Hoppa till innehåll

Europa bygger på rätten – artikel i NWT

  • av

Genom Europeiska unionen har vi fått en sammanhållning av europeiska länder som bidrar till säkerhet, demokrati och att individens rätt står över nationella motsättningar, politisk maktutövning och kollektivets många olika krafter. Utmaningar som varje enskilt land aldrig hade kunnat möta självt har vi i dag en möjlighet att agera gentemot med demokratiska beslut som grund.

Låt mig exemplifiera. Utan EU hade de baltiska staterna drivits mot att vara ryska lydriken. Nu är de en del av en stark politisk och ekonomisk sammanhållning som ger hela Östersjöregionen och därmed även Sverige större säkerhet. Kring Östersjön har vi i dag ett kluster av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier, möjligt genom den integration vi har uppnått.

Utan EU hade vi vare sig haft en gemensam telekommarknad med låga priser för utlandssamtal eller en stark konkurrens som gett lägre priser i land efter land. Istället för konkurrensen inom flyget hade vi haft kvar de stora monopol som i decennier upprätthöll tiofaldigt högre priser. Post, järnväg, den inre marknaden, de finansiella marknaderna och den gemensamma lagstiftningen för stabilitet, rätten att arbeta och studera och möjligheterna att röra oss fritt inom Europa. De gemensamma forskningsprojekten som lyfter europeiska forskningsprojekt. Östersjöns vatten och fiske. Öppna energimarknader som ger integration, försörjningssäkerhet och möjligheter för nya energikällor och som är en grund för Europas klimatpolitik. Frihandelsavtalen med andra och den fria handeln inom unionen som ger svenska företag en hemmamarknad som är avgörande för internationell konkurrenskraft.Vi hade alla varit ensamma. Utsatta för rysk påverkanspolitik, utmaningen av stora flyktingvågor, växande global konkurrens och terrorismens hot mot våra samhällen. För att bara ta några exempel.

Land ska med lag byggas. Den viktiga skillnaden mellan EU och andra internationella samarbeten är att det bygger på lagen och rätten som överordnas makten. Det är viktigt för alla stater men allra mest för de små, och det är viktigt för varje individ som vill leva ett liv i fred och säkerhet. Jag vill att Europa ska vara starkt i den värld vi lever i. En stark ekonomi som andra vänder sig till och som ger oss välstånd. En öppen ekonomi som ger både konkurrens, fri handel och en marknad för Europas både stora och små företag. Ett rättsligt samarbete som bekämpar brottslighet och terrorism. En utrikespolitik som stärker demokratins värden i en tid då de är hotade, både genom militära hot och med locktoner från despotins krafter.

Det är också så här jag vill att Europa ska utvecklas. Vi löser inte fler problem för att de hanteras i Bryssel. Däremot kan vi ta oss an de gemensamma problemen med gemensamma beslut. Frågor om social välfärd, arbetsmarknad och familjepolitik mycket annat som följer olika traditioner och förutsättningar ska vara medlemsstaternas. Inte tvinga fram genomsnittslösningar.

Europa blir starkare om vi står på våra många ben och kan agera på olika nivåer. Gemensamt för det som är gemensamt och måste vara det. Öppet för alla. Jag är emot dem som vill lösa dagens problem genom att centralisera mer makt i morgon. Jag vill ha en politik som med dagens alla möjligheter gör Europa starkare i dag.

Gunnar Hökmark

Europaparlamentariker (M)