Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmarks förslag till bättre telekomlagstiftning

  • av

Gunnar Hökmark har föreslagit en rad ändringar till förslaget om ny telekomlagstiftning som Europaparlamentets industriutskott arbetar med. I fokus står mer konkurrens, öppna och delade nät, behovet av nya investeringar och mer och koordinerad allokering av spektrum för att accelerera utbyggnaden av 5G.

”Det är avgörande för Europeisk konkurrenskraft att Europa går framåt med en ny lagstiftning som uppmuntrar investeringar, utbyggnad av högkapacitetsnät och effektiv koordinering av spektrumanvändning.”, säger Gunnar Hökmark.

”Den nordiska modellen har lyckats väldigt väl med att genom konkurrens sänka priserna och öka kvalitén i tjänsterna, men tyvärr har vi inte sett samma resultat i övriga Europa. Det är därför avgörande att vi får till en snabb och bred utbyggnad av infrastruktur som kan leverera de hastigheter som i allt högre utsträckning krävs för att vara konkurrenskraftiga.”, fortsätter Hökmark.

En betydande del av den nya lagstiftningen handlar om spektrumtilldening och Hökmark förespår att en stor del av konflikten i Europaparlamentet och mellan medlemsstaterna kommer att handla om just det.

”Vi behöver en spektrummarknad som öppnar upp för att fler frekvenser kan användas för mobila internetlösningar och ökar den samlade kapaciteten, byggd på konkurrens, där licenser kan handlas, bytas, delas och hyras ut. På så sätt säkras att spektrum används effektivt och ändamålsenligt. I det sammanhanget är det avgörande att Europa harmoniserar och koordinerar. För att dra till sig investeringar och på sikt dra full nytta av 5G krävs kritisk massa. Om Europa är ur synk kommer investeringarna i stället att flytta till Sydkorea, Japan eller USA.”, säger Hökmark.

En annan stor del av lagstiftningen handlar om att ge operatörer tillträde till infrastruktur, och investeringsmodeller för att uppmuntra operatörer att gemensamt bygga ny modern infrastruktur, exempelvis fiber.

”Här är det viktigt att lätta regelbördan för de operatörer som väljer att gå samman och investera i nya nät, särskilt i områden där det i dag saknas. Det är också viktigt att vi öppnar upp näten för konkurrens genom att tillåta andra operatörer och virtuella operatörer att leverera sina tjänster i samma nät. På det viset kan vi också uppnå europeiska nät som bygger en europeisk digital telekommarknad. ”, avslutar Hökmark.

Gunnar Hökmark föreslog bland annat:

  • Högre kapacitet och hastigheter som krav i den infrastruktur som ska omfattas av incitament så som regelminskning, vilket behövs för att helt ställa om till en ekonomi där allt är digitalt
  • Öka konkurrensen i näten genom att öppna upp för fler aktörer i infrastrukturen så nära slutkund som möjligt
  • Nej till ökad reglering för appar och tjänster
  • 30 års spektrumlicenser för att uppmuntra långsiktighet och investeringar, med tydliga regler som underlättar uthyrning, delning och byte
  • Koordinering av spektrumtilldelning mellan medlemsstater, för att säkra god konkurrens, måluppfyllnad och effektivitet
  • Snabb allokering av de frekvenser som identifierats som särskilt viktiga för att möjliggöra en utbyggnad av 5G.

Samtliga ändringsförslag hittar ni här. Förhandlingar inleds nu i parlamentet, som kommer att anta sin slutgiltiga rapport innan sommaren. Därefter väntar förhandlingar med ministerrådet.