Hoppa till innehåll

Fråga till ministerrådet om European Research Area

Frågan gällde rådets ambition att skapa en övergripande politisk styrning av det europeiska forskningsområdet som rör flera viktiga frågor, t.ex. själva definitionen av politikområdet, europeiska forskningsområdets geografiska tillämpningsområde och subsidiaritetsprincipen. Gunnar Hökmark efterfrågade hur rådet kommer att hantera dessa frågor och vilket tidsperspektiv arbetar man med?

Läs ministerrådets svar nedan:

Rådet är medvetet om den mycket viktiga roll som det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA) spelar och att det är en av de viktigaste grundstenarna för förverkligandet av Lissabonmålen och dessutom en motor för Europas konkurrenskraft.

De allmänna riktlinjerna för den politiska styrningen av ERA drogs upp vid Europeiska rådets möte i mars 2008 och rådets (konkurrens) möte i maj 2008. Medlemsstaterna har uppmanats att fastställa sina förvaltningsstrukturer för vart och ett av initiativen inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet, dvs.

– ett gemensamt forskningsprogram,
– ett partnerskapsprogram för forskarna,
– en rättslig ram för den europeiska forskningens infrastruktur,
– förvaltning av och effektivt skydd för immateriella rätigheter,
– en strategi för ERA:s internationella samarbete.

Vi är medvetna om att denna förvaltning måste byggas ut, och det franska ordförandeskapet hoppas att ett beslut om en långsiktig ”vision 2020” avseende det europeiska området för forskningsverksamhet kan fattas vid slutet av året. Med detta perspektiv har vi ett nära samarbete med det tjeckiska och det svenska ordförandeskapet, eftersom det är en av de gemensamma prioriteringarna för våra ordförandeskap.