Hoppa till innehåll

Finland

I dag har vi all anledning att gratulera Finland till inträdet som ny medlem i Nato. Finlands långa gräns mot Ryssland får nu ett försvar som Nato är den yttersta garanten för. Det är en förstärkt säkerhet för hela Europa och för Sverige. Nu läggs en ny gemensam plattform för nordisk säkerhet.

Inget hot riktas mot Ryssland men Rysslands hot mot Finland möter genom medlemskapet i Nato nu världens mäktigaste försvarsallians. Det är inte längre Finland Ryssland kan hota utan den transatlantiska gemenskap som Nato är. Finland är genom sitt inträde i Nato ett tryggare land och Norden får genom detta en stabilare säkerhet. Finland har den gemensamma processen för Sverige och Finland varit det ledande landet under en tid då den svenska regeringen tvekade, på fullt allvar hävdade att våra länders medlemskap skulle destabilisera Europa och sökte andra lösningar för att inte bryta med det egna ideologiska arvet. 

Där Sverige kom att stå för säkerhetspolitisk förvirring och beslutsmässig tveksamhet, som negativt kunde påverkat Finlands process,  stod Finland för beslutsamhet och solidaritet med Sverige. 

Det som nu skiljer våra länder åt är inte den gemensamma process som Finland la grunden för utan den syn på Sverige som Turkiet har utvecklat. Den bygger till stor del på krav som går utöver det rimliga men bottnar ytterst i det faktum att Sverige har tillåtit sig vara en plats för terroristgruppers verksamhet och finansiering. Det är ett arv som förenas med politiska hyllningar till PKK eller dess närstående organisationer. Det är framförallt socialdemokraterna som har gjort en politisk poäng av närhet till PKK och dess sidoorganisationer. 

Regeringen Anderssons särskilda avtal med en enskild riksdagsledamot om inriktningen av svensk utrikespolitik tillhör omdömeslösheter som bildar en grund även för de mer orättfärdiga krav som Turkiet har velat ställa. Nu tog även den socialdemokratiska regeringen steg för att frigöra sig från detta arv och den nuvarande regeringen i Sverige har genom ny lagstiftning för terrorism och skärpt migrationspolitik agerat för att vi i Sverige ska kunna agera mot det som är terrorism och veta vilka som uppehåller sig i Sverige. Det gör att de rimliga krav Turkiet ställde år åtgärdade. Det är viktigt att Turkiet nu tar sitt ansvar för europeisk säkerhet. 

Sveriges utanförskap skapar liksom tidigare en osäkerhet för Östersjöregionen och för våra grannar. Det är Sverige som är den svaga länken i försvaret av Norden. Medan Finlands säkerhet är Natos säkerhet, samtidigt som Finlands gränser är Natos gränser, är Sverige oavsett andra regeringars löften som stöd ensamt tills stödet kommer. 

Som ansökarland är vi tryggare och vår del av världen är säkrare men vi är den svaga länken. Ryska hot mot oss måste först och främst kunna mötas av oss själva. Det gäller oavsett att vi fortsätter med att integrera vår försvarsförmåga med våra grannar. 

Ryssland kan hota ett ensamt Sverige på ett sätt som inte Natolandet Finland kan hotas. Därmed är vi också en svaghet för regionen som sådan. I en framtid med en annan administration i USA kan detta få allvarliga konsekvenser, om vi inte blivit medlemmar till dess. Vårt utanförskap gör dessutom att vårt inflytande över den europeiska gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken blir mindre. 

Det som nu i politiska krönikor trivialiseras som en lustighet förarglig för den svenska regeringen bortser från att det inte handlar om den nuvarande regeringen utan att det är Sverige säkerhet det gäller. Trivialiseringen av utanförskapet är en naivitet som i sig beskriver en brist i den svenska säkerhetspolitiska debatten, nämligen den bristande förmågan att inse att säkerhetspolitisk debatt handlar om vår säkerhet snarare än om den politiska debatten som sådan. 

Finland har nu gått före Sverige och bidragit till ökad säkerhet även för oss samtidigt som svensk säkerhet saknar det ultimata skydd som Nato ger sina medlemmar. 

Vi bör gratulera Finland, och oss själva, och samtidigt klargöra att våra båda länders säkerhet liksom Natos säkerhet kräver att Sverige också blir medlem. Det är nu Turkiets ansvar att som Nato-medlem att agera för Natos säkerhet.