Hoppa till innehåll

För en konkurrenskraftigare telekommarknad och en effektivare hantering av spektrum

Huvudsyftet med ändringsförslagen är att skapa goda förutsättningar för en välfungerande och konkurrenskraftig telekommarknad.

Det ska bli enklare för nya aktörer att få tillträde till marknaden och på så sätt främja främja investeringar i ny infrastruktur och nätverk. Vad gäller konkurrensen, framhålls i ett ändringsförslag också vikten av att statsstöd inte får störa konkurrensen på ett sådant sätt att det slår ut nya aktörer.

Spektrumfrågan är av de mest centrala frågorna i telekomlagstiftningen. När EU:s medlemsstater gör som Sverige redan har gjort och släcker ned det analoga TV-nätet i förmån för det digitala, frigörs det frekvenser som är mycket värdefulla för TV-bolag, mobiloperatörer etc. För att hanteringen av spektrumet (frekvenserna) ska ge bästa möjliga utdelning bör hanteringen vara så effektiv som möjligt. I ett ändringsförslag understryks därför att samtidigt som spektrumhantering är medlemsstaternas kompetensområde, kan koordinering och ibland också hantering på EU-nivå, vara det mest effektiva tillvägagångssätt för att uppnå detta mål.

De nationella myndigheterna har en central roll när det gäller att uppnå en så effektivt telekommarknad som möjligt. Det är därför viktigt att inte i belasta dem med onödig byråkrati. Således föreslås i ett ändringsförslag att de ska rapportera till kommissionen en gång per år, och inte var tredje månad, vilket kommissionen föreslår.

Betänkandet beräknas röstas i industriutskottet i juni och i plenum i juli.