Hoppa till innehåll

Gott Nytt År!

Det finns många skäl till att hoppas att 2021 blir ett bättre år än det vi nu lämnar. 

En lyckad vaccinationsprocess i Sverige, över Europa och i världen kommer att pressa tillbaka pandemin till förmån för normalt samhällsliv och ekonomisk utveckling. Det kräver att Sverige och regeringen ser till att vi ökar tempot i vår vaccinering till den nivå som präglar andra länder. Men det kan göras. 

När pandemin trängs tillbaka ökar förutsättningarna för en snabb ekonomisk återhämtning. Förväntningarna är stora och ivern att komma igång omfattande. Så mycket som kunde och borde gjorts under det gångna året kan nu komma till uttryck på nytt, från det personliga livets olika former av firande till de stora investeringar som en växande ekonomi kommer att kräva. Samtidigt ska inte problemen runt om i världen underskattas. Länder med svaga offentliga finanser och sämre ekonomiska förutsättningar blev hårt drabbade inte bara av pandemins mänskliga konsekvenser utan också av dess ekonomiska. 

Stora budgetunderskott och kraftigt ökad skuldbörda försvinner inte av sig själva. De kräver en ansvarsfull ekonomisk politik som ger tillväxt och lönsamhet som attraherar investeringar. De som nu vill stärka statens kontroll över ekonomin genom höjda skatter och politiskt styrda investeringar kommer göra om samma misstag som den typen av politik alltid har gett. Det kommer att ställa ökade krav på bidrag och subventioner och motverka arbete, företagande och investeringar. Magdalena Anderssons hot om en sådan politik vore ett hot mot svensk återhämtning. 

Det finns ett underliggande inflationshot i form av stora budgetunderskott, en extremt ökad penningmängd och en reducerad produktion. Bristen på lönsamma investeringar har redan gett en inflation i tillgångsvärden i form av stigande börsvärden och fastighetspriser. Med stigande inflation och höjda räntor kan uppblåsta tillgångsvärden leda till snabba fall och snabbt dyrare lån. 

Det inflationstryck som ligger under utan kan mötas genom att snabbt underlätta för fler och lönsamma investeringar i företag och företagande, nya innovationer och en utökad produktionsapparat. Genom ökad handel kan vi få fart på ekonomin över gränserna och minska flaskhalsar. Den protektionism vi nu ser träda fram är ett hot, det gäller även den försvårade handel som Storbritannien nu har bestämt sig för. Britternas friheter och den brittiska ekonomins öppenhet har drabbats och kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien än mer men även påverka oss. Därför gäller det att försöka utveckla handeln med Storbritannien och  med andra delar av världen.

Den segregation och kriminalitet vi har i Sverige kan bara bekämpas om vi ser den som den är istället för att låtsas att det är som vi vill det ska vara. Opinionsbildare, ledarsidor och regering måste våga inse att verkligheten inte är som de önskar utan är som ett hot mot det vi vill. Bidrag till extremistiska organisationer och organisationer med tvivelaktig demokratisk inriktning bör rensas ut liksom bidragskulturen överlag. Vi måste i Sverige veta vilka som är här och vilka som mottar välfärd i olika former. Papperslöshet falska liksom dubbla identiteter måste få ett slut. Personer med uppehållstillstånd i Sverige som begår brott ska utvisas. Kriminalitet ska leda till straff som motsvarar skadan för enskilda och vårt samhälle. Brottsoffer är långt viktigare än brottslingar att värna om. Bidragssystem får inte stimulera till bidragshushåll utan måste omvändas till att stimulera till arbete. Krav på arbete för bidrag måste bli verklighet. Svenska språket är en gemensam nämnare som är nödvändig för att kunna inkluderas. I Sverige gäller svenska lagar och krav på att leva efter dem. De som kommer till vårt land ska anpassa sig till det svenska samhället, inte det svenska samhället till dem. Kriminella ska dömas för sina brott istället för att grupper som lever i vårt land ska dömas på grund av dem som begår brott. 

Den svenska skolan måste erbjuda alla en möjlighet att få en bra utbildning. Valfrihet och skolpeng är en del av detta som ger en utveckling av vårt skolsystem som sådant, där dåliga skolor får färre elever och de bra fler. Välfärden inom äldreomsorg och sjukvård måste utvecklas genom fler alternativ och genom att den enskilde kan påverka mer också genom egen finansiering. 

Sverige måste ha en förmåga att hantera kriser. Det kräver inte bara en regering som kan hantera kriser utan också en insikt att kriser hanteras genom beredskap, strukturer för beslut och eftertänksamhet före. De nationella myndigheter som ansvarar för krisberedskap måste ta ansvar för att beredskap finns. 

Sverige måste kunna värna vårt territorium och på samma gång möta alla de hot som ligger i gråzonens krigföring. Vi måste ha förmåga att vara närvarande till havs, i luften och på marken där andra vill dominera och utöva hot mot oss. Vi måste snabbt kunna ingripa mot dem som hotar oss och bedriver krigföring genom hot, cyberattacker, subversion och desinformation. Vi behöver en försvarspolitik som inte är en upprättelse från 1900-talet utan som möter 2020 talets mångfacetterade hot. 

Vi är en del av EU och ska inte förvänta oss att någon annan än vi själva kan bidra till dess utveckling vad gäller säkerhet, ekonomisk utveckling och förmåga att i världen bidra till klimatfrågan, fri handel och mänskliga fri- och rättigheter. 

Sverige är som en demokrati och rättsstat utsatt för de angrepp och hot som i dag riktas mot alla demokratier och rättsstater. Vi måste bli en del av Nato för att bidra till andras säkerhet som är en del av vår säkerhet liksom vår säkerhet bidrar till deras. 

Den fria världen länder måste se sig inte bara som en gemensam företeelse utan som en gemensam aktör för att möta hoten från Kina och andra regimer som vill underminera frihet och demokrati. Kinas försök att dominera andra kan bara mötas genom att den mångfaldigt starkare fria världen är tydlig vad som krävs för ett deltagande i den fria världens ekonomi. 

Ja, 2021 kan bli ett bättre år. Men det kräver att vi ser vad som krävs. Och att vi gör något åt allt det som gjorde 2020 till ett dåligt år. Vi behöver komma tillbaka till en utveckling där global ekonomi ger ökat välstånd och stärker den internationella rättsordningen. EU och USA måste visa att de kan vara partners i detta. Sverige måste vara en aktör både i EU och i Nato. 2021 kan bli början på mycket gott. Gott Nytt År!