Pressmeddelande: Kommissionen borde utvärdera genomförda reformer för banksektorn innan den driver igen om nya

  • av

– Problemet med kommissionens förslag till gemensam bankavvecklingsmyndighet är att det visserligen frigör banker från medlemsstaterna men också frigör medlemsstaterna från sitt ansvar för bankers stabilitet. Det innebär att ansvaret för bankkrishantering flyttas från den nivå där de ekonomiska resurserna finns till en nivå där man visserligen kan fatta beslut men inte ta ansvar för de ekonomiska konsekvenserna. Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp, EPP-gruppen, sedan EU-kommissionen idag presenterat sitt förslag till gemensam bankavvecklingsmyndighet för euroländerna. Förslaget kan ses om del två i den bankunion som nu arbetas fram och där den nya tillsynsmyndigheten under ECB utgjorde det första steget.

– På gemensam europeisk nivå kommer det inte att finnas tillräcklig finansiell förmåga för att hantera krisande banker i händelse av en systemkris i en medlemsstat eller inom unionen. Det innebär att ansvarstagandet för banker i kris faller på andra medlemsstater än på den där krisen uppstår. Det riskerar att leda till en svagare tillsyn och kontroll av banker.

– Samtidigt innebär beslutsfattandet när det gäller att stänga ner en bank svåra politiska ställningstaganden som kräver ett medborgerligt förtroende. Det är inte säkert att en myndighet långt bort kommer att ha det allmänna förtroendet, understryker Gunnar Hökmark.

– Det vore bättre om kommissionen utvärderade resultatet av genomförda reformer och ny lagstiftning innan man la ytterligare förslag som riskerar att skapa politiska problem och oklarheter, avslutar Gunnar Hökmark.