Hamndirektivet återförvisades- veckorapport från moderaterna i Europaparlamentet

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 3

2006-01-20

Parlamentet har i veckan haft session i Strasbourg.

Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se

Transport – Tillträde till marknaden för hamntjänster

EP förkastade i veckan, med 525 röster för och 112 röster emot, KOMs förlag om tillträde till marknaden för hamntjänster (A6-0410/2005). Förslaget till direktiv skulle syfta till att fullborda den inre marknaden och skapa rättvisa konkurrensförhållanden mellan och i EU:s hamnar. Tyvärr var inte KOMs förslag speciellt bra och skapar inte den rättsliga säkerhet som man önskat. Förslaget var byråkratiskt och detaljerat och skapar ingen flexibilitet. Dessutom utgår reglerna från den kontinentaleuropeiska hamnmodellen där kajer och vattenvägar är offentligt ägda.

Rapportören, Jarzembowski (EPP-ED, DE), lade ändringsförslag i syfte att förenkla betänkandet vilket vi välkomnade, däremot hade han även kompromissat med de andra grupperna och exempelvis lagt ändringsförslag för att lyfta bort vissa kärnpunkter i förslaget. Exempelvis förslaget om konkurrensutsättning av hamntjänster, d.v.s. öppna upp hamnarnas egenhantering. KOM föreslog man att MS kan tillåta den behöriga myndighets att vägra egenhanteringen, för en eller flera typer av hamntjänster, när det finns objektiva skäl till detta t.ex. säkerhetsöverväganden eller miljölagstiftningskrav. Vissa aktörer befarade att konsekvensen av en sådan avreglering skulle innebära att kvalificerad lokal arbetskraft skulle ersättas med billig utländsk. Medan andra istället underströk poängen med att öppna upp konkurrens inom hamnarna, nämligen att hamntjänsterna skulle sjunka i pris och att företag som exporterar och importerar skulle tjäna på det.

Moderaterna röstade för att förkasta KOMs förslag eftersom vi ansåg att det inte var tillräckligt flexibelt för de olika uppläggen i EU:s hamnar. Dessutom skulle de ändringar som hade någon rimlig chans att gå igenom i plenum bara försämra KOMs förslag, i bemärkelsen: minska kraven på konkurrensutsättning. EPP-ED var splittrad mellan, å ena sidan, de som ville öppna upp hamntjänsterna för konkurrens och de som ville bevara status quo. /SK

Konstitutionella – Debatten om det konstitutionella fördraget

Europaparlamentet har med röstsiffrorna 385 röster för, 125 emot och 51 nedlagda antagit ett initiativbetänkande (A6-0414/2006) av Andrew Duff (ALDE, GB) och Johannes Voggenhuber (Verts/ALE, AT) om debatten om EU och det konstitutionella fördraget.

Efter ett halvår av reflektion till följd av utfallen av folkomröstningarna i Holland och Frankrike syftar rapporten till att åter stimulera debatten om EU:s framtid. Rapporten slår fast att det är nödvändigt att EU får ett nytt fördrag som senast 2009 kan ersätta Nicefördraget. Utan ett nytt fördrag kommer det i princip att vara omöjligt att genomföra fler utvidgningar av unionen efter den planerande utvidgningen till Rumänien och Bulgarien 2007. Vidare är rapporten kritisk till tanken att en grupp av medlemsstater ska kunna inleda fördjupat samarbete på egen hand utan att invänta övriga medlemsstater under tiden som ratificeringsprocessen fortskrider. Rapporten ger även en rad konkreta förslag på hur debatten om Europas framtid kan stimuleras och framhåller att det är viktigt att det finns en bra koordinering mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet i den här processen. Moderaterna röstade för initiativrapporten men lämnade in en röstförklaring där det framgår att vi anser att det inte är de europeiska institutionernas uppgift att övertyga medborgare om vilka förändringar som är nödvändiga eller bra. Opinionsbildning och politisk debatt skall grundas på det demokratiska samhällets aktörer, enskilda individers engagemang, politiska partier och andra frivilliga sammanslutningar. /PJ

Budget – Finansiella perspektivet

Parlamentet behandlade i veckan en resolution om Europeiska rådets uppgörelse för det finansiella perspektivet 2007 – 2013. Genom det så kallade interinstitutionella avtalet (art. 272) har parlamentet medbeslutanderätt i budgetfrågor. Parlamentet har tilltrots rådets stora problem med att enas om en gemensam linje aviserat att det kommer att ta fasta på sin medbeslutanderätt och driva sin egen expansiva budgetlinje mycket hårt.

Med stor majoritet antogs därför resolutionen vilket innebär att parlamentet förkastar den uppgörelse som rådet nådde den 15-16 december. I slutet av januari ska trepartssamtal äga rum mellan parlamentet, kommissionen och rådet som är företrätt av det österrikiska ordförandeskapet i syfte att nå en gemensam uppgörelse. Det finns anledning att anta att förhandlingarna kommer att bli långdragna med tanke på att parterna står långt ifrån varandra när det kommer till utgiftsnivån och utgiftsstrukturerna i det finansiella perspektivet. Moderaterna är inte nöjda med den uppgörelse som nåddes i rådet i december. Vi vill minska utgifterna för jordbrukspolitiken och strukturfonderna, tillföra mer medel till forskning och utveckling samt till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Likväl ställer vi oss kritiska till den mycket höga utgiftsnivån som parlamentets linje företräder även om vi stöder de delar som prioriterar forskning och medel som kan stärka företagande och konkurrenskraft i Europa. Vi har mot denna bakgrund avstått i slutomröstningen om resolutionen – eftersom vi kan stödja delar av parlamentets budgetförslag.

Transport – EU:s relationer med Ryssland och Kina på luftfartsområdet

EP gjorde i veckan ett klart ställningstagande gentemot Ryssland genom ett betänkande om EU:s relationer med Ryssland och Kina på luftfartsområdet (A6-0375/2005). EP konstaterar att de avgifter som Ryssland kräver för flygningar över Sibirien strider mot folkrätten och snedvrider konkurrensen. Inget avtal bör ingås med Ryssland utan att frågan om överflygningar över landets territorium lösts och överflygningsavgifterna avskaffats. Ledamöterna påpekar dessutom att Ryssland inte använt intäkterna till att, som utlovat, förbättra trafikkontrollsystemen utan snarare för att subventionera sina egna flygbolag. Överflygningsavgifterna utgör också ett argument mot att Ryssland ansluts till WTO, vilket kommissionen bör framhålla i förhandlingarna.

När det gäller framtida avtal med Kina förespråkar EP ett omfattande luftfartsavtal. Landet utgör en av de viktigaste nya flygmarknaderna med en massiv årlig tillväxt. Moderaterna och EPP-ED följde rapportören, Zīle (UEN, LV), och röstade för betänkandet. /SK

Transport – EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU

I ett betänkande om fortsatt utveckling av EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU efterlyser EP ambitiösa avtal (A6-0403/2005). Avtalen kan omfatta frågor som cabotage, etableringsrätt, äganderätt och kontroll samt statligt stöd, under förutsättning att det sker på strikt ömsesidig basis.

Föredraganden, El Khadraoui (PSE, BE), framhåller att luftfartssektorn har en rad negativa miljöeffekter, särskilt i form av buller, samt bidrar till klimatförändringen. Men, man är medvetna om att flygplatser och flygbolag redan gjort, och gör, betydande insatser för att minska och undvika buller och utsläpp. Vidare bör avtal med tredjeländer innehålla hänvisningar till ICAO:s (International Civil Aviation Organization) och EU:s säkerhetsbestämmelser. MS kan dessutom, genom bilateralt samarbete och EASA (European Aviation Safety Agency), öka sina insatser för att hjälpa de tredjeländer som ännu inte har tillräckligt hög säkerhetsnivå att uppnå en sådan. Moderaterna och EPP-ED röstar för betänkandet. /SK

Jämställdhet – Strategier för att bekämpa handeln med kvinnor och barn

EP antog ett betänkande av föredraganden Prets (PSE, AT), som föreslår strategier för att bekämpa handeln med kvinnor och barn som riskerar att utnyttjas sexuellt (A6-0400/2005). Betänkandet tar upp ett viktigt gränsöverskridande problem och betonar olika åtgärder som bör tas. Bland annat uppmanar man rådet och KOM att ta upp frågan om handel med kvinnor och barn i den politiska dialogen med tredje länder samt inom ramen för EU:s grannskapspolitik. Dessutom efterfrågas en europeisk politik för bekämpning av människohandel. Vidare uppmanas MS att se till att gällande lagar följs och skärpa åtalen och bestraffningen av människosmugglare, medbrottslingar och personer som efterfrågar sexuella tjänster av minderåriga. Penningtvätt i samband med intäkter från människohandel ska också leda till åtal.

Moderaterna och EPP-ED röstade ja till betänkandet. Eftersom vi anser att medborgarnas säkerhet skyddas bäst genom gemensamma insatser mot den gränsöverskridande brottsligheten, i synnerhet brottslighet som riktar sig mot människors grundläggande fri- och rättigheter och mot mänsklig värdighet. I en röstförklaring underströk vi, för att få rättslig verkan på de krav som ställs och således lyfta upp frågans betydelse, att frågan om trafficking bör behandlas i EP:s rättsliga utskott istället för utskottet för kvinnors rättigheter. Dessutom motsätter vi oss vissa skrivningar i betänkandet som går in på MS kompetensområden, exempelvis uppmanas MS att inrätta en extern expertgrupp inom polisen med uppgift att främja utredningen av fall med kvinnohandel. /SK

Kvinnors rättigheter – Lissabonstrategins framtid ur jämställdhetsperspektiv

I betänkande av Estrela, (PSE, PT), konstateras att det krävs effektiva åtgärder till förmån för kvinnor, utöver dem som krävs för män, för att förverkliga Lissabonmålen (A6-402/2006). Betänkandet menar att det fortfarande finns många olikheter mellan kvinnor och män, särskilt när det gäller löneskillnader, tillträde till arbetsmarknaden och utveckling på densamma, utbildning efter universitetsexamen, livslångt lärande samt pensionsrättigheter.

Moderaterna valde att rösta emot betänkandet i slutomröstningen eftersom det sker otaliga uppmaningar till MS att vidta vissa åtgärder som ligger utanför EU:s kompetensområde. Exempelvis rekommenderar man MS att anta bestämmelser om garanterad minimilön, gällande studievägledning och politiska prioriteringar.
Dessutom anser vi att rapporten saknade aspekter såsom att syftet med Lissabonstrategin, att stärka den europeiska ekonomin och göra den dynamisk och konkurrenskraftig, i sig själv kommer att gagna jämställdheten. /SK

Utrikes – Ryssland, det civila samhället och valen i Tjetjenien

Parlamentet har i veckan antagit en gemensam resolution om situationen i Tjetjenien. Parlamentet uttrycker sin bestörtning över de alvarliga brott av grundläggande mänskliga rättigheter som begåtts i Tjetjenien men resolutionen framhåller även att parlamentet fördömer alla former av terrorism som begåtts i Ryssland. Vidare välkomnade resolutionen att val hölls i Tjetjenien i november men uttryckte sitt missnöje över det utbredda valfusket. Moderaterna röstade liksom EPP för resolutionen. / SK & PJ

Utrikes – Resolution om Afghanistan

Under onsdagen antog EP en resolution om situationen i Afghanistan där man välkomnar det framgångsrikt genomförda valet förra året. Parlamentet välkomnar även en utbredning av den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan men utryckte oro över rapporter om att opiumproduktionen fortsätter i oförminskad omfattning. Moderaterna röstade liksom EPP för resolutionen. /SK & PJ

Transport – Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

EP antog i veckan ett betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransport på inre vattenvägar (A6-0333/2005). Föredraganden var Costa (ALDE, IT). Moderaterna följde EPP-ED och röstade för betänkandet. /SK

Utrikes – Europeiska grannskapspolitiken

Parlamentet har antagit en initiativrapport (A6-0399/2005) om den Europeiska grannskapspolitiken av Charles Tannock (EPP-ED, UK). Rapporten föreslår olika instrument för att stärka demokrati och männskliga rättigheter i de 16 länder kring Medelhavsområdet och i östra Europa som innefattas av EU:s grannskapspolitik och framhåller att dessa länder skall ha en priviligerad relation till unionen. Det slås även fast att EU skall hålla dörren öppen för ett eventuellt EU-medlemskap för Ukraina och Moldavien. Dessa stater ska alltså ges ett medlemskapsperspektiv och ha förutsättningar att bli medlemar av EU om de kan leva upp till de krav som ställs för medlemskap. Andra aspekter som diskuteras är fördjupat samarbete mellan EU och grannskapsländerna inom brottsbekämpning, migration, handel och miljöpolitik. Rapporten understryker att EU bör öka trycket på Vitryssland att genomföra demokratiska reformer. Moderaterna röstade liksom EPP för rapporten. /SK & PJ

Miljö – Avfall från gruvindustrin

Europaparlamentet har idag ställt sig bakom en kompromiss mellan parlamentet och rådet som innebär att gruvavfall snart kommer att kontrolleras på ett effektivare sätt. Sjöstedt (GUE/NGL, SE), A6-0236/2005.

Direktivet innebär skärpta bestämmelser för ett flertal länder jämfört med tidigare, i synnerhet i de nya EU-länderna. Farliga avfallsdammar med hög koncentration av cyanid, som den i Rumänien, blir inte längre tillåtet. Det kommer nu att finnas krav på finansiella garantier inte bara för själva utvinningsanläggningen utan hela utvinningsområdet. Medel måste vid behov finnas omedelbart tillgängliga för sanering av utvinningsområdet. Storleken på dessa medel måste anpassas efterhand som saneringsarbetet ökar i omfattning enligt den avfallsplan som ska finnas.

Kraven för avfallshanteringen har skärpts, i synnerhet när det gäller metoden där man lägger tillbaka avfallet i utgrävningar i samband med att området återställs efter utvinningen. Allt saneringsarbete måste uppfylla stränga bestämmelser så att all smittning av mark eller vatten undviks.

Medlemsstaterna ska göra en sammanställning av nedlagda gruvor och utvinningsområden så att man kan identifiera de som utgör den största faran ur miljö- och hälsohänsyn. Denna inventering av historiskt avfall kommer att finnas med i lagstiftningen och utgöra en bas för beslut om de åtgärder som ska vidtas i framtiden.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för förlikningsresultatet. /CDR

Miljö – Badvattensdirektivet

I flera år har EU kämpat med att försöka få till stånd nya regler för kvaliteten på badvatten så att det snart 30-åriga direktivet från 1976 ska kunna ersättas. Nu har nya kvalitetsbestämmelser antagits av Europaparlamentet som ställt sig bakom en förlikningsöverenskommelse mellan rådet och parlamentet. Maaten (ALDE, NL), A6 – 415/05.

I direktivet från 1976 finns 19 parametrarna för vattenanalys vilka nu har minskats ner till endast två i det nya direktivet. Resultatet är en balans mellan hälsoaspekter och rimliga administrativa och ekonomiska bördor kring kontrollen av kvaliteten. Även badsäsongens längd har i detta nya direktiv anpassats till lokala förutsättningar. En annan nyhet är kravet på information till medborgarna, både via Internet och på badplatserna.

I tidigare förslag skulle ett större antal badplatser omfattas liksom vatten längre ut från stranden. Det skulle innebära en helt orimlig byråkrati för bland annat Sveriges del, hela skärgården skulle kunna klassas som en badplats. Moderaterna har genom hela processen motsatt sig förslag som dessa och arbetat för att ytterligare minska byråkratin. Trots att vi ifrågasätter om detta direktiv alls är nödvändigt är vi nu nöjda med detta slimmade alternativ som nu kommer att ersätta dagens. Moderaterna röstade därför med EPP-ED för rapporten. /CDR

Miljö – Hållbar utveckling

Parlamentet har antagit en initiativrapport av Ferreira (PSE, FR), A6-0383/2005 om miljöaspekter på en hållbar utveckling. Rapporten pekar dels på hur mänsklig aktivitet på olika sätt påverkar miljön och hur vi ska förändra beteenden för att förhindra detta men den diskuterar även social förhållanden inom och utanför EU.

Rapporten har en helt annan utgångspunkt än vad vi moderater har vilket gjorde att vi varken kunde acceptera helheten eller detaljerna. Moderaterna röstade emot miljöskatter på EU-nivå, emot att reformera WTO till att omfatta miljö- och sociala hänsyn, emot att ha ett EU-system för pantflaskor och burkar, emot att minska väg- och lufttransporter för att nämna några exempel. Vi motastte oss även att ta in sociala aspekter i denna rapport, då det ligger utanför kompetensområdet. EPP-ED röstade också emot på ett antal punkter men valde att stödja rapporten i slutomröstningen. /CDR

Miljö – Århuskonventionen

Europaparlamentet röstade för Korholas (EPP-ED, FI) rapport Förordning om hur Århuskonventionen skall tillämpas på EG:s institutioner och organ, A6-0381/2005.

Grundtanken med Århuskonventionen är att ge allmänheten större insyn i vad som planeras som påverkar miljön. Tillgång till information är en stor del. En fråga är vilka rättigheter NGO:s ska få och vilka möjligheter att dra frågor inför domstol. Korhola själv ansåg att rapporten efter utskottsbehandling hade givit frivilligorganisationerna allt för omfattande möjligheter att driva frågor rättsligt vilket i omröstningen i plenum röstades bort.

Moderaterna följde EPP-ED och röstade för rapporten. /CDR

Jordbruk – Sockrreformen

I tre rapporter av Fruteau (PSE, FR), A6 – 391/05, A6 – 392/05, A6 – 393/05, behandlas kommissionens förslag för reformer av den europeiska sockerpolitiken. Kommissionen anser att sockret inte skall subventioneras och att reformer behövs på samma sätt som andra sektorer inom jorbruket reformeras. Det förslag som kommissionen lade fram innebär en utfasning av subventionerna och en öppning av sockermarknaden. Europaparlamentet emotsättter sig kommissionens förslag och anser att sockerbönderna skall subventioneras både över en längre period och med större belopp.

Moderaterna anser att kommissionens förslag är bättre än alternativet och valde därför att rösta emot parlamentets förslag. EPP-ED stödde däremot förslagen. /CDR

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskottsmöten i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien

Partigrupper i Europaparlamentet

EPP-ED Gruppen för Europeiska Folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (Moderaterna och kristdemokraterna)
PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp (Socialdemokraterna)
ALDE Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (Folkpartiet och Centern)
Gröna/ALE Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Miljöpartiet)
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (Vänsterpartiet)
UEN Gruppen Union för nationernas Europa (Höger-euroskeptiker)
IND/DEM Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (Junilistan)
NI Grupplösa

Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.

RA Roberta Alenius, +32 2 284 78 23, roberta.alenius@moderat.se
CDR Clara Du Rietz, +32 2 284 75 36, clara.du.rietz@moderat.se
UE Ulf Emanuelli, +32 2 284 78 22, ulf.emanuelli@moderat.se
PH Per Heister, +32 2 284 26 97, per.heister@moderat.se
CH Catharina Hermansson, +32 2 284 75 36, catharina.hermansson@moderat.se
PJ Pål Jonson, +32 2 283 78 22, pal.jonson@moderat.se
JK Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, jkraft@europarl.eu.int
SK Sofia Krigsman, +32 2 284 77 75, sofia.krigsman@moderat.se
GL Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, gunnar.larsson@moderat.se

Moderaterna i Europaparlamentet har en egen website, som finns på http://www.europa.moderat.se
Information om aktiviteterna i Europaparlamentet, på engelska och franska, finns på internet.
Http://www.europarl.eu.int
Sammanfattningar på svenska av ärenden inför sessionerna och av debatterna finns på:
Översikten: http//www.europarl.eu.int/dg3/sdp/brief/sv/index.htm
Dagens debatt: http://www.europarl.eu.int/dg3/sdp/journ/sv/index.htm
EPP: epp-ed@epp-ed.org