Donald Trump vann presidentvalet 25 år efter det att ett nytt Europa formades hösten 1991. De baltiska staterna återupprättade sin självständighet tidigt den hösten. Under december månad fattades sedan besluten för att upplösa Sovjetunionen.

Det var friheten som vann och den fria världen blev större. Europa återförenades och miljoner människor blev fria medborgare. Två viktiga förutsättningar hade präglat vägen till frihet.

Den ena var Nato. Under decennier hade Nato varit en förutsättning för demokratins försvar i Europa. Den andra var EU. EU band demokratiska länder samman och formade en ekonomisk gemenskap som gav välstånd, fred och säkerhet.

Under de 25 år som har gått sedan dess har EU varit en kraft för att integrera ekonomier och göra nya demokratier till självklara delar av Europa. Nato har under den tiden gett den europeiska fredsordningen stabilitet, tack vare det amerikanska engagemanget. Nu hotas mycket av detta.

Skuggorna från Moskva sträcker sig långt in i Europa. Det är skuggor av hot, korruption, cyberattacker, desinformation, påverkanspolitik och olika former av militär aggression. Det sträcker sig längre än Warszawapaktens förband en gång gjorde.

Den ryska upprustningen har ett särskilt fokus på Arktis och Östersjön med nya specialförband och ny avancerad militär förmåga. Upprustningen syftar till att skapa en militär styrka som får andra att ge vika och ge med sig snarare än till krig. Men Ryssland har också visat, som vi ser i Ukraina, att man är beredd till krig.

Med valet av Donald Trump riskeras mycket av det som varit grunden för stabilitet och säkerhet. Den transatlantiska länken är med Trump osäker och ifrågasatt. Det blir lättare för Ryssland att hota eller utöva påtryckningar på de baltiska staterna.

För mig understryker detta vikten av att vi stärker det europeiska samarbetets säkerhetspolitiska institutioner. EU formades en gång för att möta just de hot vi nu står inför. Hoten mot vår fred, säkerhet och välstånd. Det faktum att samarbetet nu prövas är ett uttryck för att det behövs, inte för att det är ett problem.

Nato blir nu viktigare än någonsin. Den osäkerhet som Donald Trump har skapat är till nackdel för europeisk säkerhet och global stabilitet. Nato är en samarbetsorganisation där de europeiska staternas gemensamma försvarsansträngningar spelar stor roll. Vare sig Trump eller någon annan amerikansk president styr Nato. Det gör medlemsländerna tillsammans. En amerikansk president som är engagerad för Nato har stort inflytande, annars kanske inget alls.

Det försvar som är avgörande för de baltiska staterna, Polen och alla de länder som en gång var bakom järnridån – liksom Europa i sin helhet – beror på den sammanhållning som Nato kan uppnå. Sverige bör för sin egen säkerhet och för att kunna bidra till den europeiska stabiliteten bli medlem i Nato.