we site visitors are truly fortunate to exist in a good network with many marvellous people with great pointers. I feel very privileged to have discovered your website page and look forward to some more amazing minutes reading here. Thank you again for all the details.

yeezy · 16 januari 2022 kl. 20:46

I wanted to write down a brief remark to express gratitude to you for some of the magnificent tricks you are giving at this website. My considerable internet lookup has at the end been paid with incredibly good points to write about with my family members. I would say that most of us site visitors actually are truly endowed to be in a fine community with many awesome individuals with beneficial tips. I feel quite privileged to have used your website and look forward to tons of more amazing minutes reading here. Thank you again for all the details.

yeezy boost 350 · 18 januari 2022 kl. 2:01

Thanks for all your work on this blog. Kim really loves making time for research and it is easy to see why. My partner and i notice all of the dynamic tactic you produce great techniques through this web site and attract contribution from visitors on the concept plus our child has always been learning a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. You have been conducting a stunning job.

jordan 11 · 19 januari 2022 kl. 9:39

I precisely desired to say thanks once again. I’m not certain what I could possibly have achieved without the actual creative concepts contributed by you relating to such theme. It actually was an absolute alarming situation in my circumstances, however , witnessing your well-written style you handled that took me to weep with happiness. Now i’m grateful for the guidance and have high hopes you know what an amazing job you were doing educating the others through a site. More than likely you have never come across all of us.

yeezy · 20 januari 2022 kl. 17:20

I wanted to write you the tiny remark so as to say thanks again for those unique concepts you have shared in this case. It has been really seriously open-handed with people like you to make publicly all that a number of us might have marketed as an e-book to help make some cash for themselves, even more so considering that you could have tried it in the event you desired. These guidelines also served to become good way to realize that most people have a similar interest really like my very own to know good deal more in regard to this matter. I think there are thousands of more pleasant periods in the future for individuals that browse through your blog post.

golden goose · 20 januari 2022 kl. 17:21

My wife and i got now comfortable when John could deal with his investigation because of the ideas he obtained out of your web pages. It’s not at all simplistic to just find yourself giving for free procedures others may have been trying to sell. So we recognize we now have the blog owner to be grateful to for that. All the explanations you’ve made, the straightforward website menu, the friendships you will aid to instill – it is many extraordinary, and it is letting our son and the family recognize that that matter is amusing, which is seriously serious. Thank you for all the pieces!

golden goose sale · 20 januari 2022 kl. 17:26

My wife and i have been now comfortable that Albert managed to carry out his basic research by way of the ideas he was given out of your weblog. It is now and again perplexing to just possibly be offering instructions which often some people may have been selling. We really understand we now have the writer to thank for this. These explanations you’ve made, the simple blog menu, the relationships you help promote – it’s all exceptional, and it’s really letting our son and us understand this topic is exciting, and that is extraordinarily important. Thank you for the whole lot!

1inception · 13 januari 2022 kl. 1:57

2improve

chat random gay · 14 januari 2022 kl. 12:16

gay couple chat https://bjsgaychatroom.info/

about dating gay spanish men rtics · 14 januari 2022 kl. 15:12

elderly gay men dating site https://gaypridee.com/

zoom chat gay · 14 januari 2022 kl. 18:41

chat de gay usa avenue https://gaytgpost.com/

gay online chat · 14 januari 2022 kl. 22:51

gay phone chat meet locals ”welcome to the https://gay-buddies.com/

gay single free dating sites without registering · 15 januari 2022 kl. 13:12

best dating apps 2018 gay men https://speedgaydate.com/

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *