Hoppa till innehåll

Mot en europeisk energimarknad

Lättare att teckna kontrakt med flera elleverantörer

Flera ändringsförslag syftar till att göra det lättare för konsumenter att teckna kontrakt med flera elleverantörer parallellt och därigenom öka konsumenters valfrihet, förhindra att dominerande producenter stänger marknaden för nya aktörer och på så sätt förbättra konkurrensen. I syfte att åstadkomma det måste det råda lika regler för samtliga elproducenter vad gäller tillträde till nätet, vilket framhålls i ändringsförslagen.

En fungerande marknad det bästa sättet att säkra energitillgången och kostnadseffektiviteten

Priser ska inte regleras. En fungerande marknad är det bästa sättet att skapa incitament för att investera i nya nätstrukturer och ny energi och mest effektivt när det gäller att åstadkomma förbindelser över nationsgränserna. Det är en förutsättning för en fungerande europeisk energimarknad, för att säkra energitillgången för samtliga konsumenter och för vidareutvecklingen av hållbara energikällor.

Det överordnade målet är en europeisk energimarknad

Gunnar Hökmark understryker också att målet med den nya förbättrade energilagstiftningen är att skapa en europeisk energimarknad. Integrera marknader på regional nivå bör ses som ett första, men på intet sätt tillräckligt steg, mot en europeisk energimarknad. Medlemsstaterna och de nationella reglerande myndigheterna bör underlätta nya producenters tillträde över gränserna.

Ingen smygökning av koldioxidutsläpp

Konsekvensen av att lägga ned kärnkraftverk får aldrig bli högre koldioxidutsläpp. Flera ändringsförslag syftar därför till att förhindra att kärnkraftverk läggs ned och ersätts av kolkraft. Läggs ickekoldioxidbaserade kraftverk ned, ska respektive medlemsstats mål vad gäller andelen energi från förnyelsebara energikällor på motsvarande sätt, höjas.

Tillträde för tredje land

I syfte att åstadkomma mer tydliga krav vad gäller tillträde för tredje landsaktörer till det europeiska nätet, har Gunnar Hökmark lagt ett ändringsförslag om att avtal med tredje land måste baseras på ratificeringen av the European Energy Charter.