Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om läget för den europeiska ekonomin

Kommissionen har nyligen presenterat sin årliga tillväxtöversyn. Här ger Kommissionen en bild över läget för europeisk ekonomi och föreslår vad som behöver göras på nationell och europeisk nivå för att stärka tillväxten i EU. Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin återhämtas men i olika takt i olika delar av EU.

Gunnar Hökmark var förra året ansvarig för Europaparlamentets svar på Kommissionens tillväxtöversikt.

I föreslår Gunnar Hökmark en rad ändringsförslag till Europaparlamentets rapport:

  • Europeisk ekonomi återhämtas långsamt. Det behövs strukturreformer i medlemsländerna för att stärka tillväxt och konkurrenskraft,
  • EUs låga konkurrenskraft beror delvis på ett allt för högt skattetryck vilket leder till färre investeringar,
  • Det behövs lägre skatter på arbete och investeringar,
  • Medlemsländerna behöver följa de budgetregler som finns för att på så sätt kunna bygga upp buffertar för att hantera ekonomiska problem,
  • Medlemsländerna behöver prioritera i sina nationella budgetar, de mest nödvändiga utgifterna behöver komma först,
  • Det behövs reformer på arbetsmarknadsområdet i medlemsländerna för att sänka trösklar och se till att fler kommer i arbete.