Hoppa till innehåll

Nu hotas Sveriges välfärd – artikel SVT Opinion

  • av

Det står svart på vitt i andra delen av Ilmar Reepalus utredning om att begränsa det privata företagandet inom välfärden att det är vinst i sig han vill bekämpa. Det handlar om ett angrepp på det svenska företagande som saknar motstycke i vår historia. 

Den första delen av Reepalus utredning mötte stenhård kritik. Konkurrensverket slog fast att det inte finns några så kallade “övervinster” och kritiserade skarpt förslaget att den svenska staten ska reglera vinster.

Kammarrätten ifrågasatte bland annat om förslaget stämmer överens med den av vår grundlag skyddade näringsfriheten. Advokatsamfundet gick på samma linje och menade att förslaget strider mot regeringsformen och att det finns en stor risk att det dessutom strider mot EU-rätten.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samlade bedömning var att de “inte kan tillstyrka utredningen”.

Hårdast av alla var Riksrevisionen. I deras yttrande lyftes allvarliga brister både i utredningen och de förslag som lagts fram. Den vård och skola som drivs av privata företagare och näringsidkare skulle i högre grad än vad utredningen hävdar komma att slås ut.

Ekonomistyrningsverket delade den analysen och lyfte också fram den negativa effekt det riskerar att få på hela den svenska ekonomin och i synnerhet kommunernas.

Nu har Reepalu trots den omfattande kritiken fortsatt på inslagen linje. Utredningen påstår att det inte går att mäta kvalité i skola, vård och omsorg. Till skillnad från byggnation och sophämtning. 

Det är fel.

Det går att mäta inom vård, skola och omsorg och det är trots allt viktigare än sophämtning. I dag ser vi hur uppskattad den vård som sköts av privata utförare är: år efter år är de privata vårdcentralerna de mest populära enligt SKL:s patientenkätundersökning.

Där ser vi hur 16 av landets 20 mest populära vårdcentraler drivs i privatregi, hur den privata vården har högst patientnöjdhet i 16 av 21 landsting och regioner samt hur patienterna i snitt ger högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de landstingsdrivna mottagningarna.

Det Reepalu vill genomföra är den största nedläggningen av välfärd och företag i Sveriges historia. 

Närmare 340 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. I grundskolan rör det sig om 15 procent av alla elever vilket är över 160 000 elever. Mer än var fjärde av landets gymnasieelever kommer på motsvarande sätt att förlora sin skola. Det handlar alltså om över 240 000 elever som nu ska återgå till kommunala grundskolor och gymnasium som inte finns.

Nedläggningen av privat sjukvård kommer att få än större konsekvenser.

Den privata sjukvården har utvecklats på grund av att den offentliga sjukvården inte hade kapacitet och förmåga att ge den vård som behövdes i tid.

I dag drivs nästan 45 procent av alla Sveriges vårdcentraler i privatregi. I Stockholms län rör det sig om två av tre vårdcentraler. I Skåne ser vi hur sex av tio vårdanställda inom primärvården jobbar på de privata företagen.

Ilmar Reepalu vill inte lägga ner den verksamhet som fungerar dåligt utan den som fungerar så bra att den ger vinst.

Det är ett renodlad socialistiskt angrepp på privat företagande, på vinsten och på människors rätt att bestämma. Det är det mest omfattande angreppet på svenskarnas välfärd någonsin.

Det måste stoppas.