Hoppa till innehåll

Kärnkraften minskar koldioxidutsläppen 50% – anförande i Europaparlamentet

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Herr talman! Jag vill tacka Anders Wijkman för ett balanserat betänkande om en viktig fråga. Jag skulle vilja understryka att det idag är svårt att se att Europa kommer att uppnå Kyotomålen. De är nämligen mycket krävande, och den politik som idag förs ser inte ut att leda till att vi kan uppfylla dessa mål i ett första steg. Ett skäl till detta är att man till stor del bortser från de krav som en modern miljöpolitik ställer på energipolitiken.

Om vi ser på de förutsättningar som vi har, kommer vi inte att kunna uppfylla Kyotomålen genom förhoppningar om förnybara bränslen. De kommer att växa fram och spela en större roll, men de kommer inte att lösa problemen. Vi kan inte uppnå Kyotomålen genom regleringar av ekonomin eller genom besparingar, eftersom det kommer att motverka syftet att skapa förutsättningar för en bättre ekonomi som bättre tar tillvara på miljöns krav. Vi kan inte lösa problemen genom att bromsa ekonomins utveckling, utan vi måste föra en miljöpolitik som är förenlig med en konsekvent och trovärdig energipolitik. Då måste vi också se på basen för vår energiförsörjning.

Olja och gas är inte en framtida väg. Ändå ser vi att det framför allt är användningen av olja och gas som ökar när kärnkraften avvecklas – med växande koldioxidutsläpp som följd. Kärnkraftsproduktionen i Europa motsvarar med nuvarande energimix 50 procent av koldioxidutsläppen. Kärnkraftsproduktionen i Europa leder till minskade koldioxidutsläpp motsvarande utsläppen från personbilstrafiken. De visar vilka storlekstal vi talar om. Man kan inte bortse från kärnkraften i detta fall. Kärnkraften löser inte miljöproblemen, men man kan inte lösa problemen med vår miljö och Kyotomålen genom att bortse från kärnkraften. Det är därför en viktig uppgift för detta parlament och även för medlemsstaterna att föra en trovärdig energipolitik som inte syftar till att avveckla kärnkraften och ersätta den med olja och gas, utan att se till att kärnkraft kan spela en betydelsefull roll i den balans av energipolitiken som behövs.