Hoppa till innehåll

Frihetens värden om Kristallnatten och om de finansiella marknaderna

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2008-11-09

Kära läsare,

I detta brev den 9 november något om kristallnatten och murens fall, European Friends of Israel i Paris, diskussionen om regelverken för de globala finansiella marknaderna och lite allmänt om den kommande veckan.

== Natten av krossat glas==

Natten mellan den 9 och den 10 november är förknippad med den så kallade kristallnatten eller rättare natten av krossat glas. För i dag 70 år sedan hetsades den nazistiska mobben ut på gator och torg för att krossa judiska butikers skyltfönster, bränna ner synagogor och genomföra en pogrom riktad mot judar och mot judisk egendom.

Konservativa Svensk Tidskrift var en av de första tidskrifter och som veckorna efter beskrev detta för vad det var och vad det kunde leda till: uü

”…när den nationalsocialistiska regeringen tog den judiske flyktingen Grynspans hämndemord å tyska legationen i Paris till förevändning för veritabla judepogromer och nya exempellöst hårda undantagslagar för judarna. Med metoder, med vilka ej ens häxprocesserna kunna jämföras, ha till brottet oskyldiga ålagts en ”Sühneleistung”, vari ingår generell kapitalkonfiskation, skyldighet för judiska innehavare av näringsföretag, affärer, hantverk o.dyl. att realisera dessa och därmed deras ”Ausschaltung” ur tyskt näringsliv, förbud för judar att besöka ariska teatrar, biografer o.dyl., förbud för judisk ungdom att studera vid tyska universitet eller gå i tyska skolor, förbud för judar att ta försäkringar, plikt för judar att själva iståndsätta sina affärer efter fönsterkrossningarna, i vissa fall tvång för judar att dagligen anmäla sig för polisen o.s.v.”
Och man fortsatte i sin ledare::
” ….måste det anses uteslutet, att pogromerna varit en frukt av folkets spontana reaktion mot Grynspans dåd. Det är helt enkelt inte tänkbart, att världens främsta polismakt behövt stå hjälplös, när synagogorna stuckos i brand eller attentaten mot de judiska butikerna iscensattes.”

Och man konstaterade:
”Det som nu skett mitt i Europas hjärta, är ett återfall i barbarisk atavism, värre än utrotningen av hugenotterna, därför att den västerländska kulturen ej bort trehundra år ha påbyggts förgäves. ”

== Klarspråk i vår tid==

Det var med en annan tids svenska men med klarspråk som man kallade det som då skedde vid dess rätta namn, i en tid då många valde att ursäkta, relativisera eller bortse från vad som skett. Och det var med en betydande insikt i vad det innebar för det tyska samhällets utveckling.

Tyvärr var det då alltför få som då förstod vad det var som egentligen hände och de risker det innebar. Men som citaten visar, det gick att förstå och det gick att definiera det förfall som präglade det tyska samhället liksom det gick att uttrycka en reaktion mot det som skedde som svarade mot allvaret i det.

Det kan vara värt att minnas när vi diskuterar utvecklingen i andra länder där nationella motsättningar odlas, där människor mördas eller jagas iväg och där man tillåter sig att invadera andra länder för att som det heter skydda sitt eget folk.

Och det gäller självfallet i än högre grad när det handlar om det osminkade och aggressiva hatet och hetsen mot andra människor på grund av den ras eller religion de tillhör. Antisemitismen är i dag en levande verklighet. Irans och olika terrorgruppers propaganda skiljer sig inte mycket från det som föregick och som präglade kristallnatten.

I en intervju [ http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD210808 ]http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD210808 som redovisas med översättning av MEMRI uttrycker en av den iranska televisionens företrädare sin syn på judar på samma sätt som gjordes på 1930-talet och upprepar dessutom en av antisemitismens mest grundläggande föreställningar om Sions vises protokoll. Längre bort än så är vi inte från kristallnatten, även om den var för 70 år sedan.

Om den 9 november 1938 var början på en lång och utdragen mänsklig tragedi präglad förakt för människovärdet som kom att prägla världskriget och förintelsen liksom decennierna därefter bakom järnridån var Berlinmurens fall den 9 november 1989 början på slutet av Europas mörka historia.
För idag 19 år sedan belsutade det Östtyska kommunistpartiets ledning, under växande folkligt tryck, att man skulle tillåta besök över gränsen efter tillstånd, vilket på en hafsigt skriven lapp ledde propagandaministern till att tro att muren öppnades upp utan inskränkningar. Så föll järnridåns mest konkreta uppenbarelse i Europa och då föll i land efter land den, för att tala med Svensk Tidskrift 1938, den barbariska atavismens företrädare.

== European Friends of Israel i Paris ==

Under förra veckan var jag som ordförande för European Friends of Israel värd för en konferens i Paris som kom att samla över 300 parlamentariker och regeringsföreträdare från hela Europa och samtliga EU´s medlemsstater. Från Sverige deltog drygt tio parlamentariker.
Det är en slående reflektion att i de länder som fick uppleva båda förtrycken är vaksamheten lika stor mot båda uttrycken för diktatur och människoförakt. På fredagen lämnade jag över konferensens Parisdeklaration till Tjeckiens vice statsminister Alexander Vondra och utrikesministern Karl Schwarzenberg. Det var efter diskussioner som inte minst hade präglats av Europas behov att stå för och försvara värden som inte får relativiseras och som understryker vårt ansvar att ge stöd till en demokrati som lever under hot. Men det handlade också om att samarbetet med Israel inte är mer unikt än att det är öppet för demokratier som vill låta dessa värden ligga som grund för vår dialog med folken och länderna i Mellersta Östern. Deklarationen som ska vara en grund för det fortsatta arbetet med att utveckla relationerna mellan EU och Israel kommer att finnas på min hemsida [ http://www.gunnar.moderat.se ]www.gunnar.moderat.se

== Inför valet i Bryssel och i Åhus ==

På fredagen var jag också vård för 70 företrädare för moderaterna i Stockholms stad och län som besökte Bryssel för valplanering och politiska diskussioner. Under eftermiddagen talade jag om de politiska konflikter (frågan om sjukvårdens öppenhet är ett exempel som jag debatterat i parlamentet http://gunnar.moderat.se/?use=artikel&id=1623 )som präglar det samhällsbyggande som Europaparlamentet är en central del i. Med hjälp av Mikael Wiehes texter pekade jag på att det som sker i Europaparlamentet inte handlar om politik in något utländskt främmande organ utan i ett parlament som är ett av Sveriges två. Det blev också en middag på kvällen som inte bara innehöll allvarliga diskussioner.

På lördagen kom jag via Köpenhamn fram till Skånemoderaternas konferens i Åhus, vid Hanöbuktens strand där våra politiska strategier och mål inför Europaparlamentsvalet stod i fokus. Båda dessa möten understryker för mig att europavalskampanjen nu håller på att bli en naturlig del av den svenska politiska debatten, av det uppenbara skälet att den handlar om det svenska samhället.

= = Det internationella finansiella systemet ==
Under den kommande veckan är det de finansiella frågorna som står i förgrunden. Fredrik Reinfeldt tillhörde dem som mest uttryckligt på Europeiska rådets möte i Bryssel reagerade mot den regleringsiver och den hast som präglar det franska ordförandeskapets inriktning. Den till slut godkända lydelsen http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/sv/misc/103889.pdf innehåller väsentligt mindre av det som var franska krav på regleringar men bygger likväl på föreställningen att ett nytt internationellt finansiellt system ska kunna i praktiken utformas inom 100 dagar. I den gemensamma lydelsen fanns inget med om de krav som bör ställas på medlemsstater vad gäller finansiell stabilitet och att motverka ökade statsstöd.

På tisdag har European Enterprise Institute en presentation av en rapport som kommer att finnas här: http://www.european-enterprise.org/ om den finansiella krisens orsaker skriven av bland annat vår Research Director Johnny Munkhammar. Det är vårt bidrag till en diskussion kring ett bredare perspektiv på krisens orsaker . Det leder också till mindre krav på statliga interventioner för att stödja gamla industrier eller att detaljreglera den finansiella sektorn. Den finansiella krisen berodde bland annat på att de finansiella marknaderna utvecklats snabbare än den politiska processen, både vad gäller konkurrensförutsättningar och regleringar.

Det Europeiska rådets möte i Bryssel i fredags var en förberedelse inför nästa stora möte i Washington som ska samla länder från den så kallade G8 gruppen och från G20 gruppen. Anmärkningsvärt nog finns inte eurozonens valde ordförande med men väl Frankrike i två olika former, genom ordförandeskapet och genom Frankrikes medlemskap i G8.

Risken för att vi nu träder in i en era där man tror att politisk aktivism tillsammans med statsstöd kan lösa problemen är betydande. Ökade regleringar kommer, till skillnad från mer heltäckande tillsyn och övervakning, leda till mindre dynamiska finansiella marknader samtidigt som ökat utrymme för nationellt statstöd kommer att motverka fri handel och konkurrens. Världens jordbruksmarknader är det tydligaste exemplet på det, stora statstödsprogram till världens bilindustri kommer ge motsvarande problem. Och i ett sådant skede är små länder mest utsatta, liksom de fattiga som riskerar marknadstillträde till större och rikare marknader. Till slut konkurrerar vi med statsstöd istället för med företagande över gränserna. Då nationaliseras ekonomier allt mer samtidigt som den globala krisen fördjupas .
Economist har på bloggplats reflektion kring detta: http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2008/11/how_to_repair_the_economy.cfm
== Nästa vecka ==

Efter diverse möten i Stockholm åker jag i morgon till Bryssel. Under dagen hoppas jag slutföra nästa steg i arbetet med småföretagarstadgan som jag är rapportör för i det ekonomiska utskottet.
På tisdag förmiddag besöker Carl Bildt parlamentet med bland annat lite tillfälle till diskussioner kring EU och Ryssland samt möten med diverse företrädare förutom den svenska delegationen. På tisdagen har jag och andra företrädare för EPP-ED gruppen middag med våra närstående kommissionärer med diskussion bland annat inför Washingtonmötet.

På tisdag har vi i EPP-ED gruppen också en första diskussion i min arbetsgrupp kring förändringen av arbetstidsdirektivet inför förhandlingar med rådet. På onsdagen är det gruppsammanträden av olika slag, möten med företrädare för det svenska näringslivet som vill se vad som sker där och på torsdag är det sammanträde med industriutskottet innan jag far i väg till Prag för att träffa det blivande tjeckiska ordförandeskapet. Fredag åter Sverige för lite diskussioner kring finansiella marknader och möte med Moderatkvinnorna inför Europavalet.
På måndag tror jag också resultatet av det interna moderata provvalet inför Europaparlamentsvalet ska presenteras, om jag inte minns fel.

Så en hel del händer även denna vecka,

Hälsningar,

Gunnar