Hoppa till innehåll

För ökad mobilitet i Europa

Kommissionen uppmanas vidare att lägga fram förslag till lagstiftning om cabotage i syfte att förbättra transporteffektiviteten för att minska utsläpp och trafikträngsel.

Till följd av dålig närvaro av EPP-ED:s ledamöter förlorade gruppen på marginalen en rad ändringsförslag som nu läggs fram inför omröstningen av huvudrapporten i transportutskottet. Gunnar Hökmark välkomnar här principen om sammodalitet som innebär att varje transportslag ska utvecklas utifrån sina förutsättningar i enlighet med gällande miljönormer och bära sina egna kostnader. Vidare påminns kommissionen och medlemsstaterna om ett snabbt införande av det europeiska modulsystemet, enligt vilket längre fordonskombinationer som redan idag tillåts i Sverige och Finland, ska tillåtas i övriga Europa. Det europeiska modulsystemet underlättar harmonisering och bidrar till ett fullbordande av den inre marknaden för transporttjänster. En minskning av antalet fordon skulle förbättra trafiksäkerheten och vara det mest effektiva sättet att minska utsläpp och trafikstockning samt förbättra logistiken genom hela kedjan.