Hoppa till innehåll

Om starka offentliga finanser

Gårdagen kom för min del att handla om politiken för exitstrategier och hållbara offentliga finanser där min strävan är att parlamentet ska vara tydligt på kravet att underskotten i medlemsstaterna nu snarast möjligt ska återgå till inom ramen för stabilitetspakten samtidigt som denna nu måste skärpas inför framtiden.

Alternativet till en snabb exitstrategi är kvardröjande stora underskott som skapar än högre statsskulder med tillhörande växande räntekostnader. Det tränger undan både välfärdskostnader och investeringar samtidigt som det pressar upp räntor som motverkar konjunkturuppgången.

Arbetet med hedgefonder och investeringsfonder har för min del nu lett till att industriella holdingbolag inte ska betraktas som värdepappersföretag. Det kan synas självklart men så har det inte varit i det förslag som kommissionen presenterat, eller i det utkast till rapport som parlamentet arbetat med, än mindre har det varit så i förhandlingarna i rådet. Det har sin betydelse eftersom det innebär att stora koncerner som präglar det svenska näringslivet inte behöver inrätta sig efter en rapportering och struktur som krävs av just värdepappersföretag och som försvårar industriell och långsiktig verksamhet.

En första diskussion i ekonomiska utskottet kring den europeiska banktillsynen blev det också, där jag underströk att jag hellre ser skärpta regler för att nationella tillsynsmyndigheter ska säkra att det finns fonder för att täcka bankers åtaganden även i andra länder, gentemot insättare utanför den egna medlemsstaten snarare än att vi bygger upp en stor europeisk fond för detta.

Så blev det också diskussioner kring det Östra partnerskapet, som är EU´s ramverk för att samarbeta med Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbadjan. Från det azerbadjanska parlamentet sa man sig vilja vara solidarisk med företrädare för det ickelegitima vitryska parlamentet när vi den närmaste tiden skapar en parlamentarisk församling för detta samarbete.

Nu står närmast på agendan besök av muffare, innovationskonferens, gruppmöten och plenarsession.