Hoppa till innehåll

Med fokus på de problem vi har

En dag som för min del började med en paneldebatt med fokus på den europeiska bankindustrin. För min del är det viktigt att peka på hur underinvesterad den europeiska ekonomin är och att det är bristen på lönsamhet tillsammans med för höga kostnader för utlåning som bidrar till detta.

 

Den stora diskussionen om Europas ekonomiska problem saknar en tydlig definition av vilka problem vi måste lösa. Det är för det första inte låg inflation som är problemet. Låg inflation har vi på grund av låga oljepriser, en global ekonomisk utveckling som gett högre produktivitet samt internetekonomins omdaning av samhällsekonomi.

 

I Europa har vi till synes en låg efterfrågan. Det är dock inte helt rätt eftersom de stora underskotten är ett uttryck för efterfrågestimulanser som är större än vi har råd med. Men efterfrågan är likväl för låg på grund av osäkerheten om de offentliga finanserna och den ekonomiska stabiliteten.

 

Däremot har centralbankerna och regeringarna gjort vad de har kunnat göra för att stärka efterfrågan. Det är bara det att den efterfrågan som nu utvecklas leder till stigande tillgångsvärden och på konsumtion där Europas krisekonomier saknar konkurrenskraft att möta och få tillväxt genom.

 

Vårt grundläggande problem är utbudsekonomin. För få investeringar eftersom investeringar har gjorts dyrare genom bankreformer och är mindre lönsamma genom höga skatter och fragmenterade marknader. För lite konkurrens och för lite konkurrenskraft som kan ge tillväxt.

 

Vi behöver komma bort från en agenda som tror sig kunna lösa problemen genom konstlade åtgärder för att få till stånd investeringar, som bygger på stimulanser i form av offentliga underskott, ökade offentliga utgifter, sänkta räntor och kvantitativa lättnader. De löser ett problem som inte har med vårt grundläggande problem i form av för svag konkurrenskraft, för få innovationer och för lite lönsamma investeringar. Alla dessa grundläggande problem kan vi göra något åt, men det kräver att vi inte tror det räcker med att göra pengar billigare.

 

Den ekonomiska krisen startade med för billiga pengar och för stora lån samtidigt som konkurrenskraften var för låg och investeringarna för små. Vi kan komma ut ur krisen genom en politik som gör investeringar lönsamma, konkurrenskraften högre och underskotten mindre.