Hoppa till innehåll

Oacceptabelt förslag om digital upphovsrätt – artikel i Svenska Dagbladet

Det låter på vissa debattörer som att EU nu avskaffar friheten på internet. Det är ytterligare en i raden av överdrifter och felaktigheter som sprids om den nya upphovsrättslagstiftning som behandlas i Europaparlamentet. Det förtar dock inte det faktum att förslaget som det ser ut nu är för oss oacceptabelt och behöver ändras för att inte lägga krokben för digital innovation och fri och tillgänglig information och kultur på internet. Därför röstar vi nej när Europaparlamentet tar ställning till utskottets förslag i början av juli.

Därmed uppnår vi förhoppningsvis det som Löfvens regering misslyckats med i förhandlingar med andra medlemsstater, nämligen att skapa en modern och konkurrenskraftig upphovsrätt som även fungerar på digitala plattformar.

Upphovsrätten är nödvändig för svensk konkurrenskraft och för att kreativa jobb ska växa fram i Sverige. Att däremot ställa krav på uppladdningsfilter för internetplattformar och tvinga sökmotorer och hemsidor att betala för länkar till tidningsartiklar är helt fel väg att gå. Välmenta regler på internet kan lätt få oanade konsekvenser.

Upphovsrätt liksom annan intellektuell äganderätt är viktig för att nya jobb ska växa fram i en kunskapsbaserad ekonomi som Sveriges. Det är också ett område där det finns ett stort mervärde av EU-gemensamma regelverk, särskilt för mindre svenska företag. Gemensamma regler ger tillträde till EU:s inre marknad med 500 miljoner konsumenter.

Nuvarande EU-lagstiftning är från 2001 och därför är vi i grunden positiva till att den digitala upphovsrätten ses över. Det är nödvändigt för en välfungerande digital inre marknad.

Vi vill att internet ska präglas av färre gränser och hinder. Det är därför vi ställer oss kritiska till förslaget, som i stället för att förenkla användningen av sociala plattformar för spridning av information och kultur, skapar hinder för innovation och nya företag att växa fram inom IT-sektorn.

En del av förslaget, artikel 11, ger tidningar ensamrätt till sina digitala publikationer och kan därmed kräva betalt för textutdrag, bilder och rubriker. Förespråkarna anser det nödvändigt för att finansiera en fri och oberoende press, men när liknande krav har införts i Tyskland och Spanien har det fått motsatta effekter och tvärtom minskat trafiken till nyhetssajter. Det har därtill skapat en osäkerhet för mindre aktörer och privata användare som inte vet hur de ska förhålla sig till reglerna.

En annan del av förslaget, artikel 13, ställer krav på plattformar att filtrera allt material i syfte att kontrollera att det inte skyddas av upphovsrätten. Om så inte sker väntar dryga böter. För större aktörer är detta ett mindre problem, som i vissa fall redan använder liknande tekniker. För mindre och nya plattformar skulle dock ett sådant krav innebära en svårighet att växa och utvecklas. Till detta kan läggas risken att också material som inte är upphovsrättsskyddat filtreras bort.

Vi moderater var också kritiska till EU:s dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft tidigare i maj och som har lett till en omfattande byråkrati och ett lika omfattande regelkrångel. Det har framförallt försvårat för internetanvändare och mindre företag, medan advokater och konsulter har täljt guld för att hjälpa företagen att leva upp till kraven.

Vi känner samma oro kring det här lagförslaget. Otydliga regler och oproportionerligt höga krav på företagen kombinerat med risken för dryga böter lägger en våt filt över företagsamheten. Det drabbar i första hand användarna, men innebär i förlängningen att innovativa företag och investerare väljer bort Europa.

Dessvärre har debatten kring förslaget omgärdats av halvsanningar och rena felaktigheter. En kollega till oss i Europaparlamentet har till och med jämfört det liggande förslaget med den kinesiska kommunistregimens censur. Det är en befängd jämförelse som inte bidrar till annat än att öka misstänksamheten och oron hos medborgarna.

Vi europaparlamentariker, liksom opinionsbildare, har ett stort ansvar för att debatten kring EU och den lagstiftning vi beslutar om förs på saklig grund. I det här fallet är den sakliga debatten en förutsättning för att säkerställa ett öppet internet, en konkurrenskraftig ekonomi och en modern upphovsrätt. Ännu är frågan inte avgjord och vi ska göra vad vi kan för att säkerställa att en uppdaterad upphovsrätt är förenlig med den digitala miljön och blir en språngbräda för europeisk innovation och positionerar Europa i främsta ledet för digital utveckling.