Hoppa till innehåll

Moderaternas röstförklaring till EU:s långstidsbudget 2014-2020

  • av

Europaparlamentet röstade i tisdags om ett interimbetänkande om EU:s flerårsbudget för 2014-2020 . Se nedan Moderaternas röstförklaring till förslaget till ny långtidsbudget;

Moderaterna röstade idag emot interimbetänkandet om flerårsbudgeten eftersom vi inte kan ställa oss bakom Europaparlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen om den höjning av budgetnivåerna som präglar rapporten.

Vi anser att förslaget till ny långtidsbudget riskerar att förvärra en klyfta som redan idag präglar EU. I stället för att prioritera utgifter har kommissionen och parlamentets majoritet valt att kräva ökade utgifter och införandet av EU-skatter för att den vägen få in mer pengar från medborgarna.

Den höjning som föreslås är inte försvarbar på grund av bristen på prioriteringar och framförallt inte med hänsyn till de mycket omfattande besparingar som flertalet av medlemsstaterna måste göra med hänsyn till stabilitetspaktens krav och verklighetens förutsättningar. Dessa besparingar präglar utgiftsområden i medlemsstaterna som har stor betydelse för medborgarnas trygghet, utbildning och välfärd som inte kan kompenseras för genom de uppgifter som åvilar unionen. Därför kommer ökade utgifter inom ramen för flerårsbudgeten ytterligare försvåra medlemsstaternas budgetkonsolidering. Belastningen på medborgarna och på medlemsstaterna blir inte mindre genom införandet av nya egna medel eftersom det i slutändan är samma skattebetalare som betalar även de föreslagna EU-skatterna.

Vi löser inte Europas problem genom att ökade offentliga utgifter inom ramen för EU-budgeten. Vi bidrar till att lösa Europas problem genom att EU och medlemsstaterna använder sina inkomster så effektivt som möjligt och prioriterar de viktigaste utgifterna. Stora bidrag till jordbruk runt om i Europa bidrar inte till tillväxt och nya jobb, det gör däremot investeringar i innovation och i forskning. Förslaget till långtidsbudget saknar mot den bakgrunden prioriteringar för att offensivt bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

EU:s långtidsbudget måste moderniseras och effektiviseras för att stimulera ekonomisk tillväxt i Europa. Föråldrade utgiftsposter måste revideras och istället satsas på tillväxtskapande områden såsom forskning och utveckling.  Sammanhållningspolitiken bör koncentreras till att uppmuntra forskning, utveckling av nytt företagande samt infrastruktur som binder samman Europa och ger Europas regioner en konkurrenskraft som bidrar till integration och sammanhållning.

Medlemsstaterna står inför svåra budgetpolitiska utmaningar som kräver prioriteringar och de prioriteringarna måste också göras på EU-nivå. Annars både försvåras medlemsstaternas arbete på att minska underskott och skuldbördor och undermineras den politiska legitimiteten för detta. Det är mot denna bakgrund som vi inte har velat ge vårt stöd till kraven på en kraftigt utökad EU-budget.