Hoppa till innehåll

Hökmark om energieffektivitet

I Europaparlamentets industriutskott har Gunnar Hökmark idag yrkat på att kommissionens lagstiftningsförslag angående energieffektivitet skall avvisas på grund av subsidiaritetsskäl. Några av hans ändringsförslag till denna rapport, betonar att:

– Prissignaler och marknadsbaserade verktyg är det mest kostnadseffektiva sättet att främja ökad energieffektivitet.

– De överstatliga regleringar som kommissionen föreslagit, så som ett tak för primärenergianvändningen, kvotpliktsystem för energibesparingar eller kvantifierade krav på årlig renovering av offentligt ägda byggnader, har en negativ inverkan på ekonomisk tillväxt och bidrar till snedvriden konkurrens och en otillbörlig administrativ börda för företag och myndigheter.

– Istället måste energieffektiviseringsåtgärder utgå ifrån nationella förutsättningar där samhällsekonomisk kostnadseffektivitet står i centrum.

– Ökad konkurrens inom fjärrvärmenäten bidrar till ökad energieffektivitet och ökar valfriheten för slutkunderna.

– För att minimera kostnaderna för konsumenten är det viktigt att marknaden fattar beslut om vilka investeringar i infrastruktur som bidrar till ökad energieffektivitet.

Industriutskottet kommer att rösta om denna rapport i december och plenumomröstningen förväntas äga rum i början av 2012.

Läs gärna rapporten i sin helhet.