Hoppa till innehåll

Ledarskap för frihet och förnyelse

Europa behöver ett ledarskap för frihet och förnyelse. Under lång tid har EU kunnat söka de projekt som utan politiska motsättningar kunde forma verkligheten. Nu är det verkligheten som söker sig till EU och som därmed tvingar fram viktiga politiska vägval.

Det är ett uttryck för Europaprojektets framgång men också för att vår tids utmaningar kräver ett gemensamt europeiskt agerande. Finanskrisen och den ekonomiska krisen. Klimatfrågan och miljöutmaningarna.

Kunskapssamhällets och den inre marknadens öppenhet. Förmågan att värna om en internationell rättsordning där mänskliga fri- och rättigheter är odelbara och utgör utgångspunkten för hur samhällen världen över ska utvecklas.

De kommande åren ställer stora krav på Sverige som medlemsstat och liksom på ett kraftfullt politiskt ledarskap i Europaparlamentet med förmåga till förändring och resultat. Det är i parlamentets största partigrupp som frågan om den förmågan finns kommer att avgöras. Jag vill att EPP-gruppen i Europaparlamentet ska vara den politiska kraft som driver frihet, öppenhet och förnyelse.

Det är friheten och öppenheten som måste vara ledstjärnan för politiken. Vi har ett ansvar för att ta strid mot protektionism och för att istället ytterligare öppna Europa för dess medborgare. Europaparlamentet ska vara den ledande kraften för att ställa krav på att kommissionen värnar fördraget, öppenheten och de gemensamma reglerna. Det politiska ledarskapet vill jag kunna utöva i EPP-gruppen.

Europas konkurrenskraft och nya jobb kan vi bara utveckla genom öppenheten för konkurrens, innovationer och företagande över gränserna. EU ska inte användas för att styra över andra utan för att möta gemensamma utmaningar, gemensamma hot och gemensamma möjligheter där ansvaret är gemensamt. Besluten måste tas gemensamt och konsekvenserna är gemensamma.

Det måste prägla parlamentets största grupp EPP. Med målmedvetenhet och konsekvens och genom samarbete med dem som vill verka i samma riktning.

Det är majoriteten i Europaparlamentet som beslutar om de lagar som formar förutsättningarna för det svenska samhället och för Europas förmåga till utveckling. Det är i Europaparlamentet som en politisk agenda för förändring i Europa och för hur Europa ska uppträda i världen formas.

Den inriktning och de prioriteringar som under de kommande fem åren kommer att prägla Europaparlamentets största grupp – EPP-gruppen – kommer att ha en avgörande betydelse för viktiga delar av det svenska samhällets utveckling och för Europas förmåga till ledarskap. Jag vill ha största möjliga stöd i valet 2009 för att under de kommande åren ge EPP-gruppen ett ledarskap som präglas av frihet och förnyelse.

Det handlar nu inte bara om att komma ur krisen utan om en tydlig bild var vi ska. Det är genom att nu utvecklas mot en konkurrenskraftig kunskapsekonomi, präglad av reformer för företagande, forskning och nya jobb, som Europa kan ta ledningen i den globala ekonomin och i det internationella samfundet. Det ledarskapet vill jag stå för i EPP-gruppen och i parlamentet.

Vi ska komma ur krisen, in i en vitalare och mer konkurrenskraftig ekonomi. Europa ska bidra till att världsekonomin kan återkomma till den långvariga ekonomiska tillväxt som globaliseringen har givit. Och vi ska förmå oss själva att genom reformer och öppna marknader gå i ledningen för den ekonomiska utvecklingen. Det ställer stora krav på handlingskraft liksom på både kompromissförmåga och förmåga att vinna konflikter. Ju starkare stöd jag får i valet desto starkare kommer jag kunna agera för frihet och förnyelse.

Det gäller den framtida inriktningen av budgetpolitiken. Det handlar om förmågan att ge prioritet åt dynamik och konkurrenskraft genom fokus på forskning, innovationer, en inre marknad för småföretagande och för alla de tjänstesektorer som lägger grunden för kunskapssamhället. Det ställer krav på att bekämpa protektionismen inom och utom EU för att istället öppna marknader för fri handel, där inte minst jordbruksmarknadernas avreglering är avgörande för den globala ekonomins utveckling, den fattiga världens möjligheter och för klimatpolitiken.

Det är en politik med denna inriktning som i sin tur kan ge full kraft för mig och andra att samtidigt driva utvidgningen vidare till de länder som uppfyller krav och kriterier. Utvidgningsprocessen har varit en framgångssaga för Europa och möter nu nya utmaningar som gäller stabiliteten på Balkan men också förmågan att inkludera ett modernt och rättstatligt Turkiet i EU.

Utan den ekonomiska styrkan kommer Europa att förlora i politisk kraft i det internationella samfundet. Det gäller vår förmåga att gå i täten för det globala klimatarbetet genom våra egna åtgärder och genom att visa andra att framsynt klimatpolitik kan förenas med ekonomisk tillväxt.

Och det gäller också vår förmåga att i världen vara en stark röst för frihet och mänskliga fri- och rättigheter. Det behövs i en värld där de faktiskt ifrågasätts, av diktaturregimer och inte minst av FN´s råd för mänskliga fri- och rättigheter. Världen behöver en röst som är stark för frihet och demokrati. Jag vill agera för att Europa ska vara starkt och att vi ska ta på oss denna uppgift.

Under den kommande mandatperioden är detta något av det jag vill jag göra:

• bekämpa protektionism, verka för att EU kan gå i täten för ett slutfört internationellt handelsavtal, öppnare marknader inom och utom EU,

• agera för stabila offentliga finanser, en stabil euro där Sverige kan bli med snarast, strama statstödsregler och en konkurrenslagstiftning som tillämpas mot stora som mot små länder,

• tydliggöra fördelarna med eurosamarbetet,

• driva fram en ny agenda för EU:s budgetpolitik som leder till en snabbare utfasning av jordbrukssubventionerna; och stärker förutsättningarna för ett internationellt handelsavtal,

• uppnå en liberalisering av jordbrukspolitiken som leder till fungerande globala marknader,

• bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt jordbruk i den fattiga världen och en livsmedelsproduktion som möter det växande behovet, med större odlade och beskogade arealer,

• se till att olje- och kolanvändning kan ersättas av biobränslen, förnyelsebara energikällor och kärnkraft på en fungerande energimarknad, som minskar CO2-utsläpp och ökar energisäkerheten,

• att klimatmålen kan förenas med ekonomisk tillväxt och global handel,

• fullfölja avregleringen av energimarknaderna;

• agera för att regionalpolitiken ska fokusera på de fattiga nya länderna, inte på de gamla rika;

• driva igenom en gränslös sjukvård i Europa, där första steget är förverkligandet av ett öppet patientdirektiv;

• se till att vi avreglerar och skapar konkurrens inom sjöfart, hamnar och järnvägar för att på det viset uppnå både ökad konkurrenskraft och en bättre klimatpolitik;

• intensifiera forskningssamarbetet, med forskningspeng som följer forskare och bidrar till centres of excellence, självständigare universitet och ökad forskarrörlighet, en tredubbling av anslagen till den gemensamma forskningen på bekostnad av jordbrukspengarna, samtidigt med lägre medlemsavgift;

• driva igenom regelförenklingar för småföretagen som motsvarar minst 25 % av kostnaderna;

• se till att de finansiella marknaderna får en bättre översyn men inte regleringar som hämmar tillväxt och utlåning;

• driva på för en spektrumpolitik som ger Europa världens bästa telekom- och internetindustri;

• slå vakt om den fria rörligheten,

• försvara rätten att jobba utomlands under dagens regler gentemot socialisternas försök att skapa nya hinder,

• agera för att EU med kraft ska slå vakt om mänskliga fri- och rättigheter, i strid med diktaturregimer och totalitära ideologier,

• se till att EU kan bekämpa organiserad brottslighet och slavhandel,

• verka för att EU ska ha militär förmåga att ingripa för att garantera säkerhet och stabilitet, kunna skydda människor som utsätts för etnisk rensning och kunna göra allvar av kraven att kunna skydda kvinnor mot religiöst våld och förtryck,

• slåss för att EU ska vara en stark demokratisk kraft som tillsammans med världens övriga demokratier slår vakt om en internationell rättsordning som präglas av respekten för den enskildes frihet,

• skapa stöd för fortsatt utvidgning och för fortsatta förhandlingar med Turkiet liksom för en öppenhet gentemot andra ansökarländer.

• bidra till att Sverige har en stark ställning i det europeiska samarbetet,

• utveckla EPP gruppen i Europaparlamentet, parlamentets största partigrupp där jag i dag är vice ordförande, till en ledande politisk kraft för frihet och förnyelse,

Under den gångna mandatperioden har jag uppnått en hel del i detta arbete,:

• drivit hem att Sverige får två nya mandat i samband med att Lissabonfördraget införs;

• fått stöd för en bredbandspolitik som bygger på marknadslösningar och stöd för den snabbaste tekniska utvecklingen;

• stramare regler för statsstöd;

• utverkat att även tjänster i allmänhetens intresse ska kunna mötas av konkurrens;

• enklare regler för småföretag och för universitet när det gäller att delta i forskningsprogrammets olika samarbeten;

• ett patientdirektiv som är öppnare för patienters behov av vård i andra länder;

• målet om en gemensam transatlantisk kapitalmarknad, för att bättre kunna utveckla övervakning och tillsyn samt utveckla dynamik och konkurrenskraft;

• en liberalisering av elmarknaden genom ett betänkande som ställde krav på ägarskapsseparation;

• en försäkringslagstiftning som tar hänsyn till att en mycket stor del av svenska försäkringsbolags egna kapital är så kallade överskottsfonder;

• kapitaltäckningsregler som har gjort det möjligt för svenska banker att äga försäkringsbolag utan orimliga kapitaltäckningskrav;

• en ny småföretagarstadga;

• vänt debatten inom EPP till ett ja för förhandlingar med Turkiet om medlemskap i EU;

• fått stöd för en resolution som innebär ett beslut att Europa ska minnas och hedra de totalitära ideologiernas offer genom en minnesdag, genom forskning och dokumentation som gör historien levande även för nya generationer;

• stöd för en forskningspeng och ökad forskarrörlighet;

• en ekonomisk krispolitik som bygger på stabilitet, tydliga regler för statsstöd och konkurrens även i kristider, kontroll över offentliga finanser samt åtgärder som får igång bankutlåning och investeringar som inriktas på infrastruktur som redan är beslutad;

• en resolution med anledning av kriget i Gaza som parlamentet stödde med krav på tvåstatslösning, avståndstagande mot terrororganisationer, öppenhet för människor men stängda gränser för vapen;

• en resolution som stödde Danmarks yttrandefrihet när skämtteckningsfrågan var aktuell;

• ett kärnkraftssäkerhetsdirektiv som kommer att lägga en ny grund för europeisk energipolitik och för ny kärnkraft,

• parlamentets ställningstagande och rekommendationer efter G20 mötet i London, med fokus på de åtgärder som behövs för finansiell stabilitet och för att stoppa protektionism,