Hoppa till innehåll

Löfven behöver välja väg – artikel i Eskilstuna-kuriren

Regeringens utredning för att förbjuda privata aktörer inom omsorgen har dömts ut som undermålig och kontroversiell av nästan samtliga tunga remissinstanser. Det var förra fredagen remisstiden löpte ut och röda varningsflaggor har rests om att förslagen är rättsosäkra och farliga för den svenska ekonomin. Nu behöver Stefan Löfven dra i nödbromsen innan det är försent.

Konkurrensverket har slagit fast att det inte finns några så kallade “övervinster”. De ifrågasätter skarpt tanken på att den svenska staten ska reglera vinst och lyfter fram skadliga effekter av ett sådant förslag.

Kammarrätten varnar för antal rättsliga prövningar som skulle följa om förslaget om vinsttak går igenom och går så långt att de ifrågasätter om förslaget verkligen stämmer överens med den av vår grundlag skyddade näringsfriheten.

Advokatsamfundet går på samma linje och menar att förslaget strider mot regeringsformen och att det finns en stor risk att det dessutom strider mot EU-rätten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samlade bedömning är att de “inte kan tillstyrka utredningen”.

Hårdast av dem alla är Riksrevisionen. I deras yttrande lyfts allvarliga brister både i utredningen och i de förslag som lagts fram. Den vård och skola som drivs av privata företagare och näringsidkare skulle i högre grad än vad utredningen hävdar komma att slås ut. Ekonomistyrningsverket delar den analysen och lyfter också fram den negativa effekt det riskerar att få på hela den svenska ekonomin och i synnerhet kommunernas.

Det är ett farligt förslag som vore skadligt för Sverige. Socialdemokraterna har drivits av Vänsterpartiet traditionella idéer om att motverka fritt företagande och människors rätt till valfrihet till att lägga fram ett förslag som saknar rättssäkerhet och ekonomisk funktionalitet.

Vänsterpartiet har genom hela sin historia bekämpat marknadsekonomin, privat företagande och vinst. De vet bara att de tycker illa om välfärdsföretag och att människor genom dem får en valfrihet som går vid sidan om den politiska maktens kontroll över välfärden. Att de privata alternativen ger valfrihet, tillgänglighet och högre kvalitet spelar ingen roll.

Vinstbegränsning är ett farligt förslag. Det skulle leda till minskad valfrihet, ökad ineffektivitet och med det samhällsekonomiska förluster. Vinst är endast ett uttryck för en god användning av resurser och det sista Sverige behöver är att ta bort incitament för att leverera bra service till rätt pris. Varje år går offentlig verksamhet med miljarder i förlust, vilket till skillnad från vinst i välfärden är en direkt förlust av skattekronor.

Stefan Löfven kan inte sälja ut svensk välfärd för att gå Vänsterpartiet och dess förakt för fritt företagande till mötes. Ett vinstförbud skulle bli ett dråpslag mot vår omsorg med försämrad skola och vård som resultat. Ytterst handlar det om att verksamheter som människor har byggt upp skulle komma att läggas ner, människor skulle förlora jobben och sin läkare eller skola.

Gunnar Hökmarks (M)

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet