Hoppa till innehåll

”För en radikal förnyelse av EU” – artikel på europaportalen.se

gunnar_hokmark3Europa har 20 år av fantastisk utveckling bakom sig. Diktaturer har fallit och demokratier har vuxit fram. Marknadsekonomi har givit växande välstånd och handel, vilken har lett till ökad integration och investeringar. Rättstat och tolerans har blivit överordnade värden. Den fria rörligheten har gett människor större möjligheter. Den generation av européer som lever i dag har större förutsättningar till fred och välstånd än någon tidigare generation.

Under de två senaste decennierna har utmaningen varit Europa. Att återförena Europa. Att integrera och att genom en inre marknad ta vara på Europas möjligheter. Framgången i detta arbete syns bland annat i att EU är världens största marknad och i att ständigt fler länder ansöker om medlemskap. Utvidgningen har utvidgat frihet, rättstat och demokrati på ett sätt som gett miljoner människor nya möjligheter till ett värdigt liv.

Europa måste möta världen
Under de kommande decennierna handlar utmaningen istället om hur Europa ska möta världen. En fortsatt utveckling mot jobb och välstånd förutsätter att den europeiska ekonomin kan hävda sig och visa ledarskap. Klimatfrågan kan bara hanteras genom den agenda som Europeiska unionen förmår skapa. Demokratins och frihetens ställning i det internationella samfundet förutsätter att Europa kan vara en stark kraft i en värld där vare sig demokrati eller mänskliga fri- och rättigheter är självklara.

Det ställer krav på att Europa kan vara en stark partner för demokrati, både genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och genom en militär förmåga för fredsskapande där det behövs.

För att klara sina framtida uppgifter måste EU förnyas och agera för att förnya den globala politiska och ekonomiska utvecklingen. Det är i dag ett ansvar som Europa måste kunna ta.

Radikal förnyelse av EU
Det kräver en ny agenda som innebär en radikal förnyelse av EU. Jordbruksstödet bör avvecklas, liksom dagens hindrande jordbruksregleringar. När detta görs blir det fritt fram för Europas och andra kontinenters jordbrukare att använda de arealer som finns tillgängliga för odling och att stoppa ökenutbredning och åter utnyttja oanvända arealer. Därmed kan jordbruket bli en språngbräda för fattiga länders landsbygdsutveckling och deras egen ekonomiska.

Med större arealer som används för odling skapas en bättre miljö och stabilare klimat. Med större arealer blir det möjligt att möta både en växande livsmedelsefterfrågan och ett ökande behov av biobränslen.

En växande livsmedelsproduktion innebär radikalt förbättrade villkor för världens fattiga och underlättar för politisk utveckling under stabila former.

Genom att ökad produktion av biobränslen kan ersätta oljeanvändning minskar oljepriset och intresset för prospektering samtidigt som oljediktaturer av olika slag tvingas reformera och öppna sig för demokrati. Genom ökad odling ökar lagringen av koldioxid samtidigt som biobränslen minskar utsläpp genom fossila bränslen.

Slutför Doha-rundan
När fattiga länder får en exportproduktion blir det lättare att integrera dem i det internationella handelssystemet och få på plats ett nytt internationellt frihandelsavtal som kan bryta den utveckling mot protektionism som vi i dag ser. Genom att slutföra Doha-rundan finns en möjlighet att åter uppnå den unika tillväxt som har präglat världsekonomin de senaste 30 åren.

En avveckling av EU:s jordbrukssubventioner frigör resurser som kan tredubbla de gemensamma europeiska forskningsanslagen och stärka det europeiska forskarsamhället i dess roll att bidra till en ledande konkurrenskraftig europeisk ekonomi.

Ledande småföretagarkontinent
Samtidigt frigörs resurser som kan bidra till bättre infrastruktur och låga medlemsavgifter som kan leda till att göra Europa till en ledande ekonomi som bidrar till andras utveckling. En revolution som gör Europa ledande som småföretagarkontinent, där bredband och Internet kan binda ihop världens största marknad ännu mer, kan göra oss till ledande när det gäller innovationer och i framväxten av nya jobb.

Det är många förändringar som kommer i ett slag. En förstärkt kamp mot växthuseffekten. En ny chans för de internationella frihandelsförhandlingarna. Välståndsutveckling för fortfarande fattiga länder. Minskat oljeberoende. En grönare jord. Ett konkurrenskraftigare Europa.

Axla ett globala ansvar
Men det gör det också möjligt för Europa att axla sitt globala ansvar. Att driva på för ökad internationell frihandel som ger jordens befolkning växande välstånd och värdighet. Att kunna ta på sig ett ledarskap för säkerhet och fredlig utveckling. Att med kraft hävda respekten för mänskliga fri- och rättigheter gentemot världens diktaturer. Att vara en internationell partner för fred och stabilitet där samhällen faller sönder i massakrer och etnisk rensning. Att leda när det gäller klimatfrågan. Och att kunna leda den globala ekonomiska utvecklingen genom att gå före.

Det ställer krav på en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, en framsynt och resultatinriktad klimatpolitik och ett engagemang för Europa. De som misstror detta kommer att ägna sig åt att kräva att svensk arbetsmarknad ska regleras i Bryssel, att den fria rörligheten ska möta nya hinder och att tjänstesektorns många hinder ska kvarstå samtidigt som den praktiska konsekvensen av deras politik är att svältande på Afrikas horn lämnas i sticket liksom offren för massakrer i Kongo och i andra delar av världen.

Frihetens och öppenhetens ideal
Där de försöker forma Sverige utifrån protektionismens inåtvända tankebanor vill jag att Europa ska prägla den globala utvecklingen utifrån frihetens och öppenhetens ideal.

Gunnar Hökmark (M)

Länk till artikeln:

http://europaportalen.se/index.php?newsID=42171&page=501&more=1