Hoppa till innehåll

Gemensam fyrpartireservation om en offensiv reformpolitk

1 Inledning
Scenen håller på att förändras. Tillväxten i omvärlden blir långsammare. Det gäller både i den amerikanska ekonomin och i den europeiska. Sverige kan inte längre räkna med den internationella draghjälp som vi haft under de senaste fyra-fem åren. Nu prövas vad som händer när svensk ekonomi måste stå på egna ben i en världsekonomi präglad av global konkurrens.

Regeringen står passiv både inför den avmattning som nu är på väg – med de problem den kan medföra – och de grundläggande strukturproblem som leder till en hög arbetslöshet och fortsatt svensk eftersläpning. Våra fyra partier står för en offensiv reformpolitik istället för den defensiva anpassningspolitik som inom område efter område kommit att prägla vänsterkoalitionens sätt att möta verkligheten och dess utmaningar. Vi vill föra en politik som snabbare och effektivare leder Sverige förbi konjunkturproblemen och som har sin tyngdpunkt i åtgärder mot de långsiktiga utmaningarna.

En hög och jämn tillväxt är nödvändig för att svensk ekonomi ska klara av de problem landet står inför. En tillväxtstimulerande politik är avgörande för framtidens välstånd och Sveriges ställning som välfärdsnation. Regeringens ambitioner och politik kommer att leda till en fortsatt eftersläpning gentemot andra länder och därmed till en urholkning av den svenska välfärden. Enligt vårpropositionen nöjer sig regeringen med att den långsiktigt uthålliga tillväxten är två procent per år. Detta är inte acceptabelt. Det räcker inte för att klara den demografiska utmaningen. Regeringens låga ambitionsnivå kommer att försvaga Sveriges ställning i den globala ekonomin och kommer dessutom att leda till en fortsatt hög arbetslöshet.

Vi sätter målet högre än så. Vår ambition är att Sverige ska komma tillbaka till en tätposition bland de utvecklade länderna. Eftersom tillväxten bland övriga jämförbara länder kommer att bli långsiktigt högre än under tidigare decennier ställs därmed kraven på den svenska ekonomins förmåga till tillväxt högre.

Därför måste reformer nu genomföras som höjer den svenska ekonomins förmåga till långsiktigt uthållig tillväxt till 3 procent per år. Våra förslag syftar till att förändra och vidga förutsättningarna för företagande, arbetsmarknad, konkurrens och produktivitet och enskilda människors verksamhet och valfrihet i syfte att göra detta möjligt och vi är beredda att fullfölja reformpolitiken för att nå detta mål. Det innebär att den genomsnittliga tillväxt Sverige haft under konjunkturuppgången de senaste 4-5 åren skall permanentas för en längre period. Denna tillväxt måste också vara socialt och ekologiskt hållbar.

Svensk ekonomi står inför ett antal utmaningar på några års sikt som gör det nödvändigt att den ekonomiska politiken har denna inriktning och detta mål. Det krävs både god tillväxt och en förändrad politik för att lösa framtidsproblemen.

&#61623, Globaliseringen är en sådan utmaning.
Sveriges välstånd bygger sedan decennier på att vi är en internationellt inriktad ekonomi. Vi kan inte avskärma oss, vi måste möta utmaningen. Globaliseringen skärper konkurrensen men erbjuder samtidigt stora möjligheter både för oss och den fattiga delen av världen. En förutsättning är att de internationella finansiella institutionerna lyckas utveckla den finansiella strukturen så att den motsvarar högt ställda krav. Till skillnad från regeringen och dess stödpartier som inte har något samlat sätt att möta globaliseringen är vi beredda att använda den som en positiv kraft till vår och de fattiga ländernas fördel.

&#61623, En åldrande befolkning kan leda till ekonomiska problem om ett antal år.
Färre måste försörja allt fler. För att möta dessa svårigheter måste vi redan nu lägga om politiken för att stimulera till arbete, börja reformera socialförsäkringarna och prioritera vad som ska vara uppgifter för det offentliga och vad andra kan sköta. Vi har ett antal år på oss innan svårigheterna blir tydligt märkbara. Det är ansvarslöst att som regeringen gör blunda för detta och bara utlova nya utgifter, nya offentliga åtaganden.

En stor utmaning under de kommande åren är att bryta den sociala och regionala tudelningen av Sverige. Vi är övertygade om att människor både kan och vill bidra till det gemensamma. Politiken måste inkludera hela landet och alla människor. Det är bättre att ge människor, orter och regioner möjlighet att växa av egen kraft än att göra dem beroende av olika bidragssystem.

Det är vår fasta övertygelse att en god tillväxt minskar den sociala och regionala tudelningen, den gör det lättare för alla att komma in på arbetsmarknaden, den gör det lättare att klara befolkningsförändringen.

Nyckeln till en framgångsrik tillväxt ligger i en stark företagsamhet. Utan växande företag kan våra ambitioner inte infrias. Företagandet och dess villkor är regeringens blinda fläck. Regeringen har under ett antal år haft chansen att lägga grunden för en stark företagsamhet men den möjligheten har regeringen försuttit. Nu minskar företagandet.

Vi vill genom ett antal åtgärder och förenklingar på skatte- och regelområdena ge företagandet och företagarna en stark stimulans och lägger därför fram ett batteri av åtgärder som ger förutsättningar för en helt annan expansion av företagandet.

Samtidigt har vår politik vidare mål än så. Våra skatte- och avregleringsåtgärder syftar till att ge den enskilde större valmöjligheter och mer självbestämmande, en bättre välfärd, fler livschanser och ökad livskvalitet. Det måste gå att leva på sin lön. Den enskilde måste känna att ansträngning ger lön för mödan. Det gäller såväl arbete och studier som risktagande.

Ett viktigt led i arbetet på att öka individens valmöjligheter är att ge kvinnor och män lika möjligheter. Makt och möjlighet att påverka sin livssituation och ekonomiska situation ska inte vara beroende av kön. Både kvinnor och män måste få ökade möjligheter att bestämma över sin arbetssituation.

Välfärdspolitiken måste reformeras med ökad mångfald och större valfrihet. En avmonopolisering öppnar nya arbetsfält inom hittills kvinnodominerade områden. En ny välfärdspolitik leder till ökad jämställdhet.

Det är inte acceptabelt att så stora grupper står utanför samhälls- och arbetslivet. Det gäller bl.a. invandrare som inte kunnat komma in i det svenska samhället.

Politiken måste spänna över breda fält. Ökad konkurrens håller nere priserna och ger mer för pengarna. EU-medlemskapets fördelar måste utnyttjas.

2 De stora utmaningarna
2.1 Att möta globaliseringen
Människor, kapital och företag rör sig i dag snabbt över nationsgränser och söker sig dit där förutsättningarna framstår som mest gynnsamma. Uppgiften för den ekonomiska politiken i vid mening är att förse företag och hushåll med sådana förutsättningar att vi i Sverige kan möta de utmaningar som globaliseringen innebär. Den tekniska utvecklingen tillsammans med den finansiella integration som följt av avregleringar har förändrat förutsättningarna både för företagande och för den ekonomiska politiken. Globaliseringen förstärker och fördjupar kontakterna mellan människor världen över. Genom globaliseringen sprids upplevelser, kultur, värderingar och kunskap. Allt fler människor kan ta del av nya upplevelser och möten. Detta innebär stora nya möjligheter för människor, regioner och länder. Globaliseringen har härigenom bidragit till att demokratisera det ekonomiska livet.

Både företagsekonomiska och ekonomisk-politiska beslut sker nu under en mera öppen granskning än tidigare. De testas mot kriterierna i en öppen marknadsekonomi. Demokrati, öppna ekonomier och modern teknik ger nya möjligheter att bekämpa några av mänsklighetens stora gissel – fattigdom, analfabetism, sjukdomar och svältkatastrofer. Det är ett gemensamt ansvar att ta till vara dessa möjligheter och inte låta kortsiktiga intressen styra utvecklingen. Vi bejakar globalisering och frihandel och vill samtidigt medverka till att forma goda spelregler till skydd för människor och miljö. En av 2000-talets stora utmaningar är att ge globaliseringen ett mänskligt ansikte, att låta alla vara delaktiga och få skörda dess frukter.

Vi har i Sverige under de