Hoppa till innehåll

Några utgångspunkter inför 2020

 • Den liberala demokratin är hotad men inte så svag som dess vänner tror, snarare så stark som dess fiender fruktar. 
 • Den liberala demokratin och marknadsekonomin har gett världen en väldig tillväxt av välstånd som innebär att antalet riktigt fattiga är färre än någonsin i modern tid. Antalet riktigt fattiga i världen fortsätter att minska medan vi läser detta samtidigt som människors ökade välstånd växer. 
 • Det är gemensamt med andra demokratier vi värnar vår säkerhet och det öppna samhället. Europeiska Unionen är avgörande för att vi ska kunna utveckla Europa tillsammans med andra demokratier istället för att bli en funktion av andra. Nato är en grundsten för vår säkerhet redan i dag men en lös sådan så länge vi är allianslösa men lika utsatta som andra.
 • Den snabba ökningen av välstånd har inneburit att färre människor dör i sjukdomar eller i naturkatastrofer. Flertalet stora sjukdomar har nedkämpade eller har begränsats samtidigt som fler än någonsin äter sig mätta. Barnadödlighet lägre även i tidigare fattiga länder samtidigt som den förväntade livslängden större. 
 • Det är i de länder som demokratin, marknadsekonomin och frihandeln inte har nått som fattigdomen biter sig fast bland de vanliga medborgarna. 
 • Inget folk har någonstans valt att inte få välja sina ledare eller att ha en politisk kultur som innebär att man kastas i fängelse eller torteras på grund av att regimen ogillar en. 
 • I en värld av tillväxt och ökad konkurrens finns inget skäl till varför Europa eller Sverige ska släpa efter. Det innebär inte bara en risk för vårt välstånd utan också för att demokratin ska stå svagare när länder som Kina får allt större ekonomisk makt. 
 • Att vi har mindre nytt företagande och färre små företag som blir stora och globalt dominerande beror inte på européerna utan på företagandets förutsättningar i Europa. Det är självvalt eftersom vi valt höga skatter, överreglerade arbetsmarknader och välfärdslöften utan välfärd. 
 • Det är genom liberala reformer som vi stärker svensk ekonomi, som utvecklar företagande, mångfald och välstånd liksom framtida konkurrenskraft samt ett samhälle som är större än staten vilket är avgörande för en stark demokrati. 
 • De ekonomier som drabbades hårdast av finanskrisen 2008 präglades av snabbt stigande offentliga utgifter och konsumtion som inte motsvarades av produktion. Det var inte nyliberal politik som underminerade Greklands, Spaniens, Portugals, Italiens eller Storbritanniens ekonomier utan utgiftspolitik som byggde på föreställningen att om man gör av med mer pengar än man har får man mer pengar än vad man hade. 
 • Det var inte på grund av euron utan på grund av okontrollerad utgiftspolitik som krisen drabbade skuldsatta länder. EU drev inte fram besparingar utan det gjorde bristen på pengar och bristen på lån. EU gav drabbade länder lån som gjorde det möjligt att fortsätta med viktiga utgiftsprogram trots krisen. 
 • Med euron hade Sverige haft en stabilare valuta när vår krona var övervärderad och motverkade export liksom när vi nu har haft en undervärderad krona som gjort oss fattigare och motverkat produktivitetsutveckling. 
 • Det faktum att Sverige i dag har lägst tillväxt per capita i EU och tillhör dem med lägst tillväxt i Europa beror tyder inte på att en egen valuta gör vår ekonomi starkare. Det visar däremot att vi har fört en politik som gjort att Sverige har mindre tillväxt och högre arbetslöshet. Det går inte att skilja detta från det ansvar som regeringen har. 
 • Det är heller ingen tillfällighet att Sverige har en snabbt växande brottslighet med dödsskjutningar, avrättningar och bombdåd som gör oss unika bland varje jämförbart land. Den uppenbara förklaringen är att ansvariga politiker inte velat se utvecklingen, förklarat bort den med att den i själva verket gick i andra riktningen eller helt enkelt inte såg den komma när den år efter år kom. 
 • En snabbt växande brottslighet behöver inte förklaras utan bekämpas på grund av sin kriminalitet och den skada den innebär för vårt samhälle. Men förklaringen är självfallet passivitet, en tro att det är tolerans att inte tala om migrationspolitikens utmaningar och den brottslighet som växer fram i parallellsamhällen och en handfallenhet när det gäller att bekämpa brott och straffa brott. En skola som misslyckas med sina mål och en skolpolitik som bekämpar bra skolor istället för dåliga är ett annat skäl. 
 • Det är vare sig fascism eller nazism att verka för att det ska vara tryggt att gå hem på kvällen, att rån och mord bestraffas och att brottslingar som är medborgare i andra länder utvisas. Det är lika lite främlingsfientlighet att bekämpa den brottslighet som drabbar flyktingar och invandrare mer än andra. 
 • Kritik mot de uppfattningar som debattörer i media för fram oavsett om de är journalister eller bara tyckare är inte ett hot mot yttrandefriheten eller tryckfriheten, lika lite som det är ett hot mot fria media. Fria media, yttrandefrihet och tryckfrihet är till för samhällsdebatt och för att ingen åsikt ska vara helig eller klassificeras som sanning. Den inställningen har man i helt andra samhällen än det svenska. 
 • En regering måste kunna agera mot de hot som möter vårt land. Det gäller både grov brottslighet och de hot som regimer som den kinesiska, den ryska eller den iranska innebär för omvärlden liksom de hot som extremism innebär. 
 • Nazism och fascism är liksom kommunism ett uttryck för inte bara förakt för människovärdet utan också den enskildes rätt. De som missbrukar dessa begrepp för att svartmåla politiska motståndare gynnar dem som vill gömma sin extremism bakom andras politiska motsättningar. En statsminister som hävdar att Sverige står på gränsen till nazism och fascism gör inte bara demokratin en otjänst, han underminerar det kitt som binder demokrater samman och gör Sverige svagare inför andra länder. 
 • De som under de senaste 6 åren har låtit politiken underordnas positionsspelet mot Sd har motverkat den politik och de reformer som Sverige behöver och mer än någon annan gynnat Sd samt den främlingsfientlighet som växer ur missförhållanden, bristande integration och brottslighet. Tron att man kan värna demokratin genom att försöka beskära de majoriteter svenska folket har röstat för gör demokratin en otjänst. 
 • Sverige är ett fantastiskt land som ska vara öppet för vars och ens insatser, där vi alla kan uppsatta det vi bidrar med oavsett varifrån vi kommer men där vi också ställer kravet på att alla ska ha rätten att utveckla sig själva utifrån de frihetens lagar som gäller i vårt land. Vi kan vara ledande i företagande, forskning och framsteg när det gäller klimatpolitiken men det förutsätter en regering som kan och vill fatta beslut. En regering som har som överordnat mål att förhålla sig till ett annat parti hellre än till verkligheten är dömd att misslyckas och till att spela extremister i händerna. 

 • Vi behöver en klimatpolitik som bygger på utveckling, innovationer och ekonomisk tillväxt som gör det möjligt att övergå från gamla lösningar till ny teknologi. Det är inte symbolpolitik som krävs utan konkreta politiska val som innebär att fossila bränslen stannar i marken. Det kräver att vi har råd att ställa höga krav, att vi kan investera och att vi har en fri handel som sprider välstånd och driver fram teknisk utveckling globalt.  

 • Det är ansvarslöst att lägga ner kärnkraft som motsvarar 15% av Sveriges totala CO2 utsläpp. Det svenska flyget släpper ut 7 gånger mindre än vad regeringen nu låter släppas ut genom avvecklingen. Samtidigt kan vi i Sverige liksom hela världen fortsatt minska utsläppen, om vi utvecklar flyget.
 • Vi behöver liberala reformer för arbetsmarknad och bostadsmarknad, en reformpolitik som stärker sjukvårdens aktörer på bekostnad av regionala planekonomier och tar vara på att vi har fler läkare än de flesta andra länder, en skolpolitik som ställer krav på alla och ser till att dåliga skolor avvecklas och bra skolor får växa, som gör lärare till hjältar och till framtidens ledare. 
 • Sverige kan med alla som bor här vara ett ledande land för att stå för frihet, tolerans frihandel och öppenhet liksom för växande välstånd med en tillväxt som förenas med minskande koldioxidutsläpp om vi för en politik som integrerar, leder till företagande, forskning och till att vi i Sverige har en utveckling i världsklass. Det är bara att börja utnyttja våra möjligheter, släppa företagande och företagsamhet loss samtidigt som vi låter människor växa med ansvar och frihet.