Hoppa till innehåll

Förpackningscentralister och säkerhetspolitik i parlamentet – rapport från vecka 5

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 5

2006-02-03

Parlamentet har i veckan haft utskotts- och gruppmöten, samt minisession,
i Bryssel.

Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se

Miljö – Hälsa

Miljöutskottet antog rapporten Gemenskapens handlingsprogram för hälsa för perioden 2007–2013. Trakatellis (EPP – ED, GR). Det utskottet breddade kommissionens rapport med var fram för allt patienters möjlighet till information, mer transparens i sjukvårdssystemen, möjligheter för patienter att röra sig över gränser samt synen på vårdsektorn som dynamisk och med tillväxtpotential.

Rapporten pekar på att Kommissionens samarbete både med medlemsstaterna och internationella organisationer, som WHO, och med särskilda centrum, som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, är absolut nödvändigt för att möjliggöra utbyte av åsikter och främjande av hälsoinsatser. Medlemsstaterna uppmanas att spela en betydande roll med tanke på att en väsentlig del av uppgifterna skall komma från dem. Deras samarbete är nödvändigt för insamling och bearbetning av uppgifterna, men även för ett eventuellt genomförande av nya samordnade strategier och angreppssätt i hälsofrågor eftersom de förfogar över betydande mekanismer och medel.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Inre marknad – Globaliseringens effekter på den inre marknaden

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd röstade på måndagen igenom ett förslag till betänkande om globaliseringens effekter på den inre marknaden. Förslaget refererar huvudsakligen till globalisering som något positivt som underlättar den internationella handeln men pekar samtidigt på den konkurrens som stora och snabbt växande ekonomier – särskilt i Asien – utgör. Vikten av att fullborda den inre marknaden betonas. /ED

Inre marknad – Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder

Vid torsdagens plenarsession röstades Toubons (EPP-ED, FR) betänkande om färdigförpackade varor (A6-0412/2005) igenom. Det ursprungliga förslaget från KOM, som är ett led i arbetet att förenkla lagstiftningen på den inre marknaden, innebär som huvudprincip avreglering av förpackningsstorlekar, med ett fåtal undantag för vissa kategorier av produkter. Rapportören hade föreslagit att ytterligare kategorier av produktförpackningar skall undantas från avregleringen och även fortsättningsvis omfattas av obligatoriska regler och detta gick igenom. Med anledning av det ändringsförslag som Charlotte Cederschiöld lagt om mjölkförpackningar på 300 och 330 ml som förekommer i Sverige får dessa även fortsättningsvis produceras och säljas. Moderaterna röstade, till skillnad från EPP-ED, mot Toubons rapport. /ED

Transport – Tillämpningen av postdirektivet

EP antog i veckan ett initiativbetänkande om tillämpningen av postdirektivet (A6-0390/2005). Betänkandet syftar till att göra KOM uppmärksam på de frågor som bör beaktas i KOMs utvärdering av postdirektivet som ska överlämnas i form av en rapport under 2006.

Betänkandet understryker hur betydelsefulla posttjänsterna är ekonomiskt sett och är positivt gentemot öppnandet av postmarknaden. Dock understryker EP att tillämpningen av postdirektivet är allvarligt försenat i ett antal MS, speciellt när det gäller öppnandet av marknaderna. EP ber nu KOM avgöra om det är möjligt att fullbordandet av den inre marknaden kan möjliggöras innan 2009. Moderaterna följde rapportören, Ferber (EPP-ED, DE) och röstade för betänkandet. /JA

Transport – Sociallagstiftning inom vägtransportområdet

EP antog i veckan två kompromisser om Markovs (GUE/NL, DE) betänkanden som behandlar harmonisering (A6-0006/2006) respektive minimivillkor (A6-0005/2006) för sociallagstiftning inom vägtransportområdet.

Moderaterna har i tidigare läsningar röstat emot EPs majoritet och även för ett förkastande av den gemensamma ståndpunkten. Förlikningen, som från EPs sida leddes av Vidal-Quadras, är således en kompromiss av två dåliga förslag från rådet och EP. Kompromisserna innebär bland annat att den dagliga viloperioden som i den gemensamma ståndpunkten föreslogs ökas från åtta till nio timmar har ökats till 11 timmar, medan körtiden per vecka minskades från 76 till 60 timmar. Vidare innehåller kompromisserna överenskommelser om obligatoriskt införande av digitala färdskrivare i alla nya bussar och lastbilar från 1 maj 2006, obligatoriska raster och viloperioder, definition och begränsning av körtid, beslut om fler kontroller på fler platser, och en överenskommelse om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter.

Moderaterna röstade emot dessa betänkanden eftersom de fortfarande är detaljreglerade sociallagstiftningar vilka vi anser skall behandlas i de enskilda MS och vilka inte nödvändigtvis ökar säkerheten på vägarna eftersom det redan idag finns regleringar för körtid. /JA

Utrikes – Årsrapport om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

I veckan antogs en rapport om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, inkl de finansiella konsekvenserna för EG:s allmänna budget 2004 (A6-0389/2005). Rapporten fastslår att för att GUSP och ESFP skall vara trovärdiga måste de förses med tillräckliga medel som motsvarar deras ambitionsnivåer. Spridningen av massförstörelsevapen bör betraktas som det allvarligaste hotet mot den internationella säkerheten.

Föredraganden Brok(EPP-ED, DE), som var medlem i konventet för utformandet av förslaget till konstitutionellt fördrag, gör initialt många referenser till de åtgärder som föreslogs på GUSP-området i det konstitutionella fördraget. Det är viktigt att ta upp de områden inom GUSP där EU har gått före, utan ratificeringen av fördraget. Exempelvis har rådet kommit överens om inrättandet av en europeisk försvarsbyrå, utveckling av ”battle groups”-begreppet, en mer utvecklad grannskapspolitik och tillämpningen av solidaritetsklausulen för att bekämpa terrorhot eller -attacker.

Slutligen tar rapporten även upp att har MS problem när det gäller energiförsörjning. Energiförsörjningen kan användas som politiskt instrument, vilket missgynnar MS. Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /SK

Jämställdhet – Mäns våld mot kvinnor och åtgärder mot detta

Den moderata delegationen valde i veckan att lägga ned sina röster i en omröstning om dagens situation när det gäller bekämpning av våld mot kvinnor och eventuella framtida åtgärder (A6-0404/2005). Rapportören var Carlshamre (ALDE, SE). Vi kunde inte stödja rapporten p.g.a. att den söker göra nationella kompetensområden till föremål för EU-beslut och ge uppmaningar till MS om vilka åtgärder de skall vidta för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Frågor som rör jämställdhet och som handlar om kriminalpolitik ska avgöras av MS. Moderaterna har på ett nationellt plan varit pådrivande i många av de åtgärder som tas upp i rapporten, så det är inte åtgärderna i sig som vi är tveksamma till. Rapporten innehåller många viktiga aspekter, exempelvis rekommenderas KOM och MS att ha nolltolerans mot alla former av våld mot kvinnor.

Samtidigt uppmanar man MS att öronmärka medel för forskning om kostnaderna för mäns våld mot kvinnor i EU, vilket inte är EU:s sak. MS uppmanas att lagstifta om en minimiinkomst för kvinnor som saknar andra inkomster, där han går in på MS kompetensområde. Dessutom borde betoningen ligga på den
enskilde våldsförövarens ansvar istället för att utgå från en samhällssyn som reducerar den enskildes ansvar. Moderaterna avvek från majoriteten i EPP-ED och lämnade även in en röstförklaring där vi understryker att staten måste uppfylla sin främsta uppgift, att skydda medborgarna från brottsliga angrep oavsett offrets och förövarens kön. /SK

Jämställdhet – Jämställdhet mellan män och kvinnor i EU

EP har i veckan antagit en rapport som redogör för
jämställdhetssituationen inom unionen (A6-0401/2005), rapportören var Estrela(PSE, PT). Rapporten tar bland annat upp problem med barnomsorg och bristen på kvinnlig representation på beslutsfattande positioner. De politiska partierna uppmanas, på både nationell och europeisk nivå, att göra en översyn av sina partistrukturer för att få in fler kvinnor.

Den moderata delegationen lade ned sina röster omröstningen. Det görs mångtaliga förslag som går in på medlemsstaternas kompetensområden, där medlemsstaternas kulturella särdrag och traditioner är så vitt skilda från varandra. Det är inte EU:s uppgift att definiera vilka åtgärder som bör tas i medlemsstaterna eller av andra aktörer i samhället, för att främja jämställdheten. /SK

Utrikes – Resolution om palestinska parlamentsvalet

EP säger i en resolution att det nya palestinska lagstiftande rådet och den blivande palestinska regeringen tydligt skall erkänna staten Israel. Dessutom skall de avstå från alla former av terrorism och engagera sig för principen om fredliga förhandlingar som syftar till en lösning med två stater. Samarbetet med kvartetten FN, EU, USA och Ryssland i syfte att nå framsteg med den tidigare överenskomna färdplanen, är också viktigt. Det nya palestinska parlamentet och Israels parlament samt regering måste också ta sitt ansvar för att nå dessa mål.

EU är berett att fortsätta att stödja den palestinska myndigheten förutsatt att Hamas respekterar en rad oeftergivliga principer som att avstå från våld, erkänna staten Israel m.m. Om inte dessa krav uppfylls kommer stödet att frysas. Moderaterna och EPP-ED stödde den gemensamma resolutionen. /SK

Utrikes – Besök av Ukrainas utrikesminister

Ukrainas utrikesminister, Boris Tarasyuk, besökte utrikesutskottet i veckan. Han fokuserade mycket på energifrågan och menade att i ljuset av den nyliga krisen, borde både Ukraina och EU se över sitt energiberoende till Ryssland. Tarasyuk välkomnade EU:s initiativ att utveckla en
energistrategi där en diversifierad energiförsörjning läggs upp. Dessutom hoppas han på en ny EU-strategi gentemot Ukraina och att första steget i den strategin skulle vara att ingå ett frihandelsavtal. Vatanen, den finska rallystjärnan som numera är invald på franskt EPP-ED mandat, tog upp problem med att man nu i Europa diskuterar var EU:s gränser går, han ansåg att man istället skulle vara öppen mot nya länder. /SK

Veckans citat

”You bet…” George W Bush svarar på fråga om USA kommer att
försvara Israel med militära medel i händelse av iransk attack (Jerusalem Post, 2006-02-02).

Nästa vecka

Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter
i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern,
IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien