Försvaret måste visa försvarsförmåga

  • av


Norrköpings Tidningar publicerad den 10 oktober 2022

En av de viktigaste förmågorna för en försvarsmakt är att snabbt kunna hantera nya
förutsättningar och hot. Verkligheten följer sällan gamla planer, än mindre anpassar sig en
fiende till våra interna beslutsprocesser när vi är i fred.


Europa befinner sig i krig. Ett av de större europeiska länderna är utsatt för ett omfattande
konventionellt krig vars motsvarighet i europeisk historia vi måste gå tillbaka till andra
världskriget för att finna. Ryssland har genom sitt brutala överfall, sitt tal om att stjäla andra
länders territorium och genom att ställa krav på andra att underordna sig dess intressesfär
visat att hoten handlar om Europa i sin helhet, inte bara Ukraina.


Sprängningarna av Nord Stream-ledningarna och hoten mot andra länder är en del av ett
större perspektiv som visar att Putin gärna vill föra kriget inte bara genom en invasion av
Ukraina utan också genom andra attacker. Det får inte finnas någon tvekan om vårt stöd till
Ukrainas försvar eller om vår vilja och förmåga att försvara oss själva.


Det är mot bakgrund av ett pågående krig, det faktiska skeendet i Östersjön samt vår
medlemskapsprocess för Nato anmärkningsvärt att regeringen på fullt allvar hävdar att det
inte går att rusta Sveriges försvar snabbare än att vi kring 2028 kan nå upp till den 2%-nivå
som det numera finns en enighet i Sverige om. Mitt i ett krig i Europa hävdar de att det inte
går stärka försvaret snabbare inför dagens hot, bara inför framtida hot. Det är tur att Ukrainas
försvarsmakt inte tänker så. Den ryska krigsmakten följer nämligen vare sig den ukrainska
eller svenska försvarsmaktens planeringsperioder och materielplanering.


Det finns ingen som säger att tillväxten av förband ska gå snabbare än den tid det kräver att
etablera nya regementen, sätta upp nya förband med nya instruktörer, nya officerare och ny
materiell. Däremot är det självklart att det i krigstid går att sätta upp nya förband snabbare än
vad som den normala fredsplaneringen tänker sig, om man är beslutsam och prioriterar. Och
framförallt, befintliga förband kan rustas snabbt.


Det är befängt att vi har en situation där en stor del av flygvapnets piloter lämnar sin tjänst på
grund av en obegriplig förhandlingsprocess där kravet har varit att de ska få en höjd
pensionsålder som går över den ålder som deras tjänst kräver. Det är ett utslag av en snålhet
som beror på att försvaret har varit satt på svältkur under lång tid. Det gäller även för annan
nyckelpersonal som har lämnat, som för övrigt krävs för en snabbare utveckling av våra
förvand.


Det är befängt att vi har en brist på vanlig utrustning för soldater och förband, från riktiga
kläder till mer avancerad skyddsutrustning och mörkerseende. Moderna skidor kan inköpas
under oktober månad, om någon vill visa sig handlingskraftig.


Det är befängt att vi inte producerar och köper in de större ammunitionsmängder som den
svenska försvarsmakten själv behöver och som vi bör stödja Ukraina med. Det gäller för det
svenska försvarets del allt ifrån Gripens avancerade missiler Meteor till vanlig avancerad
artilleriammunition.


Det är befängt att vi inte redan till exempel har lagt order på fler Archer- artillerisystem, ett
större nät av avancerade luftförsvarssystem som kan köpas nu och där vi redan nu kan börja
träna in nya förband på den materiell vi har.

Det är befängt att vi inte redan nu har ändrat budgetramar som gör det möjligt att öka flygtid,
övningstid, tid för våra fartyg och för att rekrytera och utbilda fler besättningar till befintliga
system.


Ett starkt svenskt försvar måste kunna växa snabbt för att möta de hot som finns i nuet. Ska
man kunna leda försvaret i krig måste man kunna fatta de beslut som krävs för det i tid ska
vara så starkt som det krävs.

Gunnar Hökmark