Hoppa till innehåll

Kommentar copyright – vi röstar emot

  • av

Vi kommer att rösta nej till det nu liggande förslaget till en ny europeisk upphovsrätt. Vi vill värna upphovsrätten och ser ett värde i att det kan göras i en gemensam lagstiftning men anser att balansen mellan upphovsrätt och den digitala miljöns förutsättningar är fel och riskerar att motverka den digitalisering som är en nödvändig förutsättning för att både upphovsrättsinnehavare och användare ska få mesta möjliga nytta.

En fungerande och modern upphovsrätt är en förutsättning för att Europas digitala marknader ska kunna utvecklas och nya innovativa tjänster växa fram. Likt annan intellektuell äganderätt är upphovsrätten särskilt viktig för kunskapsbaserade ekonomier som Sverige.

Det förslag som Europaparlamentet har att ta ställning till är illa utformat och riskerar att hämma innovation och tvärt emot syftet minska kultur- och informationsutbudet på internet. Artikel 13 (som nu de facto är artikel 17) är långt ifrån tydlig och kraven som ställs varvas med undantag med ibland osäkra konsekvenser.

Det är inte helt olikt diskussionen om GDPR, även om sakfrågorna är annorlunda. Vi moderater var då mycket kritiska med hänvisning till den regelbörda som skapades och som sedan dess varit mycket kostnadsdrivande och svår för såväl användare som företag att förhålla sig till.

Det förslag som är föremål för veckans omröstning i Europaparlamentet är inte slutet på internet, som somliga vill göra gällande. Däremot stöper det om ansvaret på internet och lägger ett oproportionerligt stort ansvar på plattformarna som innebär att de är direkt ansvariga för allt material som deras användare laddar upp. Det är inte samma sak som att ha ett ansvar för det material som redan finns på plattformen gentemot upphovsrättsinnehavare. Ett sådant ansvar förutsätter en omfattande förhandsgranskning, som i sitt syfte att undvika rättsliga påföljder riskerar att slå alldeles för brett och sortera bort legitimt innehåll, vilket gynnar vare sig användarna eller kulturskaparna.

Vi har i stället verkat för andra kompromisser med dels utgångspunkt i principen om notice and takedown, som innebär att plattformar skulle vara ansvariga att reagera på upphovsrättsanspråk genom att antingen säkerställa att licensavtal ingås eller att materialet görs otillgängligt. En annan lösning vore, för att ytterligare undvika svepande förhandsgranskning av användarnas uppladdningar, att begränsa ansvaret till de uppladdningar som plattformen aktivt pushar och sprider vidare.

En modern upphovsrättslagstiftning behöver klara av att göra bådadera, det vill säga värna upphovsrättsinnehavarnas rättigheter och samtidigt främja innovation och nya sätt att ta del av kultur. Vi anser att det liggande förslaget inte når den balansen, utan lägger en oproportionerligt stor börda på plattformarna, vilket spiller över på såväl kulturfrämjandet som Europas möjligheter att vara ett centrum för innovation och teknikutveckling.