Hoppa till innehåll

Junilistan har prövats och inte klarat testet – artikel i SvD

Nu har Junilistan förklarat att den skall kandidera i riksdagsvalet. Det är sällan det finns så mycket erfarenhet av ett parti som inte tidigare funnits i riksdagen. Problemet är att erfarenheterna av Junilistan från dess arbete i Europaparlamentet är uteslutande dåliga.

För det första har de haft det dåliga omdömet att ge sitt stöd till en partigrupp- Independent Democrats – som består av engelska hatare av Europa med åsikter som får karikatyren av en engelsk herrklubb att framstå som modernistisk, polska antisemiter som är en skam för Europa och holländska motståndare till kvinnlig rösträtt. Den partigrupp de har valt är tyvärr en tydlig mätare av deras politiska omdöme. Där andra ser det som en viktig uppgift att bekämpa antisemitism har junilistan förenat sig med mörkrets krafter. Den svenska junilistan hade inte behövt förena sig med den europeiska politikens huliganer men de hade inte omdömet att avstå.

För det andra röstade junilistan nej till den kommission medlemsstaterna presenterat. Därmed förenade de sig med alla de politiska krafter som vill ha ett Europa där kommissionen inte är ett resultat av det mellanstatliga samarbetet mellan länderna utan av majoriteten i Europaparlamentet. Junilistan valde att ställa krav på parlamentarism och överstatlighet bara några månader efter att de hade drivit valrörelse mot överstatlighet och centralistisk politik.

För det tredje har de valt att ställa sig på regleringsivrarnas sida när det har gällt. De har röstat för resolutioner som innebär ett EU skall behålla medlemsländernas pengar även när de inte har behövts, de har stött åsikten att Europaparlamentet skall uttala sig mot omfattningen av kejsarsnitt i EU med utgångspunkten att vare sig berörda kvinnor eller läkare gör som de borde göra, de har gett sitt stöd till tanken att EU skall påverka medlemsländernas sjukvårdspolitiska prioriteringar, de har röstat för uppfattningen att EU skall ha synpunkter på lönebildningen och arbetstiden för offentliganställda i allmänhet och inom sjukvården i synnerhet för att ta några exempel.

På samma gång har de agerat mot i Europasamarbetets stora frågor där de själva tidigare menade att EU har en roll och där EU varit som mest framgångsrikt. De är motståndare till den viktiga utvidgningsprocessen och att Turkiet skall ges en förhandlingsstart och de vill ha kvar gränserna för tjänstehandeln. I den senare frågan står de på franska protektionisters och svenska socialisters sida.

Den svenska junilistans politik i Europaparlamentet har varit förvirrad och motsatt till den linje de drev för att vinna väljare inför Europaparlamentsvalet.. De har när de har röstat i parlamentet röstat emot den politik de lovade väljarna att stå för i EU nämligen ett samarbete som är öppet och fritt men utan byråkrati.

Nu skall sägas att detta har spelat sin roll när de har röstat men inte mer. Deras aktiviteter har dominerats av många röstförklaringar och få politiska initiativ. När Nils Lundgren redovisat sina aktiviteter har han räknat de insatser som registreras i kammaren. För sin del har han lyft fram att han fram till sommaren genomfört 161aktiviteter. Dock nämnde han inte att av detta är 139 röstförklaringar som junilistans tre ledamöter gemensamt undertecknat. Mängden röstförklaringar motsvarade 86% av hans aktiviteter. Därutöver hade han hållit 21 anföranden vilket motsvarar resterande 14% av hans omskrutna aktiviteter. Det är väl svårt för någon att hävda att korta anföranden i parlamentet förändrar världen man jag vill inte undanhålla läsarna två av de anföranden han räknar in för att hävda sin aktiva roll i parlamentet. Båda två hölls den 9 maj 2005:
I det första sa han: ”Herr talman! Det är för mig oerhört överraskande att människor i den här lokalen som är valda för att ställa den verkställande makten till ansvar, röstar mot förslaget.” Det var ett anförande. I det andra som han lyfter fram som tecken på sin aktivitet sa han ”Jag ville meddela mot bakgrund av vad jag sa, att jag inte hann rösta ja till förslaget, och vill få detta fört till protokollet. Men det var skamligt.”
Det är denna politiska kraft som i kraft av sina aktiviteter i Europaparlamentet nu bestämt sig för att begära väljarnas stöd för en plats i Sveriges riksdag. Det kommer att bli mycket röstförklaringar och lite gjort för att reformera Sverige.

Gunnar Hökmark är delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet