Hoppa till innehåll

Finansdepartementet skapar nya myter

2001-04-11

Finansdepartementet skapar nya myter

– Det är bra att även finansdepartementet nu redovisar en analys
som visar att det var 1980-talets utgiftsexpansion som la grunden
för 1990-talskrisen. Det är däremot illa att regeringen istället
skapar nya myter om att det är den socialdemokratiska
utgiftspolitiken efter 1994 som hanterat problemen. Det är en
falsk verklighetsbeskrivning som riskerar att leda oss in i nya
problem.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar
Hökmark med anledning av det försök till bokslut om 1990-talet
som regeringen publicerat i bilagan till vårpropositionen.

– Sanningen är att de statliga utgifterna, räntekostnaderna
undantagna, har ökat med nästan 6 % i årligt genomsnitt sedan
1994 fram till i dag. Det är en ökningstakt som lett till att de
offentliga finanserna i dag är lika känsliga som de var i början
av 1990- talet. Vi har en offentlig utgiftskvot på 54 % som är
nästan 17 % högre än OECD-genomsnittet. Den ökningstakt som
präglat de statliga utgifterna sedan 1994 är ett återfall i den
utgiftspolitik som präglade 1980- talet men har kunnat ske i
skuggan av en betydande återhämning av den svenska ekonomin.

– Med de utgiftstak som i dag gäller kommer de statliga
utgifterna att öka med nästan 4 % de kommande åren, förutsatt att
vänsterpartiet inte driver upp utgifterna ovanför taken. Det är
långt mer än vad den ekonomiska tillväxten kommer att bli. Om
socialdemokraterna tror att det är en utgiftspolitik med denna
inriktning som förde oss ur 1990-talskrisen kommer de att skapa
ständigt nya problem.

– Den socialdemokratiska regeringen övertog 1994 både besparingar
och besparingsbeslut som man själv röstat emot. En del av dessa
besparingsbeslut hade en långsiktig effekt, som till exempel de
statliga räntesubventionerna. Efter regeringsskiftet genomförde
socialdemokraterna besparingsåtgärder som man till största delen
senare själv har återställt. Det gäller till exempel
ersättningsnivåer i försäkringssystemen och bidrag till
kommunerna. De höjda skatterna har däremot blivit bestående.

– Det är lika oseriöst som att påstå att saneringen av de
offentliga finanserna påbörjades först senhösten 1994 som när
socialdemokrater tidigare har påstått att den ekonomiska krisen
inleddes i oktober efter regeringsskiftet 1991, konstaterar
Hökmark.