Hoppa till innehåll

Om apotekens ökade tillgänglighet och prisutvecklingen

Myndigheten för tillväxtanalys genomförde 2012 en analys över avregleringen av Apoteksmarknaden. Den visade att antalet apotek hade ökat med mer än en tredjedel, att antalet försäljningsställen för icke-receptbelagda läkemedel ökat från 0 till 6000 samt att prisutvecklingen på icke-receptbelagda läkemedel i princip följt konsumentprisindex, om än något högre, dock att de ökade snabbare före avregleringen.

I rapportens sammanfattning om prisutvecklingen skrivs följande:

”Prisökningstakten för receptfria läkemedel enligt läkemedelsprisindex (LMPI) har varit något högre än inflationen mätt som KPI från januari 2008 till oktober 2012. LMPI har ökat med cirka 8,5 procent medan KPI ökat med cirka sju procent under perioden. Läke- medelsprisindex ökade dock relativt mer fram till årsskiftet 2009/2010 medan KPI ökat mer än LMPI sedan dess. Annorlunda uttryckt har läkemedelsprisindex huvudsakligen ökat under tiden innan Apoteket AB mötte faktisk konkurrens, men prisökningstakten har sedan dess mattats av.”

 

Vad gäller tillgängligheten pekade rapporten inte bara på det radikalt ökade antalet apotek och tillkomsten av 6000 försäljningsställen utan de radikalt ökade öppettiderna, från i snitt 42 timmar till 53 timmar i veckan. Det är en omfattande ökning av tillgängligheten. Den ökade tillgängligheten är också bidragande till en något ökad prisutvecling.

”Det har tillkommit 330 apotek sedan avregleringen år 2009, vilket motsvarar cirka 36 pro- cent. Den genomsnittliga apotekstätheten, det vill säga antal invånare per apotek, var tidi- gare näst sämst i Europa efter tätbefolkade Danmark. I september 2012 var apotekstätheten cirka 7 600 invånare per apotek, att jämföra med cirka 10 000 i juli 2009. Apotekstätheten har alltså ökat väsentligt i Sverige sedan apoteksreformen även om det förekommer regionala skillnader. Detta innebär att det stora flertalet av Sveriges konsumenter fått en mycket hög eller hög tillgänglighet till apotek medan situationen är oförändrad i områden som karaktäriseras av låg eller mycket låg tillgänglighet. Vad gäller tillgängligheten till receptfria läkemedel torde denna väsentligt ha förbättrats överlag till följd av det stora antalet övriga försäljningsställen, som uppgår till cirka 6 000. Slutligen har apotekens öppettider ökat markant från i genomsnitt 42 till 53 timmar/vecka.”

Sedan dess har självfallet priserna utvecklats. Knappast på grund av avregleringen och konkurrensen som kostnadsutveckling som sådan samt en mer varierad prisbild på grund av konkurrens och ökat tillgänglighet.

Ett mönster som är viktigt att se är att lägstapriserna har sjunkit för ett stort antal receptfria läkemedel. Bilden som sätts av motståndare till avregleringen att tillgänglighet har minskat och priser ökat på grund av avregleringen är fel.

Det var också på sin tid fel att hävda att privat äldreomsorg var sämre på grund av att man vägde blöjor. Tvärtom visade det sig i Carema-skandalen att det aktuella äldreboendet kvalitetsmässigt hade utvecklats. Det var också fel och matematiskt snedvridet att hävda att Sverigedemokraterna hade ökat kraftigt på Östermalm när det i själva verket var så att partiet i valet 2014 hade sämst utveckling i de valkretsar som granskades. Däremot är dessa fall ett uttryck för vad en journalistisk opinionsbildning vill hävda.