Hoppa till innehåll

Hemliga underrättelsetjänster bedriver hemliga underrättelseverksamheter

Tanken på att en hemlig underrättelsetjänst bedriver hemlig underrättelsetjänst har förvånat många under den senaste tiden. Och så förväxlar man och blandar man samman hemlig underrättelseverksamhet gentemot den omvärld vi lever i med den kartläggning av medborgare som regimer som inte respekterar människors integritet och frihet gör.

 

Mot varje demokratiskt samhälle vilar en lång rad olika hot. Det öppna samhället bjuder inte till fler hot än de slutna samhällen som världen ser många av. Det handlar om terrorister som kan hota människor i Sverige eller väpnade grupper som kan hota svensk trupp i utlandet.

 

Det kan handla om vad främmande makters ledningar tänker och planerar när det gäller åtgärder och politik som kan påverka vår självständighet och säkerhet. Tanken på att vi inte ska försöka förstå och ha kännedom om det som händer i kring oss vore att spela dem i händerna som vill använda sin politik för att påverka vårt land eller underminera det öppna samhället.

 

Det är inte bara bra utan viktigt med vetskap om vilka militära övningar som planeras, vilka militära operationer som förbereds och vilka krigsplaner som andra länders regimer har. I den tid vi lever i dag är det inte bara krig och väpnade aktioner som är politikens fortsättning utan också handelsblockader, investeringar i infrastruktur och näringsliv som ger möjlighet att påverka eller hota andra länder.

 

Om någon ska angripa oss eller utsätta oss för ekonomiska, politiska eller väpnade åtgärder, är det bra om vi vet det dessförinnan. Om vill kunna veta det dessförinnan är det nödvändigt att vi försöker samla in kunskap om det. Den kunskapen är normalt inte offentlig även om mycket kan uppnås genom att lägga samman kända kunskaper om vad som sägs, hur man hotar och hur man tänker.

 

Det är därför underligt att så många nu tycks anse det vara ett allmänt intresse att avslöja de verksamheter som syftar till att skydda det allmänna intresset av att kunna möta hot mot det svenska samhället. Det innebär att man hellre ser att den som planerar åtgärder mot oss ska kunna göra det utan att vi vet om eller känner till det än att vi genomför de åtgärder som kan förbereda svenska myndigheter inför det som kan möta oss.

 

Andra länder vet rimligtvis att andra länder än dem själva lägger pussel och försöker inhämta information som inte presenteras offentligt. Politiska åtgärder för att påverka, hota eller överraska andra länder presenteras sällan offentligt.

 

Snarare brukar de regimer som det handlar om hävda motsatsen, att man inte alls hotar eller vill påverka någon. Därför är det viktigt att skapa kunskap om hur de i själva verket tänker och planerar.

 

Men när det blir ett självändamål för media i Sverige att avslöja hemliga svenska verksamheter motverkas de hemliga svenska verksamheterna att avslöja andras hemliga planer mot oss. Det är svårt att se att det är ett viktigt inslag i det demokratiska samhällets försvar mot det öppna samhällets fiender.

 

Eller så kanske man inte har något emot att hemliga underrättelsetjänster bedriver hemlig underrättelsetjänst i största allmänhet, bara om de anses så framgångsrika så man lyckas insamla information som kan bidra till att svenska myndigheter kan fatta beslut om den verklighet vi lever i.

 

Det är svårt att se det som ett stort och viktigt avslöjande inför det svenska samhället att hemliga svenska underrättelsetjänster bedriver hemlig underrättelseverksamhet. Det är ju deras plikt och det har vi beslutat om.

 

Det vore därför en större nyhet om de inte bedrev hemlig underrättelsetjänst av omtanke om främmande makts hemligheter. Om det däremot inte är en nyhet att hemliga underrättelsetjänster bedriver hemlig underrättelsetjänst är det svårt att se varför det är viktigt att avslöja hur man agerar för att vara framgångsrika.

 

Det är inte det svenska samhället man hjälper genom det utan andra länders makthavares vilja att kunna agera ostört mot oss. Och de bedriver helt säkert hemlig underrättelsetjänst mot Sverige. Det vore mer i allmänintresset att avslöja den typen av verksamheter. Och det vore helt klart ett allmänintresse att avslöja om hemliga underrättelsetjänster inte bedrev hemlig underrättelsetjänst.