Hoppa till innehåll

Europa måste få chans till digitalt ledarskap – artikel på SvD

  • av

Europa måste på allvar väva samman 28 nationella marknader till en gemensam europeisk telekommarknad. Vi behöver bli av med roaming och bygga upp ett gränsöverskridande nätverk, för att kunna ta upp konkurrensen globalt. Det skriver Gunnar Hökmark, ansvarig för uppföljningen av telekompaketet i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen.

Europa var länge en världsledande stormakt inom telekom. Omfattande avregleringar under 1980- och början av 90-talet tvingade tillbaks statliga monopol till förmån för privat ägande och konkurrens. Den gemensamma europeiska GSM standarden bidrog till att europeiska företag så som Nokia och Ericsson kunde dominera världsmarknaden genom att utveckla och sälja produkter till en ”hemmamarknad” om flera 100 miljoner konsumenter.

Nu ser vi en annan bild växa fram. När Nokia säljer sin mobiltelefonverksamhet till Microsoft har det finska företaget tappat uppemot 1330 miljarder kronor i marknadsvärde jämfört med år 2000. Under samma period ökade Apple sitt marknadsvärde med över 3990 miljarder kronor vilket är större än Sveriges BNP. När det amerikanska mobilföretaget Verizon nyligen tillkännagav att man köper ut brittiska Vodafone, var det ett uttryck för samma trend. Amerikanska företag investerar medan deras europeiska motsvarigheter avyttrar för att koncentrera verksamheten och täcka förluster.

I slutet av 2013 förväntas 20 procent procent av alla mobila uppkopplingar i USA gå över 4G. Motsvarande siffra i Europa är 2 procent. Vi håller på att förlora ledarskapet.

Svårigheten att uppnå skalfördelar på en marknad som i bästa fall är ett lapptäcke av 28 nationella marknader gör att investeringar i större utsträckning söker sig utanför Europa. Den nationella logik som präglar EU:s telekommarknad fragmenterar marknaden och leder bland annat till skyhöga roamingkostnader.

Denna logik måste brytas om vi ska återta ledarskapet och göra Europa till det globala förstavalet för investerare som söker avkastning och skapar tillväxt.

När lagstiftningsprocessen om förnyelsen av den europeiska telekommarkanden nu inleds vill jag att vi tar ett krafttag för att på allvar väva samman 28 nationella marknader till en gemensam europeisk telekommarknad. Om man ska bli av med roaming måste det vara möjligt att bygga upp gränsöverskridande nätverk över hela Europa.

Varje telekomoperatör som har tillstånd att verka i ett land ska också få full möjlighet att konkurrera på lika villkor i näten i ett annat land. Men det kräver att de på kommersiella villkor kan köpa eller hyra utrymme i existerande nät, utan att motverkas av monopolister eller regulatorer, och därmed kunna bygga upp gränsöverskridande virtuella nät som gör dem till transeuropeiska operatörer.

Som ett led i denna förändring vill jag att EU-kommissionen ska ha en skyldighet att, utöver de redan befintliga nationella marknaderna, definiera en transeuropeisk marknad där konkurrensvillkoren hävdas utifrån ett europeiskt perspektiv. För konsumenten leder detta till fler kraftfulla europeiska tjänsteleverantörer när dagens 400 olika operatörer tvingas söka samarbetspartners för att kunna konkurrera mer intensivt på en europeisk nivå.

Detta kräver att en europeisk regleringsmyndighet ska kunna använda den redan nu i medlemsstaterna befintliga regeln om så kallad funktionell separation av operatörsverksamhet från tjänsteleverans om det behövs utifrån ett europeiskt konkurrensperspektiv. Det vill säga när europeiska konkurrenter vill kunna förmedla tjänster i andra länder än sina hemländer ska de kunna göra detta utan att värdlandets monopolister i kraft av makten över näten hindrar konkurrensen.

Som ett led i reformerna för att skapa utrymme åt framtidens internettrafik och gränsöverskridande europeisk konkurrens måste EU på ett koordinerat sätt fördela även det så kallade 700 Mhz. Fördelningen bör ske på europeisk nivå till operatörer som vill driva verksamhet över hela EU. De kommer att vara beredda att betala mer för en europeisk helhet än för summan av de olika nationella licenserna, och samtidigt driver vi fram konkurrens på europeisk nivå.

Reformer för att öppna nationella marknader för gränsöverskridande konkurrens kommer att möta motstånd från nationella myndigheter, teleoperatörer och TV-bolag.

Men ska vi få en utveckling mot konkurrenskraftiga operatörer som kan genomföra och få lönsamhet i de stora investeringar vi står inför, som kan bidra till att kickstarta Europas ekonomi krävs en ’Big Bang’-reform som är ambitiösare än justeringar av dagens fragmentering.

Det är så vi kan återta ledarskapet och driva fram en utveckling som gör att morgondagens Google, Apple och Yahoo kan växa fram i Europa liksom Nokia, Ericsson, Spotify och Skype gjorde.

GUNNAR HÖKMARK (M)

vice ordförande och ansvarig för uppföljningen av telekompaketet i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen