Hoppa till innehåll

Integritetsskyddet kunde ha blitt bättre- artikel i aftonbladet.se

”…Det innebär att vi nu inte får ett ökat skydd för den enskilde samtidigt som vi riskerar att få se en lång rad olika bilaterala avtal som motsvarar det tidigare dåliga skyddet. Det är rätt bedrövlig övning i populism, att först stödja ett avtal, sedan hävda att det innebär att man säljer ut Europa och integritet och sedan rösta emot att man ska förbättra dataskyddet för att till slut rösta emot den förbättring av dataskyddet som avtalet likväl innebär. Denna dag var inte en triumf för vare sig socialdemokratisk konsekvens eller dataskyddsiver.”

Sedan årsskiftet finns ett tillfälligt avtal mellan EU och USA som reglerar frågor som gäller tillgång till data om internationella betalningstransaktioner. Tidigare, sedan 9/11 2001 har kontrollen över dessa data funnits inom ramen för det internationella betalningssystemet Swift i USA och därmed under amerikanska regler. Det har inneburit ett svagare skydd för den enskildes integritet, även om reglerna för hur data får lov att användas har varit tydliga. De får enbart användas för att bekämpa terrorism och vid misstanke om terrorism.

Numera finns dataservarna i Europa. Därför har EU och USA ingått ett så kallat interimsavtal, ett tillfälligt avtal, om hur data ska överföras och skyddas när de utlämnas till USA. Betydelsen av att ha tillgång till dessa data för terrorismbekämpning ifrågasätts i princip inte av någon. Ett antal större incidenter har kunnat stoppas genom information ur SWIFT.

Min uppfattning är att det är viktigt att detta verktyg för att bekämpa terrorism finns och kan användas. Det kräver att amerikanska myndigheter liksom europeiska ska kunna få data ur systemet när misstankar om terrorbrottslighet finns. Däremot anser jag att det skydd för den enskildes integritet som nu finns i det tillfälliga avtalet inte lever upp till de nivåer som präglar europeisk lagstiftning.

Därför föreslog jag och andra idag att Europaparlamentet skulle senarelägga ett godkännande av avtalet. Detta för att få tid att säkerställa garantier för en bättre rättssäkerhet och dataskydd än vad som nu finns i det tillfälliga avtalet. I och med det hade vi också kunnat skapa garantier för att interimsavtalet skulle hanteras inom ramen för det som ska bli det långsiktiga avtalet. Parlamentet valde att rösta mot detta förslag. Hade vi senarelagt beslutet hade vi kunnat använda de kommande månaderna till att driva fram ett bättre skydd utan att ge avkall på de krav som terrorbekämpning ställer.

I Sveriges riksdag har de svenska socialdemokraterna godkänt interimsavtalet. I Europaparlamentet anser däremot de svenska socialdemokraterna att deras kolleger i Sveriges riksdag har sålt ut Europa och allt dataskydd. Det är fel eftersom det nuvarande interrimsavtalet ger ett bättre skydd än tidigare då dataskyddet ensamt kontrollerades av USA. Jag vill nu att vi skulle göra det ännu bättre. Men Socialdemokraterna sa nej till detta.

Det innebär att vi nu inte får ett ökat skydd för den enskilde samtidigt som vi riskerar att få se en lång rad olika bilaterala avtal som motsvarar det tidigare dåliga skyddet. Det är rätt bedrövlig övning i populism, att först stödja ett avtal, sedan hävda att det innebär att man säljer ut Europa och integritet och sedan rösta emot att man ska förbättra dataskyddet för att till slut rösta emot den förbättring av dataskyddet som avtalet likväl innebär. Denna dag var inte en triumf för vare sig socialdemokratisk konsekvens eller dataskyddsiver.

Gunnar Hökmark
Vice ordförande i EPP – Europaparlamentets största partigrupp